Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 23. října 2012

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 23. října 2012


            Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. Mgr. Mariusz Kuźniar, Th.D.


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


Marie Benáková


Helena Michalíková

Omluveni:


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


Jiří Jakoubek


Petr Nohel
Nepřítomen:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF
Zasedání zahájila v 16:30 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty. Z důvodu malého počtu zúčastněných (6) nebyl senát usnášeníschopný, nepřijal tedy žádná usnesení.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Opatření děkana o výši prospěchového stipendia


4. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
3. Opatření děkana o výši prospěchového stipendia

4. Různé

Benáková: Předměty, které se otevírají každý druhý rok. Když student nesplní předmět ve čtvrtém ročníku, je nucen prodlužovat studium o rok. Bylo by možné, aby se předmět otevřel formálně každý rok (i když se jeden rok nebude přednášet)?


Proděkan Brož: Situace už se řeší na studijním oddělení atd., bude to možné už pro současné studenty pátých ročníků.
Michalíková:


A: Problém státnicových otázek. Velmi široké okruhy na UDKU. (Příklad.: Poměr otázek pro KT a DKU – 16 stran x 3 strany). Příklad otázky: Moderní umění. V kombinaci s praxí, že otázky nejsou losovány, ale přidělovány, vzniká prostor pro položení v podstatě neohraničeného množství otázek. Prosba, zda by otázky bylo možné více specifikovat a diferencovat.


B: Na UDKU neexistují skripta.


B´: Ryšková: Skripta už se nedělají, každý učitel má osobní www stránky, např. doc. Zlatohlávek dělal databázi pro studenty: obrazová databáze + odkazy.


A´: Bude vznesen dotaz na garanta oboru. Momentálně se zpracovávají okruhy pro Dějiny evropské kultury.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 17,20.PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: M. Benáková


Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 23. října 2012


Z důvodu malého počtu zúčastněných (6) nebyl senát usnášeníschopný, nepřijal tedy žádná usnesení.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Za správnost: M. Benáková


Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: