Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 30. října 2012


Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK 30. října 2012Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. David Bouma, Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


ThLic. Mgr. Mariusz Kuźniar, Th.D.


ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.


Marie Benáková


Helena Michalíková


Jiří Jakoubek


Petr Nohel

Omluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Mgr. David Svoboda, Ph.D.


Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF UK


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.


Mgr. Sylva Ondrejičková, Th.D


Čestmír Cimler


Klára Nechvílová
Zasedání zahájila v 16:30 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání
1. Schválení programu a dvou posledních zápisů


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Opatření děkana o výši prospěchového stipendia


4. Přijímací řízení do doktorského studia 2013/14


5. Ohlédnutí za činností AS KTF ve volebním období 2010/2011 - 2012/2013.


6. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

A.) Schválení programu


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 25. 09. 2012 s drobnými úpravami formulací.


Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 25. září 2012 s drobnými úpravami formulací.“
C.) Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 23. 10. 2012 s přeřazením prof. Royta z omluvených mezi nepřítomné.


Hlasování: 6 (pro) : 0 (proti) : 1 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 23. října 2012 s přeřazením prof. Royta z omluvených mezi nepřítomné.“

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

Tajemnice: rekonstrukce P3 a P8 – multimediální technika: 600 000 Kč


V knihovně se do konce roku obnoví (úplná výměna) kolem 10 počítačů


Michalíková: Scanner – občas nefunguje.


Tajemnice: Zjistí stav.


Tajemnice: Dotaz na studenty, zda by měli zájem o kopírovací přístroj (možná i scan), placený, na chodbě – tj. nezávislý na chodu knihovny. Více informací příště. Studenti předběžný zájem projevili.

3. Opatření děkana o výši prospěchového stipendia pro rok 2011 – 2012
Výše stipendia 12.000 Kč.
Jakoubek: Minulý rok jsme vedli diskuzi o stavu fondu, jak je na tom letos? Nešlo by zvýšit třeba na 13.000?


Tajemnice: Stipendijní fond je na tom dobře. Z rektorátu přišel předpis o zvýšení rozmezí. Předtím 9.000 – 18.000Kč; teď 10.400 – 20.800Kč


Děkan: Při debatě mezi děkany v rámci UK zazněl názor, že tento jednorázový „příspěvek“ je dobrý, ale jsou dobré také investice do stipendií, která umožní studentovi dosáhnout něčemu konkrétního (motivační stipendia). Plus jsou podporovány investice do doktorandů.
Nohel: Jsou někde definovány „vynikající studijní výsledky“?


Tajemnice: Ano, existuje vnitřní opatření. Jde o matematický vzorec.
Pozměňovací návrh Jakoubek: Zvýšit na 13.000 Kč.
Mohelník: Jak děkan zmínil motivační stipendia – tak „na co a za co“?


Děkan: Spíše jde o konkrétní projekty. Podporují se studenti, kteří na fakultě jakkoli pomáhají.
Mohelník: Kolik studentů stipendia pobírá?


Tajemnice: Závisí na konkrétních výsledcích. Letos ca 40-50 studentů. Výsledky se počítají pro každý obor zvlášť.
Přišel Kubín 17.00


Přišel Kužniar 17.00
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil Opatření děkana č. 9/2012 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012 s pozměňovacím návrhem na jeho zvýšení na 13.000 Kč.“

4. Přijímací řízení do doktorského studia 2013/14
Koronthályová: Nedošlo ke změně oproti minulému akademickému roku.


Mohelník: Osvědčilo se toto přijímací řízení? Byl někdo nepřijat?


Ondrejičková: Nebyli přijati dva. Jeden se vůbec nedostavil a u druhého se ukázalo, že projekt potřebuje ještě dopracování.


Nohel: Ani s okruhy, ani s doporučenou literaturou nebyl problém?


Ondrejičková: Ne


Jakoubek: Postrádám téma moderní filosofie. Kdo to má na starosti?


Ondrejičková: Okruhy byly zpracovávány na jednotlivých katedrách a pak v rámci jednotlivých radách.


Koronthályová + Michalíková: A v okruhu 17 není filosofie?


Jakoubek: Líbil by se mi více personalismus než např. diskuze o povaze univerzálií.


Ondrejičková: Ve středu přijímacích zkoušek stojí především doktorský projekt. Zda má potenciální školitel zájem si doktoranda vzít.
Hlasování: 9 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).


 


„AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014.“
Přišel Lorman 17.07

5. Ohlédnutí za činností AS KTF ve volebním období 2010/2011 - 2012/2013
Michalíková: Za studentskou komoru AS KTF UK jsme připravili ohlédnutí za naší činností (viz příloha). Jde o přehled témat a k nim odpovídajících „citací“ ze senátních zápisů. Nechceme podávat rozsáhlý komentář, každý si materiál může projít a pro sebe zhodnotit. Zároveň bychom tento materiál chtěli poskytnout budoucímu senátu, aby věděl, čím a jak jsme se zabývali a na co je možné navázat.


Shrnutí nejpalčivějších otázek (osobní názor): 1. Otázka cizích jazyků na fakultě. A hodinové dotace/nedotace + požadavek zápočtu (u jazyků); 2. Státnicové okruhy; 3. Skripta


+ dotaz: Bylo by možné nějak zpětně vidět, zda se na problematice pracuje? (Okruhy SZZ na UDKU)


proděkan Brož: Dějiny evropské kultury – na nich se pracuje, budou co nejdříve zveřejněny (už pro ty, kteří se budou registrovat letos v prosinci). UDKU – informace byla předána.


Michalíková: Na UDKU je možné to stihnout také ještě letos?


proděkan Brož: Zdá se, že ano, procesně nejde o složitou operaci.
Benáková:


Také bychom chtěli poděkovat za to, co se podařilo, vážíme si vstřícnosti.


Shrnutí nejpalčivějších otázek (osobní názor): 1. Vytvoření „kontrolního mechanismu“ – aby při projednávání určitého tématu bylo možné zpětně vědět, zda a jak se na věci pracuje. 2. Z různých dílčích diskuzí se zdá, že se nám opakuje neustále větší téma „profil studenta Katolické teologie (Mgr., 5 let) – žádost, zda by se tato diskuze mohla vést systematičtěji s uváděním příslušných argumentů apod. 3. Na zasedání senátu byla také často zmiňována otázka postavení a pravomocí senátu. Rádi bychom, aby se další senát tímto tématem zabýval.

6. Různé

Volby: Běží podle harmonogramu, jsou vyvěšeny kandidátní listiny. Technický problém: malé osvětlení v místě, kde jsou nástěnky, kam se budou vyvěšovat volební programy kandidátů.


Nechvílová: Prosba, aby kandidátky a návody jak volit vysely na malých nástěnkách u tříd.
Michalíková: kandidatura Mgr. Záruby nebyla přijata, protože není členem akademické obce KTF UK
Koronthályová: K platnosti voleb se musí zúčastnit minimálně 30% členů akademické obce.


Senát doporučuje novému senátu, aby se vrátil k dokumentu „Volební a jednací řád AS KTF UK“ a zvážil nutnost účasti min. 30% členů akademické obce.
Jakoubek: Žádost, aby se promyslelo, jak lze docílit toho, aby byly v senátu rovnoměrně zastoupeny všechny obory.


Mohelník: Co si od toho slibujete? Jestliže někdo nechce jít volit, nemá o fungování fakulty zájem, je to jeho problém.


Jakoubek: Slibuji si právě aktivizaci těch oborů, které zatím aktivní nejsou.


Koronthályová: Stálý problém je s účastí studentů UDKU.


Lorman: Kdyby nastala situace, kdyby v senátu nebyl nikdo z UDKU, tak je možné např. zvát hosty nebo se zajímat o problematiku.


Kužniar + Koronthályová: Zvážit, zda chodit po třídách a aktivizovat studenty k účasti na volbách.
Michalíková: Prosba o zdůraznění možnosti chodit na senát jako host – se svými připomínkami a názory.
Koronthályová: Proběhla diskuze, zda kandidát může volit sám sebe. Ano – dává tím najevo, že s volbou souhlasí.
odešel Bouma 17.30
Koronthályová: Poděkování všem členům senátu za čas – studování materiálů, docházku, zapojování se do diskuze.


Děkan: Poděkování senátu za práci, předsedkyni a ostatním.
Koronthályová: Je možné dát materiál předložený k bodu 5 jako přílohu k zápisu?


Ano.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 17,45.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UKZapsala: M. BenákováUsnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 30. října 2012„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 25. září 2012 s drobnými úpravami formulací.“„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 23. října 2012 s přeřazením prof. Royta z omluvených mezi nepřítomné.“„AS KTF UK schválil Opatření děkana č. 9/2012 Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2011/2012 s pozměňovacím návrhem na jeho zvýšení na 13.000 Kč.“„AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 2013/2014.“
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Za správnost: M. Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám