Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na ustavujícím zasedání 12. prosince 2012


Zápis z ustavujícího zasedání AS KTF UK 12. prosince 2012


Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.    


Marie Benáková


Klára Nechvílová


Jan Lukeš


Čestmír CimlerOmluveni:


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan pro studium


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D.

Kateřina Volfová, zapisovatelka


Zasedání zahájila v 17.00 hod. PhDr. Markéta Koronthályová, přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty. Vedení zasedání se ujal doc. Opatrný jako nejstarší člen senátu.
Program zasedání
1. Volba předsedy AS KTF UK


2. Volba místopředsedů AS KTF UK


3. Disciplinární komise KTF UK


4. Návrhy vnitřních předpisů UK


5. Harmonogram zasedání AS KTF UK


6. Různé
volební komise: Nechvílová, Mohelník, Bravená
hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 3 (zdrželi se)
„AS KTF UK schválil složení volební komise pro volbu předsednictva: Nechvílová, Mohelník, Bravená.“

1. Volba předsedy AS KTF UK

prof. Royt navrhl na post předsedy dr. Koronthályovou, která s navržením souhlasí


dr. Bravená navrhla na post předsedy doc. Opatrného, který nesouhlasí
způsob volby: příjmení = ano, prázdný lístek = zdržuji se


odevzdáno: 11 hlasů, z toho 10 platných, 1 neplatný


hlasování:  9 (pro) :  0 (proti) : 1 (zdrželi se)
„AS KTF UK zvolil na post předsedy PhDr. Markétu Koronthályovou.“

2. Volba místopředsedů AS KTF UKHlasování na post studentského místopředsedy:


prof. Royt navrhl na post místopředsedy M. Benákovou, která souhlasí.

odevzdáno: 11 hlasů, z toho 11 platných


hlasování:  11 (pro) : 0  (proti) :  0 (zdrželi se)
„AS KTF UK zvolil na post místopředsedy Marii Benákovou.“Hlasování na post místopředsedy z řad akademiků


prof. Royt navrhl na post místopředsedy dr. Pecha, který souhlasí


dr. Koronthalyová navrhla dr. Kubína, který via email souhlasí


dr. Mohelník navhrl dr. Vopřadu, který nesouhlasí


dr. Vopřada navrhl dr. Mohelníka, který nesouhlasí
17:30 odešel dr. Lorman
způsob volby:  na lístek napsat: Pech, Kubín, nic


odevzdáno: 11 hlasů, z toho 11 platných


1. kolo hlasování: 6 (Pech) : 5 (Kubín) :  0 (zdrželi se)


Nedosaženo potřebného množství hlasů pro zvolení (7) – nutná nadpoloviční většina všech členů AS KTF UK (viz volební a jednací řád AS KTF UK, čl. 9, odst. 3)


dr. Bravená navrhla rozpravu na téma kandidátů, vyzvala prof. Royta k vyjádření, proč navrhl dr. Pecha


padl návrh, aby se kandidát představil; prof. Royt: nemělo by to být, dr. Kubín má oproti dr. Pechovi nevýhodu, že je nepřítomen; vyslovil podporu dr. Pechovi


dr. Koronthályová vyzvala studentské členy senátu k vyjádření, proč navrhovali dr. Kubína

Benáková: dr. Kubín – má zkušenosti, působí déle než dr. Pech, učí i teology, tj. má vhled do obou oborů

doc. Opatrný: podpořil dr. Pecha – je žádoucí, aby místopředsedou byl někdo z ÚDKU. Stanovisko k dr. Kubínovi – je nepříjemné volit někoho, kdo svůj souhlas vzkázal emailem – nedostačující.


dr. Koronthályová: Zmínila povinnosti místopředsedy, ráda by, aby to byl někdo, kdo to vše zvládne.
2. kolo hlasování:


odevzdáno: 11 hlasů, všechny platné


hlasování:  8 (Pech) :  3 (Kubín) : 0 (zdrželi se)
„AS KTF UK zvolil na post místopředsedy Mgr. Milana Pecha, Ph.D.“

Poznámka předsedkyně: AS KTF UK byl upozorněn, že podle volebního a jednacího řádu nesmí být na ustavujícím zasedání jiné body než volba předsednictva. Navrhuje tedy svolat hned vzápětí mimořádné zasedání, na jehož programu by byly zbývající body.
hlasování o následném mimořádném zasedání: 10 (pro) : 0 (proti) : 1(zdrželi se)„AS KTF UK schválil svolání mimořádného zasedání ihned po ukončení ustavujícího, tj. na 17,50 dne 12. prosince 2012.“
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 17,50.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: K. VolfováUsnesení AS KTF UK přijatá na ustavujícím zasedání 12. prosince 2012„AS KTF UK schválil složení volební komise pro volbu předsednictva: Nechvílová, Mohelník, Bravená.“„AS KTF UK zvolil na post předsedy PhDr. Markétu Koronthályovou.“„AS KTF UK zvolil na post místopředsedy Marii Benákovou.“„AS KTF UK zvolil na post místopředsedy Mgr. Milana Pecha, Ph.D.“„AS KTF UK schválil svolání mimořádného zasedání ihned po ukončení ustavujícího, tj. na 17,50 dne 12. prosince 2012.“
Marie Benáková

místopředsedkyně AS KTF UK


Za správnost: K. Volfová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám