Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 12. prosince 2012


Zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK 12. prosince 2012


Prezenční listinaČlenové senátu:


Přítomni:


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.    


Marie Benáková


Klára Nechvílová


Jan Lukeš


Čestmír CimlerOmluveni:


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan pro studium


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF

Kateřina Volfová, zapisovatelka


Zasedání zahájila v 17.50 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.
Program zasedání
1. Schválení programu a zápisu


2. Informace z kolegia děkana


3. Disciplinární komise KTF UK


4. Návrhy vnitřních předpisů UK


5. Harmonogram zasedání AS KTF UK


6. Různé

1. Schválení programu a zápisu

A.) Schválení programu -


Hlasování: 11 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se).
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B.) Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 30. 10. 2012 odloženo na příští zasedání.2. Informace kolegia děkanaDěkan: Gratulace nově zvolenému předsednictvu


Tajemnice: akustika místností P 12, 14, 16 – realizace v brzké době 


proděkan Brož: (1) hodnocení výuky studenty – proběhl seminář na rektorátu UK; prosba o vytvoření skupiny, která by sestavila způsob hodnocení výuky na fakultě, je to spíše na dobrovolné iniciativě; (2) hodnocení výuky kombinovaného studia – provedeno

3. Disciplinární komise KTF UKPan děkan požádal Akademický senát KTF na základě čl. 6 odst. 9 písm. f) Statutu KTF UK v Praze o vyjádření souhlasu s opětovným jmenováním Petra Tomana, studenta 5. ročníku magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie, do dalšího dvouletého funkčního období.
hlasování o jménech, volební komise Bravená, Mohelník, Nechvílová.
odevzdáno 11 hlasů, platné


hlasování: 10 (pro) : 1(proti) : 0(zdrželi se)
„AS KTF UK souhlasí s tím, aby pan děkan jmenoval Petra Tomana, studenta 5. ročníku magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie, do dalšího dvouletého funkčního období.“
4. Návrhy vnitřních předpisů UKBenáková: Dotkne se univerzitní změna statutu o používání pečetě UK nějakým způsobem používání znaku fakulty?


doc. Sládek: Problém to není, ale do budoucna zvažujeme tvorbu vlastního loga


Děkan: fakulta může používat podobu znaku  verze III
18,10 odešli děkan, dr. Pech, tajemnice, asistentka Loubová, doc. Sládek, proděkan Brož

5. Harmonogram zasedání AS KTF UKnávrhy:  úterý/ středa 17,00


Koronthályová otevřela rozpravu, odsouhlasena středa 17,00


  • 23.1.2013

  • 20.2.2013

  • 20.3.2013

  • 24.4.2013

  • 22.5.2013

  • 19.6.2013„AS KTF UK se bude nadále scházet ve středu v 17.00 a to konkrétně v těchto termínech: 23. ledna 2013, 20. února 2013, 20. března 2013, 24. dubna 2013, 22. května 2013, 19. června 2013.“

6. Různé1) Lukeš: dotaz – fakultní pouť, proč nebyla nijak více inzerovaná? Byla malá návštěvnost.


doc. Opatrný: Pouť je uvedena v harmonogramu akademického roku, ten mají všichni. Studijní oddělení mělo zařídit, aby byla pozvánka rozeslána všem studentům (nic nedorazilo), plakát by měl být v pravomoci fakultního kaplana


dr. Kor: dotaz na fakultní mše – kdo dělá plakáty?; Benáková: studentské společenství

doc. Opatr. a dr. Kor.: problém: fakultní kaplan je tu teprve krátce a zřejmě neměl informace, že je to v jeho pravomoci


Benáková: Pan děkan zmínil, že pro příští rok bude organizace více promyšlená.


Lukeš poznámka: na titulní stránce webu to viselo jen týden


dr. Kor. poznámka: každý student by se o věc měl zajímat – záleží to na jednotlivcích


doc. Opatr: souhlasil, že plakát měl být

Nech: na webových stránkách informace nebyla dostatečně viditelná, obecně jsou nepřehledné

dr. Kor: stránky jako problém se budou řešit – inovace
2) Benáková: V návaznosti na zmínky pana děkana o nutnosti obnovení senátních komisí (legislativní, ediční, atd.) navrhuje zařazení tohoto tématu do programů některého z příštích zasedání. Do příště více rozmyslí. Hlavním cílem je vyjasnění kompetencí: jaké komise, členové, náplň práce.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,20.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: K. Volfová
Usnesení AS KTF UK přijatá na mimořádném zasedání 12. prosince 2012„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“„AS KTF UK souhlasí s tím, aby pan děkan jmenoval Petra Tomana, studenta 5. ročníku magisterského studijního programu Teologie, obor Katolická teologie, členem disciplinární komise do dalšího dvouletého funkčního období.„AS KTF UK se bude nadále scházet ve středu v 17.00 a to konkrétně v těchto termínech: 23. ledna 2013, 20. února 2013, 20. března 2013, 24. dubna 2013, 22. května 2013, 19. června 2013.“
Marie Benáková

místopředsedkyně AS KTF UK


Za správnost: K. Volfová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám