OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2011 Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu – na úroky z úvěru a účelového úvěru


OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2011 Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu – na úroky z úvěru a účelového úvěru

Č.j. 536/11

V Praze dne 3. února 2011
OPATŘENÍ DĚKANA č. 3/2011
Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu – na úroky z úvěru a účelového úvěru

čl. 1 Úvodní ustanoveníV souladu s čl. 16b odst. 2 písm. b) přílohy č. 8 Statutu Univerzity Karlovy v Praze v platném znění (Pravidla hospodaření UK) a na základě opatření rektora č. 26/2007 ve znění opatření rektora č. 26/2009 (Poskytování příspěvků zaměstnancům ze sociálního fondu) stanovuji pro poskytování příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami tato pravidla:

Čl. 2 Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

1. Zaměstnanec KTF UK,


a) jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky,


b) který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 50 let,


c) jehož výše pracovního úvazku vůči KTF UK činí a nejméně tři roky činila 1,0,


d) který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil v rámci zdaňovacího období úroky z úvěru rozhodné pro stanovení základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve výši nejméně 1 000 Kč, přičemž odpočet těchto úroků uplatnil zaměstnanec nebo jeho manžel(ka) a s tím, že bytovou potřebou se pro účely tohoto opatření rozumí výhradně bytová potřeba související s vlastním trvalým bydlením zaměstnance uvedená v § 15 odst. 3 písm. a), c) až g) a písm. h) v souvislosti s písm. a) a c) až g) tohoto zákona a


e) který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,


má na KTF UK nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 60%  uplatněného odpočtu zaplacených úroků, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce.


2. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. d) se prokazuje způsobem stanoveným v § 38l odst. 1 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. a potvrzením dokládajícím uplatnění odpočtu úroků.


3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje čestným prohlášení zaměstnance.


4. Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.


5. Žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby lze doručit do 30. srpna ekonom. oddělení. K žádosti zaměstnanci využijí formulář, který je přílohou tohoto opatření.


6. Zjistí-li Ekonomické oddělení, že zaměstnanec nepřiložil všechny podklady, vyzve ho neprodleně k doplnění podkladů. Lhůtu pro doplnění podkladů na základě výzvy stanovuji na 15 dnů.


7. Příspěvek bude vyplacen do 60-ti dnů ode dne doručení oprávněné žádosti, příp. od doplnění podkladů.

Čl. 2a příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

1. Zaměstnanec KTF UK,


a) jehož pracovní poměr vůči univerzitě trvá alespoň tři roky,


b) který v běžném kalendářním roce dovrší věk nejvýše 50 let,


c) jehož výše pracovního úvazku vůči KTF UK činí a nejméně tři roky činila 1,0,


d) který prokáže, že v loňském kalendářním roce zaplatil úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ve výši nejméně 1 000 Kč a


e) který v běžném kalendářním roce neuplatňuje nárok na příspěvek podle tohoto článku na stejný účel na jiné součásti univerzity,


má na KTF UK nárok na příspěvek ze sociálního fondu ve výši 40% zaplacených úroků z tohoto úvěru, nejvýše však 10 000 Kč v běžném kalendářním roce.


2. Účelovým úvěrem se rozumí úvěr poskytnutý zaměstnanci univerzity bankou, pobočkou zahraniční banky nebo stavební spořitelnou, u kterého lze na základě smlouvy o poskytnutí úvěru doložit, že úvěr byl určen na


a) pořízení, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci bytu či rodinného domu, včetně související koupě pozemku,


b) pořízení vybavení nebo zařízení domácnosti,


c) úhradu za převod členských práv a povinností v družstvu, nebo za převod podílu v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká nebo


d) na vypořádání závazků mezi občany souvisejícími s bytovými potřebami.


3. Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. e) se prokazuje čestným prohlášením zaměstnance.


4. Příspěvek podle odstavce 1 se v běžném kalendářním roce vyplácí jednorázově.


5. Žádosti o příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby lze doručit do 30. srpna ekonomickému oddělení. K žádosti zaměstnanci využijí formulář, který je přílohou tohoto opatření.


6. Zjistí-li Ekonomické oddělení, že zaměstnanec nepřiložil všechny podklady, vyzve ho neprodleně k doplnění podkladů. Lhůtu pro doplnění podkladů na základě výzvy stanovuji na 15 dnů.


7. Příspěvek bude vyplacen do 60-ti dnů ode dne doručení oprávněné žádosti, příp. od doplnění podkladů.čl. 3 Závěrečná ustanovení

1. Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je Ekonomické oddělení.


2. Toto opatření nahrazuje Opatření děkana č. 11/2007.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:34 
Sdílet na: