Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 6.3.2013

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 6. března 2013Prezenční listina
Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


Marie Benáková


Klára Nechvílová


Jan Lukeš


Čestmír Cimler
Omluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan pro studium


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka pro vnější vztahy


Mgr. Vít Engelthaler


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Kateřina Volfová, zapisovatelka
Zasedání zahájila v 17:05 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy


senátu a hosty.


Program zasedání:


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Podmínky 2. kola přijímacího řízení pro akademický rok 2013/14


4. Různé1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA) Schválení programu


Hlasování: 8 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


B) Schválení zveřejnění zápisu řádného zasedání senátu ze dne 20.2.2013 v současné podobě.

Hlasování: 8 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)
„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 20.2.2013.“

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)děkan:


poděkování za posunutí zasedání, jinak nemá nic nového, věci na řešení v bodech.


umrtí Hany rozené Drahotové – připravuje se rozloučení, patrně to vypadá na 24. 4., zatím se jedná o podobě


Lukeš: kde by to bylo?


děkan: pravděpodobně tady u nás, zatím se skutečně jedná o podobě

3. Podmínky 2. kola přijímacího řízeníKoronthályová: podklady od p. Engelthalera rozeslány, netřeba rozebírat – jsou nějaké dotazy?


proděkan Brož: jedná se především o navazující magisterské studijní programy, o konkrétní studijní programy a studijní obory se bude žádat dle statistik podle počtu došlých přihlášek. Neotevírá se Aplikovaná etika. Je tu nějaký pokles v počtu došlých přihlášek, na některých oborech jsou počty víceméně vyrovnané.


Koronthályová: můžete nám říct ty čísla?


proděkan Brož: Katolická teologie (Mgr.) 17 přihlášek, Teologické nauky (Bc.) 70, Teologické nauky (NMgr.) 20, Dějiny křesťanského umění (Bc.) 59, Dějiny křesťanského umění (NMgr.) 33, Dějiny evropské kultury (Bc.) 65, celkem 264, oproti loňským 300, Dějiny evropské kultury (NMgr.) se teprve bude vypisovat


Koronthályová: dotazy?


Lukeš: dotaz, nekonání DOD pro druhé kolo?


děkan + Koronthályová: pro druhé kolo skutečně ne


proděkan: na podzim bývá univerzitní, fakultní jsou potom, my to míváme v lednu


Ryšková: jedná se o vyplnění kolonky ve formuláři
hlasování o schválení podmínek: 7(pro): 0(proti): 1(zdržel se)


„AS KTF UK schválil dne 6.3. podmínky 2. kola přijímacího řízení pro rok 2013/14.“

4. RůznéKoronthályová: celkem 2 body od pana děkana


nejprve tedy vyjádření senátu k záměru děkana jmenovat  docenta Ovečku vedoucím katedry teologické etiky, informace o něm jsou na internetu


děkan: jedná se o 4 leté funkční období, kolega Ovečka od roku 2009 je pověřen vedením katedry, osobně jsem s ním věc probral, on souhlasí


Benáková: dotaz, rozdíly na stránkách v termínech vedoucí katedry x pověřen vedením?


děkan: zbytky z minulosti, ani nevím, proč to vzniklo, v roce 2009 byl pověřen vedením, teď chci, aby ten, kdo katedru vede, byl vedoucím


Benáková: takže v podstatě jde o technickou opravu stránek


Ryšková: de facto kvůli titulu


Mohelník: asi jsou tam nějaké formální nedostatky, ne?


děkan: mohou být případy, že někdo nechce být vedoucím katedry, tak je vedením pověřen


Ryšková: řešilo se to tehdy dost na rychlo


Koronthályová: tedy teď bude jmenován vedoucím
hlasování o jmenování Doc. Ovečky vedoucím katedry teologické etiky


hlasování: 8(pro): 0(proti): 0 (zdrželi se)„AS KTF UK souhlasí se záměrem děkana fakulty jmenovat doc. PhDr. Libora Ovečku, Th.D.vedoucím katedry teologické etiky a spirituální teologie.“
Opatření o výši poplatků


Koronthályová: druhý bod od pana děkana - opatření o výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014 a za přijímací řízení pro akademický rok 2014/2015. Dotaz – byla tam změna?


tajemnice: každý rok je rozpis z rektorátu, pan prorektor stanovil rozmezí snížení, poplatek za delší studium zůstává stejný, protože se vejdeme do rozmezí, ostatní poplatky se snižují


tajemnice: prováděli jsme srovnání, máme nižší hranice oproti ostatním fakultám
hlasování o opatření děkana o výši poplatků pro akademický rok 2013/2014:


hlasování: 7 (pro): 0 (proti): 1 (zdržel se)„AS KTF UK schválil opatření děkana o výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014.“
Volba děkana


Benáková: dotaz na volbu děkana a kandidáty, zda jsou známi?


Koronthályová: vyhledejte si řád pro volbu kandidáta, nejpozději příště se tím musíme zabývat, kandidáti zatím známi nejsou, ale je třeba zvolit 5 člennou volební komisi, návrhy na kandidáty se dávaji vedoucímu této komise, teprve po stanovení volební komise mohou být kandidáti známi. Návrhy nejpozději 2 týdny před dnem předcházejícím dnu voleb. Volební kampaň trvá po dobou dvou týdnů před dnem předcházejícím dnu voleb.


Benáková: komise z řad senátu?


Koronthályová: ano, členem komise nemůže být navržený kandidát, musí v ní mít zastoupení nejméně jedním členem komora studentů nebo pedagogů, komise volí předsedu ze svého středu;


řeší se to s dostatečným předstihem, protože nevolíme děkana, nýbrž kandidáta na funkci, tento návrh velký kancléř fakulty předloží v Římě kongregaci pro katolickou výchovu (viz volební řád), když to schválí, tak to jde na rektorát a rektor jmenuje děkana. Proto je potřeba mít tam více času.


návrhy na kandidáta – čte z volebního řádu, uvádí náležitosti návrhu (viz volební řád), návrhy, které vše splní, budou postoupeny všem členům senátu.


Zvoleným kandidátem se stává ten, pro nějž se vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS, hlasování samozřejmě tajné. Odkazuje na volební řád…


Též bude volba rektora, volí Velký senát, je možné že kandidáti budou chtít oslovit fakultu, v tom případě bude třeba uspořádat setkání akademické obce.

děkan: víme, kdo je naše reprezentace?

Koronthályová: Royt, Novotný, Michalíková a Benáková, volba rektora časově připadá na podzim, možná říjen


děkan: dotaz na Marii – volba rektora ještě nebyla vyhlášena?


Benáková: ne, teprve se to bude řešit.
17:30 odešel proděkan Brož


Reflexe týdne na změny v zápisu


Lukeš: studijní oddělení dotaz – týden změn, chce vyjádření, velké fronty, nechápe, proč se nedaly škrtat profesor Med a ikonografie, nebyly na výpisu předmětů, které se dají škrtat


Engelthaler: zveřejnění seznamu neotevřených předmětů, rozesílání emailů, nabídka zapsání něčeho jiného…spousta studentů to bude řešit určitě až na konci – v září. Seznam je na nástěnkách, byl teď ještě rozšířen…


ad fronty – nevím o nějak velkých, nebyl důvod, nemám o tom žádné zprávy. Sám jsem se minulý týden přidal k odbavování, aby to šlo rychleji.


Lukeš: k předmětům – tady šlo o předměty, které se otevírají, jen se patrně nehodily studentům  do rozvrhu, nechápal jsem důvod, proč to nejde zrušit


Engelthaler: nemám o tom informace, musel bych si to nějak zjišťovat


odkazuje na usnesení senátu z ledna, uvádí příklad studenta se studiem na jiné fakultě – to ale nekoresponduje s usnesením.


Nechvílová: dotaz na případ - dva kryjící se předměty na KTF z důvodů posunů a nebylo jí umožněno si to škrtnout


Engelthaler: opět, musel bych si to zjistit


Nechvílová: a bylo by jí to teď ještě umožněno?


Engelthaler: v případě změny rozvrhu má za to, že by se jí to mělo škrtnout, pokud se to prokáže


Ryšková: fronta - zaznamenala menší frontu


Engelthaler: nemá za to, že by tam byl nějak zvýšený provoz


Lukeš: má od studentů zprávy, že čekali opravdu dlouho, i z jiných fakult….není to příliš dobrá zpětná vazba


Engelthaler: opravdu dlouhé fronty jsou záležitostí let minulých, proto jsme dělali změnu


Lukeš: zmiňuje, že týden byl určen pro zjišťování


Ryšková: když všichni přijdou poslední den, tak tam fronta prostě vznikne a pak to samozřejmě nejde zvládnout vše ihned.


Nechvílová: podotýká, že fronta vznikla i kvůli problému, který vznikl dávno předtím, např. předmět s panem Chlíbcem – dvě přednášky v jednom semestru, v SIS i Karolínce oboje v jednom semestru – stejný čas a místo, začalo se to řešit až první týden výuky. Mělo to být ale vyřešeno už dávno – i proto vznikaly ty fronty.


Ryšková: problém p. doktora Chlíbce.


Tajemnice: on sám se rozhodl to spojit, byl to jeho problém


Cimler a Nechvílová: on o tom ale nevěděl


Nechvílová: nerozumím,  napovídá to tomu, že to na sebe navazuje


Tajemnice: bohužel ne, už se to řešilo


Nechvílová: ale v SIS to nebylo


17:45 odešel Cimler


Tajemnice: záležitost vedoucího katedry, někdy to značí, že je to pro různé obory, uvádí příklad


Engelthaler: problém s rekvizitami, nutně to navazovat nemusí, pokud to vyučující nestanoví


Nechvílová: dle mě bylo jasné, že to bude zmatečné, když se to otevíralo po dvou letech. Sama na ten předmět chodí, neměla informace. Takhle to bylo v Karolince už v září, tudíž nějaké spojování předmětů posléze panem Chlíbcem je zvláštní.


Koronthályová: dotaz, co je v SISu v anotaci


Nechvílová: je tam totéž, proto jsme usoudili, že to navazuje. Kam jinam jít než na studijní, když mi na katedře neporadí?

Ryšková: to musí řešit vedoucí katedry nebo garant, studijní řeší jen technické věci, i studijní proděkan dá do Karolínky to, co dostane od vedoucího katedry


Engelthaler: dá se to řešit tím, že by se v názvu objevila určitá změna, která by na to upozorňovala


Nechvílová: nevěděli jsme, co s tím, 14 dní předem jsme s tím šli na studijní, abychom to nějak delegovali


Engelthaler: chápe to, studijní jako partner pro studenty, požadavky odeslány panu proděkanovi, odpověď byla, že vše bylo vyřešeno….taková je celá řada seminářů na DU. Bylo by dobré na to upozornit vedoucího katedry, aby upozornil vyučující, aby řádně uváděli anotace, či rekvizity.


Koronthályová: jedná se tedy o specifikaci


Pech: uvádí případ semináře, který měl vést (1 2 DU 3 4 DE), ale nedalo se to nijak rozlišit > problémy


Engelthaler: možnost povolení opakovaného zápisu, tím by se dalo odbourat jedna dva tři čtyři, když se ví, že se pokaždé probírá něco jiného


Děkan: předměty ze spisu se dají do SIS z obou oborů…tady spíše pracovní úvahy, co se opravdu učí a kód, co tomu odpovídá…ale pro studenty je lepší jednodušší mapa, tohle bylo spíše pro lidi, co vidí do akreditačního spisu, otázka, co udělat. Odkazuje na příklad jiných fakult.


Nechvílová: Karolínka by měla přesně odpovídat tomu, co se učí. Problém je, že tam byla chyba.


Engelthaler: geneze vzniku tohoto problému, možná to vzniklo v době, kdy to učil pan Horyna, tehdy to tak bylo.


Ryšková: řešení odlišit to nějak názvem, aby bylo všem jasné, pro koho je to určené. Chápu, že pro studenty je to jinak komplikované. Mělo by to být i v anotaci.


Koronthályová: je to v kompetenci ústavu, aby apeloval na vyučující.


Ryšková: v SIS se dá dělat ledacos (nastavit), sama má dva jiné názvy pro jiné obory, aby bylo jasné co je pro koho


Koronthályová: zkuste se tedy obrátit na ústav, aby se to tam doplnilo.


Pech: ono je to komplikované, 1 DU, 3 DE, ale stejný obsah


Koronthályová: ale to se dá uvést do toho názvu, napsat to tam.


Lukeš: stejně je to přece i u latiny


Koronthályová: ano, toto může udělat sám vyučující


Nechvílová: návrh řešení – jeden kód, dvě paralelky


Koronthályová: je ale třeba, aby měl každý obor jiný kód


děkan: opravdu se obraťte na katedru, určitě by šlo pro další Karolínku uvažovat o nové, klíči…asi není úplně dobré, jak je to teď.
Lukeš: dotaz – tělocvik – z finančních důvodů jen plavání, není problém s kapacitou, ujišťuje se
Koronthályová: přijdou nové první ročníky, apeluje na studentské senátory – jak informovat nové studenty, setkání – přemýšlejte o tom


Nechvílová: podněty se studijním odd., už se na něčem pracuje


Engelthaler: už se na tom pracuje, domluven s Benákovou, 


Benáková: mluvilo se o tom, doufá, že by se tomu obětoval nějaký čas
17:59 přišel proděkan Sládek
Nechvílová: dotaz na Engelthalera – schůzka pro druhé ročníky


Engelthaler: není problém, jen je třeba to dohodnout.


18:05 – přišel Cimler


Tajemnice: doktorandská konference v září, na starosti doktorand Smaha, patrně bude otevřená i studentům z jiných fakult


Nechvílová: dotaz ohledně plesu – bude/nebude?


Tajmenice: kdo se o to postará?


Nechvílová: info, že kolega Smaha to dělá, pak dementováno


Tajemnice: musí to vzejít od studentů, kolega Smaha se dotazoval na konci února, je to dost pozdě


děkan: teď je čas, aby se začalo uvažovat o plese na příští rok


Benáková: dotaz, Martin Holý z Velkého Senátu, myšlenka o společném plese teolog. fakult, jako myšlenka je to docela dobré – ale řeší se to mezi studenty.


Děkan: tady by to asi chtělo opravdu roční předstih


Ryšková: pro fakultu je to ale prodělečná záležitost, je v tom i velká práce….je potřeba rozhodnout, v jakém formátu ten ples bude..


Koronthályová: opravdu je potřeba to organizovat s velkým předstihem


Tajemnice: při organizaci s předstihem je potom možné dát termín i do Karolínky


Koronthályová: problematika prostorů apod….


Nechvílová: souhlasí, že je potřeba mít předstih, problematika kontinuity…záležitost studentské aktivity.
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18:10 hodin.PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Zapsala: Kateřina VolfováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 6.3.2013
„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 20.2.2013.“„AS KTF UK schválil dne 6.3. podmínky 2. kola přijímacího řízení pro rok 2013/14.“„AS KTF UK souhlasí se záměrem děkana fakulty jmenovat doc. PhDr. Libora Ovečku, Th.D.vedoucím katedry teologické etiky a spirituální teologie.“„AS KTF UK schválil opatření děkana o výši poplatků spojených se studiem pro akademický rok 2013/2014.“

Za správnost:


Kateřina Volfová
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty