Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2013/2014


Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2013/2014

Č. j.  670/13

V Praze dne 17. dubna 2013


                                                                                                             
Věc: Vyhlášení kurzů Univerzity třetího věku v akademickém roce 2013/2014
„Základy katolického náboženství - Teologie pro laiky“ (kurz č.189)Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji programy Univerzity třetího věku (dále jen „programy U3V“) „Základy katolického náboženství Teologie pro laiky“ a stanovím tyto podrobnosti o konání:

1. Programy U3V uskutečňuje Univerzita Karlova v Praze – Katolická teologická fakulta (dále jen „fakulta“) ve spolupráci s Katechetickým střediskem Arcibiskupství pražského.


2. Programy U3V jsou koncipovány jako doplnění základních znalostí z nauky katolické církve, křesťanské kultury a historie.


3. Programy U3V jsou určeny pro seniory z řad široké veřejnosti, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium. Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách.


4. Programy U3V jsou uskutečňovány prezenční formou podle vyhlášeného harmonogramu. Celkový počet učebních hodin je stanoven harmonogramem.


5. Přihláška se zasílá na zvláštním formuláři na adresu: Katechetické středisko Arcibiskupství pražského, Thákurova 3, 160 00 Praha 6. Přihlášky jsou přijímány do 30. června 2013. Počet míst v kurzu je omezen.


6. Místo konání je sál Pastoračního střediska (Kolejní 4, Praha 6; zadní trakt budovy KTF UK - kostel  sv. Vojtěcha).


7. Garantem programu U3V je doc. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


8. Pro program U3V jsou stanovena pravidla pro úspěšné absolvování.


9. Za programy U3V jsou v akademickém roce 2013/2014 stanoveny tyto poplatky: zápisné 500,- Kč.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan

Věc: Harmonogram programu U3V 2013/2014 „Základy katolického náboženství - Teologie pro laiky“


Příloha k č.j.: 670/13

V Praze dne 17.4.2013


Věc: Harmonogram programu U3V 2013/2014


„Základy katolického náboženství - Teologie pro laiky“Tento ročník je zaměřen na prohloubení základů víry a biblických znalostí

a) celkový počet vyučovacích hodin: 32


b) poplatek: zápisné 500,- Kč


c) datum konání: listopad 2013 – březen 2014, sobota od 9:00 do 12:00


d) přednášejícími jsou vyučující a doktorandi Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


e) podmínky pro získání osvědčení jsou: účast na nejméně 6 studijních dnech a úspěšné vypracování závěrečné písemné práce.

Zápisné musí být uhrazeno výhradně složenkou nebo bankovním převodem do 30. 8. 2012 na účet č. 32034061/0100, variabilní symbol prvních 6 číslic rodného čísla, specifický symbol 189.


V případě neúčasti na kurzu se uhrazené zápisné nevrací!

Vyplněnou přihlášku zašlete do 30.6.2013 na adresu:


Katechetické středisko AP, Thákurova 3, 160 00 Praha 6.


Informace o přijetí přihlášky a obdržení platby zápisného budou zaslány pouze elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce!

Termíny a témata přednášek:
  1. 2.11.2013       Zápis posluchačů 8:00 – 8:45;

  2. 16.11.2013

  3. 14.12.2013

  4. 11.1.2014

  5. 25.1.2014

  6. 8.3.2014

  7. 22.3.2014

  8. 5.4.2014

Na každém setkání bude jedna přednáška z nauky víry a jedna s biblickou tématikou. Přesné znění přednášek a jména vyučujících budou publikovány nejpozději na prvním setkání, poté, co budou moci potvrdit svou účast.

Pokud přednášející poskytnou písemné doplňující materiály k přednáškám, jsou automaticky zasílány posluchačům, kteří o to projevili zájem v přihlášce, na jejich kontaktní e-mail.


Informace: http://www.ktf.cuni.cz/KTF-269.html, tel.: 220 181 317, e-mail:
Doc. Aleš Opatrný, Th.D.


      garant programu


ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

přihláška ke staženíPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty