Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 24.4.2013

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 24.4.2013

Prezenční listina:


Členové senátu:

Přítomni:

Mgr. Milan Pech, Ph.D.

ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.

Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Marie Benáková

Klára Nechvílová

Jan Lukeš

Čestmír Cimler


Omluveni

PhDr. Markéta Koronthályová

ThLic. David Vopřada, Th.D.

PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Hosté:

ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK

doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj

Mgr. Jana Benešová, tajemnice

Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana

Kateřina Volfová, zapisovatelka

Andrea Huczmanová, studentka


Zasedání zahájil v 17:00 hod. místopředseda Mgr. Milan Pech, Ph.D. a přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty.


Program zasedání:

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)

3. Rozpočet KTF UK na rok 2013

4. Příprava volby děkana (harmonogram, volební komise, vyhlášení

voleb)

5. Různé1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


A) Schválení programu

Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)

„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


B) Schválení zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 6.3.2013

Hlasování: 8(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 6.3.2013.“2. Děkan a kolegium děkana (informace a dotazy)


4 body:

1. vzpomínka na Hanu Drahotovou-Frýdlovou - rozloučení s ní u sv. Vojtěcha, vzpomínka bohoslužbou, přítomni byli děkané obou fakult. Hodnotí akci pozitivně. Poděkování studentům, kteří se účastnili příprav s MArií Benákovou v čele.

2. Dominik Duka oslavuje 70. narozeniny - návrh, aby senát vydal nějaké usnesení/blahopřání.

3. Doktorandský program Dějin křesťasnkého umění - program má omezenou akreditaci - je to pravda, hrozilo omezení, že nebude možno do příštího akademického roku přijímat studenty, bylo to posunuto. Čeká se na reakreditaci, abychom mohli přijímat studenty do dalšího roku 2014/2015.

4. týká se schválení Zprávy o hospodaření - vysvětlení, proč to není jako samostatný bod, není to z důvodu, že by to nebylo připraveno včas.


Benáková:

dotaz - kontaktovala ale již emailem pana doktora Brože ohledně evaluací, slíbil mi, že zpráva ohledně evaluací bude do příštího zasedání.

druhá otázka, spíše na Mgr. Engelthalera - nepřítomen - hodnocení posunutí zápisu o týden, bude nějaká zpráva?

Děkan: to skutečně musí zhodnotit proděkan pro studium....předáme dotaz dál.3.Rozpočet KTF UK na rok 2013


tajemnice: rozdělen tak, jako roky minulé, je se stavem vyrovnaný, posílala jsem i komentář, co je na jednotlivých účtech účtováno...chcete se k tomu na něco zeptat?

Bravená: spíše asi glosa, ale jsem překvapená, kolik tvoří ty granty, ono to vypadá, že je to skoro 90%. Když ten grant přijde samostatně, je to malá položka...

tajemnice: jsou to granty a dotace, tvoří to 90%.

děkan: mělo by to odpovídat struktuře práce.

Bravená: ukazuje to, že je to potřeba dotovat....schálení rozpočtu na rok 2013

hlasování: 8(pro): 0(proti): (zdrželi)

“AS KTF UK schválil rozpočet na rok 2013.”

4. Příprava volby děkana (harmonogram, volební komise, vyhlášení voleb)


tvorba harmonogramu:

Pech: měli bychom se nejprve shodnout na zasedání senátu, musí být jindy než řádné, mělo by to být v červnu

děkan: připomínka - předposlední volba do druhého volebního období - připomíná situaci. Jako vhodnou dobu pro volbu označuje počátek října.

Lukeš: dotaz - nutnost dvou zasedání ohledně volby - nebylo by možné mít tato dvě zasedání ve stejný den?

Pech: zasedání a volba by mělo být minimálně 45 dní před uplynutím funkčního období.


hlasování o volbě v říjnu: 8 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


“AS KTF UK ustanovil říjen jako termín volby na kandidáta na funkci děkana.”


Loubová: někteří studenti ale nemusí být studenty

Benáková: podávám si přihlášku, kdyby jí nepřijali, musela by ještě proběhnout volba...

Bravená: vadí i přerušení...kdy máte, kolegyně Benáková státnice? To byste po jejich složení přestala být studentem

Tajemnice: to se dá ošetřit.

Bravená: jde o to, zda se můžeme sejít i v červnu...

Royt: podobný problém už se řešil.

děkan: jsou nástroje, jak doplnit počet, ale pokud by někdo vypadl v srpnu, bylo by to horečnaté...

Pech: sejdeme se vlastně ještě v červnu, tam by se o tom dalo ještě hovořit...

diskuze o termínu obhajob, vše musí být hotovo do 12.6. 2013

Bravená: datum zasedání je 19.6., přijímací řízení je 4.6., to už by se mělo předběžně vědět....to uvidíme, jak to s kolegyní Benákovou je.

je dobře, že to bylo zmíněno, na to se musí pamatovat.


diskuze o termínu říjnového zasedání: 2.10. v 17 hodin


hlasování: 8 (pro): 0 (proti): 0(zdrželi se)


“AS KTF UK ustanovil datum 2.10.2013 17:00 jako termín mimořádného zasedání.”


volební komise:

měla by být pětičlená, zástupce jak studentů, tak vyučujících...

diskuze o pravidlech


děkan: měla by to být tajná volba

Sládek: nejprve návrh kandidátů

diskuze o kandidátech do komise, koho lze navrhnout?

Bravená: mohou být navrženi i nepřítomní


diskuze o způsobu hlasování > musí být zvolena i sčítací komise:

Bravená: minimálně jeden student nebo jeden pedagog

Royt: ten poměr je jedno

Sládek: dva studenti a jeden pedagog?

za učitele se nabízí Pech, Bravená též a Nechvílová, Royt, Cimler > volební komise


nutno vybrat skrutátory: Benáková, Opatrný, Lukeš, jako hlava navržen docent Opatrný

diskuze o způsobu hlasování - vždy hlasování o jednom jménu


Sládek: odešel 18:00


hlasování o členech volební komise:

1. Nechvílová: 7 (pro): 0 (proti): 1(zdrželi se)

2. Bravená: 8 (pro): 0 (proti): 0(zdržel se)

3. Royt: 8 (pro): 0 (proti): 0 (zdržel se)

4. Cimler: 8 (pro): 0 (proti): 0 (zdržel se)

5. Pech: 8 (pro): 0 (proti): 0(zdržel se)


Pech: komise si volí ze svého středu předsedu

Nechvílová: teď nebo až jindy?

Royt a Bravená navrhují Pecha, Pech souhlasí.


“AS KTF UK zvolil komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana ve složení: Bravená, Nechvílová, Cimler, Royt, s Milanem Pechem jako předsedou komise.”


vyhlášení volby

Pech: to bychom tedy měli harmonogram..

Nechvílová: dotaz - představovala bych si, že kandidáti přijdou a přednesou svou vizi

Pech: když se uzavřou kandidatury, je tam prostor pro prezentaci, je to 14 dnů....ta prezentace je spojena s představením nějakého programu, ten by měl být na stránkách zveřejněn.

Bravená: kandidát může se prezentovat na úřední desce na internetových stránkách.....když se sejde akademická obec na předvolebním zasedání senátu, což znamená, že před mimořádným musí být ještě jedno zasedání

Pech: je tedy nutné, abychom se sešli ještě v září

Bravená: v řádu je “mohou též”, tedy není to povinné

Opatrný: je důležité, aby proběhla diskuze před volbou uvnitř senátu....je to důležitější než to ostatní, ale samozřejmě kandidát má právo se prezentovat

Bravená: je to určitá slušnost vůči těm kandidátům....jen nevím, jak s harmonogramem?

Benáková: do úvahy přichází 18. nebo 25. září, pokud se budeme držet střed....


diskuze o datu, dohodnuto, že 2.10.2013 proběhne volba, 18.9.2013 rozprava uvnitř senátu


hlasování: 7 (pro): 0 (proti): 1 (zdrželi se)

“AS KTF UK ustanovil termín předvolebního zasedání senátu na 18.9.2013 v 17 hodin.”


Nechvílová: co se tedy bude 18.září dít?

Pech: kandidáti na děkana mohou představit svůj program.


Pech: ještě nějaké věci k organizaci?

Nechvílová: nemáme termín, kdy musí být podána kandidatura

Benáková: to vychází na 17. září

děkan: to stanovuje řád, o tom se nemusí nějak hlasovat


diskuze o datu odevzdání kandidatur a konkrétní hodiny - do 15:00


hlasování: 8 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)

“AS KTF UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana, volba proběhne dne 2.10.2013 na mimořádném zasedání.”


“Návrh podle čl. 3. v Řádu katolické teologické fakulty pro volby kandidáta na funkci děkana

a postup při odvolání děkana odevzdat k rukám předsedy volební komise do 17.9. do 12:00.”


Bravená: pokud někdo v 15:00 odevzdá neúplné materiály...komise je kontroluje a vyzývá k nápravě. To nevím, jak by se řešilo.

diskuze o změně času, čas v ustanovení změněn na 12:00


hlasování o uneseních: 8 (pro): 0(proti): 0 (zdrželi se)

“AS KTF UK schválil usnesení přijatá na zasedání.”
5. Různévýroční zpráva:

tajemnice: hospodaření za rok 2012, pohybujeme se v černých číslech, což je pozitivní, je nakročeno docela dobře do dalších let, byť víme, že v dalších letech budou větší výdaje za mzdy, což je dáno i novým mzdovým předpisem. Otevírá se nový první ročník navazujícího magisterského studia oboru Dějin evropské kultury, což to také ovlivní.

Chyba v čísle: v textové části dokumentu je chyba, je tam 7 milionů, což je nesmysl - u stipendijního fondu


Bravená: dotaz na faktory, které vedly k zvýšení zisku

tajemnice: je mnohem více projektů, v rámci nich se může pořídit mnohem více věcí, na které by jinak fakulta neměla. Je to výrazný přínos. A jsme důslední a šetříme.

Bravená: ještě jeden dotaz - jakou roli hraje částka za ukončené studenty?

tajemnice: pokud studenti studují déle, fakulta za to má sankce = menší dotace, letos je to pro fakultu tři čtvrtě milionu mínus. Studenti by měli zvažovat natahování studia.

Pech: nějaké rozdělení těch tax tam je?

tajemnice: ano, posuzuje se to zvlášť i podle typu studia

Bravená: ta částka, to je rozdíl s minulým rokem?

tajemnice:: ano, je to srovnání, je to docela dost.

Děkan: samozřejmě je tam více faktorů, kolísá počet studentů, délka studia, absolventi....to vše se na tom podepisuje.

Bravená: pro fakultu je tedy nejvýhodnější, aby studenti řádně končili studium a absolvovali.

Opatrný: když někdo odejde po druhém ročníku, je tam nějaká sankce?

děkan: ne, ale není tam ani příspěvek.


hlasování o schválení: 7 (pro): 0(proti):0(zdrželi se)


"AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření za rok 2012."


změna v mzdovém předpisu UK:

Pech: představuje materiály - návrhy změn, zvýšení základních sazeb, přepracování mzdového předpisu pro akademické pracovníky, aby to odpovídalo lépe potřebám

děkan: co se týká tohoto předpisu, proběhlo jednání mezi panem rektorem a děkany, většina to vítá. Odpovídá to tomu, jak se tvoří představa o mzdách.

Apeluje na studentské senátory - Velký senát - je určitě dobré toto podpořit. Pro malé fakulty to ale znamená, že by musely brát prostředky než jenom z mzdových prostředků, které nejsou k dispozici. Požádali bychom UK, aby nám ten rozdíl dorovnalo.

Benáková: víte o nějakých další fakultách?

děkan: prakticky jen my a husitská teologická fakulta.

Bravená: to byl vznesen dotaz, zda to může být dorovnáno? je nějaká odezva?

děkan: oficiálně to není uznáno


2 vlny zavádění - první vlna o technicko-sociálních pracovníků 1.1.2014, u akademických je to také 1.1.2014, další část je až od 1.1.2015


Bravená: co se dá dělat pro to,aby se to dalo překlenout, pokud teda nebude nějaký ten příslib na dorovnání

děkan: nabírat studenty, získat jiný zdroj, což je utopie, případně ad hoc rezervy univerzity, ale s tím nelze počítat

Bravená: je to stejné jako posledně....

děkan: teď ale máme vědecký záměr, ten jsme tehdy neměli....

tajemnice: jak říkal pan děkan, nebylo by dobré, aby se to záplatovalo akademickými penězi....

Bravená: takže tedy nabírat studenty a pokoušet se o nějaké granty...


"AS KTF UK se seznámil s návrhy změny Vnitřního mzdového předpisu UK."


pozvánka od p. Koronthályové - upřesnění


studenti:

Pech vyzval Andreu H. (host), aby se vyjádřila

Huczmanová: předává návrh studentů, aby byl posunut termín odevzdávání závěrečných prací k zářijovému termínu, celkově cca o 14 dnů....

Bravená: těch 14 dnů by znamenalo co? Protože se na to musí také napsat posudky

Huczmanová: vycházel by ten posunutý termín na přelom června/července. Problém, v současné době se nezvládáme připravit ke státnicím a napsat práci. Většina studentů teď počítá s tím, že u státnic vyletí a půjdou znovu v září.

děkan: vy jste magistr nebo bakalář?

Huczmanová: magistr. Je tu i problematika nekomunikace…

děkan: promluva o termínech - jestliže by se stalo, že bychom otevírali další termíny....to by se stalo, že už bychom to opravdu nezvládali. Je tam určitý kompromis, aby se to zvládalo.

děkan: student si musí koncipovat práci tak, aby se to zvládalo.

Huczmanová: jsou i studenti, kteří zadávali nedávno a chtějí obhajovat letos. Bavila jsem se s panem proděkanem, aby i bakalářka i diplomka musely být zadány rok předem. On s tím nesouhlasil.

děkan: srovnávat jiné fakulty nelze, máme méně specializovaných pracovišť. Náš systém je založen na kompromisu. Ale děkuji za přínos a za váš hlas.


Benáková: za senátory - především za sebe - problém je v tom, že když jsou oba termíny blízko u sebe, je to ke škodě obou věcí. Nebylo by přece jen možné mít třeba v červnu státnice a v září odevzdat diplomovou/bakalářskou práci? Nebo naopak. Ty dva měsíce by mohly pomoci a člověk by na tom mohl pracovat a ušetřit si ten půlrok.

děkan: je taky potřeba vědět, že pro pracovníky je to také období, kdy se mohou věnovat své práci. Máme nějaký koncept, který nechceme měnit. Během roku se věnujeme studentům a tohle jediný volný čas...

tajemnice: problém se sháněním oponentů…

Bravená: pracovníci jsou opravdu velmi vytížení.

Benáková: Mgr. Engelthaler mi to říkal už několikrát, že vzrůstá agenda, nešlo by přijmout pracovníka navíc?

tajemnice: se vším všudy je to cca 350000 Kč za rok

Nechvílová: nedalo by se přijmout nějakého brigádníka jen na tu nejvytíženější dobu?

děkan: na rektorátu mají pro tento účel lidi, kteří již pracovali, nemusí se zaučovat...v tom je problém.

tajemnice: koliduje to se studentskými termíny zkoušek - studenti nemají čas.

děkan: v současnosti hledáme nějaký systém, vše je ve hře...opravdu to není truc ze strany vedení. Je to spíš kvůli tomu, aby obě strany mohly nějak fungovat.

Huczmanová: my jsme se tomu právě chtěli vyhnout, tato situace se opakuje každý rok...

Bravená: otázka - když se to posune, zase budou studenti, kteří to nestíhají...hledala bych ten problém i někde jinde - je třeba si kontrolovat a hlídat všechny termíny...

Nechvílová: upozorňuje na slova pana proděkana - v nové akreditaci je u státnic nějaká změna, ale asi by bylo lepší, aby to vysvětlil on

děkan: souhlas

Huczmanová: mluvil o tom, že příští rok je tam prohození termínu státnic a přijímacích zkoušek

Royt: problematika mísení zkoušek a konzultování prací..

Nechvílová: problematika zkrácení šestého semestru, problém s tím mají učitelé i studenti, prakticky to nevěděli předem...

Huczmanová: upozorňuje i na krizové situace

Pech: to asi teď moc nevyřešíme, je to spíše k zamyšleníNechvílová: Nedal by se v tuto chvíli vytvořit aspoň nějaký krizový plán?

děkan: dějiny křesťanského umění mají nějaký plán, aby se dalo pohodlně přejít na magistra.

diskuze o tom, co je u státnic

děkan: to nic nevyřeší, student na to bude spoléhat a stejně to nedá. Prostě musí začít dřív.

Huczmanová: původní žádost vlastně byla, aby byl zářijový termín řádný, což bylo zamítnuto, protože s tím studenti přišli pozdě

děkan: pro letošek určitě ne. Musím hájit pozici profesora Kuthana, musí to mít nějakou posloupnost a řád.


"AS KTF UK projednal otázku řádných termínů státních zkoušek."


tajemnice: cca 2 zasedání zpět, řešení vyvolávacího zařízení kvůli frontám na studijním oddělení. Vyvolávací systém už je objednaný, bude možnost se objednat, cca 3-4 studenti přes internet. Displej před studijním, potom podle peněz a výsledků do Ovce a možná do knihovny.
Místopředseda AS KTF UK ukončil zasedání v 19:10.Mgr. Milan Pech, Ph.D.

místopředseda AS KTF UKZapsala: Kateřina Volfová

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 24.4.2013

“AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


“AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 6.3. 2013.“


“AS KTF UK schválil rozpočet na rok 2013.”


“AS KTF UK ustanovil říjen jako termín volby na kandidáta na funkci děkana.”


“AS KTF UK ustanovil datum 2.10.2013 17:00 jako termín mimořádného zasedání.”


“AS KTF UK zvolil komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana ve složení: Bravenná, Nechvílová, Cimler, Royt, s Milanem Pechem jako předsedou komise.”


“AS KTF UK ustanovil termín předvolebního zasedání senátu na 18.9.2013 v 17 hodin.”


“AS KTF UK vyhlásil volbu kandidáta na funkci děkana, volba proběhne dne 2.10.2013 na mimořádném zasedání.”


“Návrh podle čl. 3. Řádu katolické teologické fakulty pro volby kandidáta na funkci děkana

a postup při odvolání děkana odevzdat k rukám předsedy volební komise do 17.9. do 12:00.”


“AS KTF UK schválil usnesení přijatá na zasedání.”


"AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření za rok 2012."


"AS KTF UK se seznámil s návrhy změny Vnitřního mzdového předpisu UK."


"AS KTF UK projednal otázku řádných termínů státních zkoušek."


Za správnost:

Cathrine Wolfová

Dr. Milan Pech

místopředseda AS KTF UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty