Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 22.5.2013


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 22.5.2013


Prezenční listina:


Členové senátu:


Přítomni:


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


PhDr. Markéta Koronthályová


ThLic. David Vopřada, Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Marie Benáková


Klára Nechvílová


Jan Lukeš


Čestmír Cimler
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan pro studium


prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.


Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, , Th.D.


Mgr. František Záruba


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Kateřina Volfová, zapisovatelka


Eliška Vrbová
Zasedání zahájila v 17:10 hodin PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.


Program zasedání:


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Zřízení Centra pro aplikovanou etiku


4. Zhodnocení evaluace za ZS a její podoba v LS


5. Prezentace kandidáta na funkci rektora UK prof. MUDr. Tomáše


Zimy, DrSc.


6. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
A) Schválení programuKoronthályová: žádost o výměnu bodů programu č. 5 a 6


Hlasování: 12(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)„AS KTF UK schválil navrženou změnu programu“


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B) Schválení zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 24.4.2013Opatrný: připomínka - doktorandské studium není jasný pojem, poznámka pod čarou nebo přeformulovat?


diskuze > ne


žádost o provedení opravy jména p. Bravené.


Hlasování: 12(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 24.4.2013.“
2. Děkan a kolegium děkanaděkan: pozvání na Te Deum, závěrečnou mši svatou, koná se v pátek 24.5.2013 v 15:30.


tajemnice:


· Karmelitánské nakladatelství nabízí studentům brigádu - stěhování knížek v rámci různých skladů, 80 kč/h. Pracovní doba 8-12 h + 2x15 minut přestávka, oběd ? hod. Kontakt: 734 435 277 – Ing. Andrea Dobošová. (bližší informace pro studenty rozšířeny přes studentské senátory)


· sdělení od tajemnice arcibiskupského semináře: pro studenty, kteří chodí v budově na oběd se zdražuje – hl. jídlo s polévkou 49, bez polévky 44 Kč


· výměna dalších počítačů v knihovně


proděkan:


· informace o povolení otevřít podzimní termíny přijímacích zkoušek, poprvé se otevírá navazující magisterské studium Dějin evropské kultury, do 15. července se mohou studenti hlásit


· příprava programů na příští rok, pět oborů se bude otevírat v novém akreditovaném režimu, šestý je ten nový navazující Dějin Evropské Kultury, je to přechodový režim- bude to náročnější, ale budeme se snažit, aby to bylo co nejjasnější, ale budeme připraveni na nenadálé situace. Problémy u dojíždějících ročníků budeme řešit individuálně.

3. Zřízení Centra pro aplikovanou etikuKoronthályová: návrh statutů a žádost pana děkana, abychom tento záměr projednali a schválili


Sládek: proč bychom rádi měli takové centrum:


· různé obory etiky > rozvojový záměr přesáhnout do dalších oborů, jednak v rámci akademického světa, ale také praxe


· členové centra jsou zaměstnanci naší kmenové fakulty, tzn. nás to nijak nezatíží...pokud budeme chtít něco organizovat, budeme si na to muset sehnat peníze
Koronthályová: nějaké otázky? Byla tu možnost si ten statut prostudovat.


Mohelník: dotaz týkající se bodu 3. ve Statutu: „Vzhledem k tomu, že CAE je zřízeno na Katedře teologické etiky a spirituální teologie, má vedoucí této katedry právo dotazovat se vedoucího CAE na činnost centra a jeho záměry.“


Sládek:  tato věta byla tam byla vložena na dotaz vedoucího katedry, který se ptal, jaký vztah má vedoucí katedry k centru, jež je součástí jeho katedry a zároveň, když dané centrum zřizuje pan děkan a schvaluje tu správní činnost. Takže jsme vlastně zvolili tuto větu, že se může, ostatně jako kdokoli další, zeptat na to, co tam děláme.


Opatrný: vzájemný vztah centra ke katedře? Není mi to z toho úplně jasné. A potom - ono to vypadá, když zřídíme u každé katedry centrum, že katedra je od toho aby vyučovala a centrum, aby něco vědeckého podnikalo. A to je divné.


Sládek: Centra jsou sice na určitých katedrách, ale mají přesah.


Novotný: centrum Dějin české teologie není v rámci katedry Fundamentální a dogmatické teologie, nýbrž bylo zřízeno jako účelové zařízení, bylo přímo podřízeno děkanovi. Postupně se tomu začalo říkat centrum přidružené ke katedře.


děkan: centrum - volné sdružení pracovníků na té které katedře, kteří mají nějaký nápad a chtějí ho realizovat společně...proto se ze své práce zodpovídají své katedře.


Opatrný: podle mě to není systémové řešení


děkan: je to centrum, ne institut...forma spolupráce lidí, kteří již na katedrách jsou. Je to přidružené, ale je možný přesah mezi katedrami


Mohelník: je to tedy jakási značka činnosti...říká, co se děje


Bravená: pro komunikaci na venek zní samozřejmě lépe centrum než katedra....proto bych se přikláněla k tomu, co tu již bylo řečeno – je to volné sdružení
“AS KTF UK projednal a schválil záměr děkana fakulty zřídit Centrum pro aplikovanou etiku.”
Hlasování o usnesení: 12(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)

4. Zhodnocení evaluace za ZS a její podoba v LSproděkan Brož: formuloval jsem především postřehy a údaje, které z toho plynou. Bylo by dobré nějak využít zkušeností...statistické údaje nejsou příliš relevantní. Někde se zúčastnil opravdu mizivý počet studentů.


Ing. Mikeš pak zpracoval ke zveřejnění především předměty, kde se ankety zúčastnilo aspoň 20% studentů.


Koronthalyová: to je problém, že se studenti neúčastní, patrně si neuvědomují, že to má význam pro fakultu...


proděkan: týkalo se to hodně obsahů předmětů a osobností pedagogů - studenti i chválí, i upozorňují na nedostatky


Lukeš: budou zveřejněny nějaké odpovědi?


proděkan: bylo by potřeba, aby otázky byly nastaveny všechny stejně, takhle to prostě o ničem opravdu nevypovídá.


Koronthályová: jak se připravuje evaluace letního semestru? Minule na tom pracovali studenti spolu s Vámi.


proděkan: zatím jsme nic neorganizovali, čekal jsem, až proběhne tento senát.


Nechvílová: kdy se chystáte spustit evaluaci pro letní semestr? V září už to bude asi dlouho po skončení...


proděkan: pokud se k něčemu dojde, šlo by to spustit ještě během zkouškového


Benáková:


1. nechat mnoho otázek a nechat tak komplexnější hodnocení pro předmět


2. systém nastaven na hodnocení  1-5, otázka typu hodnocení


3. k času - bezprostředně x čas na dozrání...oboje má svoje pro a proti
Nechvílová: je tu také problematika končících studentů


proděkan: není problém nechat to otevřené od června do září


Lukeš: bylo by dobré zveřejnit alespoň nějaké výsledky > motivace studentů k vyplňování


proděkan: ale ty výsledky vypovídají o ničem, muselo by se to skoro propočítávat ručně, nevím, jestli bych toho byl schopen


Opatrný: učím předmětů hodně, ale bylo ohodnoceno minimum – z třeba 50 lidí se zúčastnili čtyři


Nechvílová: málo respondentů a výsledky jsou irelevantní, zároveň je pravda, že slovní hodnocení.


Mohli by to zhodnotit vyučující na hodinách?


Lukeš: asi by nešlo udělat, aby se objevil výsledek zápočtu nebo zkoušky až po tabulce s nabídkou ankety.


Koronthályová: to by asi bylo moc komplikované


dotaz, zda by nešlo také udělat hodnocení studentů pedagogy.


Benáková: řeší to dotazník od pana proděkana, je to aktivita studenta,  že nutí studenta trochu k sebereflexi.


Koronthályová: mě se navržené otázky též líbí, ale bylo by dobré tam přidat prostor pro zprávu studentů.


· ke zvážení, zda by nebylo lepší místo rozlišení muž x žena dát laik x kandidát na kněžství, v rámci té teologie? > diskuze
Bravená: běží to tu krátce, je potřeba, aby vznikla nějaká tradice, neomezovala bych to jen na vybrané předměty, spíše méně otázek a třeba postupně přidávat. Velmi se mi líbí hodnocení přístupu studenta.

Nechvílová: dotaz - je nějaká představa, jak by se ty předměty vybíraly? Spíše souhlasí s p. Bravenou. Opatrný: těch otázek je 30, na 4 předměty je to 120, to nikdo nebude dělat


Vopřada: také jsem na to chtěl navázat. Vyzvat studenty, aby vyplnili dva tři předměty podle vlastního uvážení…reakce na otázku, zda budou příští rok evaluace k něčemu konečně platné.


proděkan: celofakultní hodnocení běží několik let, cílem p.Mareše je aspoň naučit studenty, aby tento proces vzali za své.


Nechvílová: chybí informovanost, v tom souhlasím s panem proděkanem. Studenti by asi potřebovali vidět, k čemu to skutečně slouží


Royt: na filozofické fakultě to proběhlo a zjistilo se, že to vyplní studenti, co pedagogy nenávidí nebo adorují


Benáková: kdyby se už od prváku předkládalo, že hodnocení je součástí kultury předmětu...."jsem schopen předmět odchodit, složit zkoušku, ale také zhodnotit"


Bravená: otázka je to složitá, ale jak z diskuze plyne, musí to jít více směry. Dotaz - kolik si myslí studenti, že by bylo ideální dát otázek?


Lukeš: 2-3 otázky


Bravená: na husitské teologické fakultě mají 7 otázek plus hodnotící.


Lukeš: skutečně bychom tedy poprosili o menší počet a určitě by bylo dobré to spustit již teď ve zkouškovém období


proděkan: bezprostřední dojem je rozhodně lepší


Koronthályová: bylo by dobré, aby vznikla nějaká skupina, která s tím panu proděkanovi pomůže.
· Jan Lukeš za studentské senátory na tomto bude pracovat s panem proděkanem.

5. RůznéKoronthályová:


· legislativní komise - bylo by skutečně potřeba ji vytvořit. Dávám to ke zvážení.


· volba rektora - ozval další kandidát na funkci rektora - pan děkan Stehlík z filozofické fakulty, /přečtení jeho žádosti/, odpověděla jsem mu, že se tím bude zabývat dnešní zasedání, forma je již vlastně dána tím, že dnes tu bude pan Zima. Celkem jsou zatím kandidáti 3 –  prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.


žádost na senátory Velkého senátu - zjistěte, zda je toto již definitivní počet


Royt: myslím, že je to již definitivní počet


Koronthályová: na nás teď tedy je, kdy a kam je pozveme. Jedna možnost tedy je pozvat oba v červnu, druhá v červnu a září, třetí oba v září, ale to už je pracovní setkání


Kubín: bylo by lepší, aby se představili oba společně


Koronthályová: otázka je, zda o to pan prorektor projeví zájem


Royt: je to skutečně o tom, zda má nebo nemá zájem, nechal bych to na jejich iniciativě, to o ledasčem také svědčí. Je to svobodná volba kandidátů.


Opatrný: měla by to být dvě samostatná vystoupení


Koronthályová: dobře, zatím jen pan docent Stehlík - pozvali bychom ho tedy na červen, pokud se pan prorektor nepřihlásí, tak bychom ho tedy sami nezvali.
18:05 přišla Loubová6. Prezentace kandidáta na funkci rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.body prezentace:


· představení nejdůležitějších hodnot UK, společenské odpovědnosti,


· otázka možné otevřenosti mezi fakultami, využití multioborové spolupráce


· rozšíření oborů vyučovaných v anglickém jazyce


· vnější vztahy - spolupráce s pražskými vysokými, komunikace se společností


· řízení univerzity - spolupráce s AS UK, Vědeckou radou UK a dalšími orgány univerzity


· vize a nové horizonty: respektování autonomie fakult, větší prostupnost mezi obory, garance excelence ve vědě


Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání v 19:15 hodin.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK


Zapsala: Kateřina VolfováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 22.5.2013


Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 22.5.2013
“AS KTF UK schválil navržený program zasedání.““AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 22.5. 2013.““AS KTF UK projednal a schválil záměr děkana fakulty zřídit Centrum pro aplikovanou etiku.”


PhDr. Markéta Koronthályová

předsedkyně AS KTF UKPoslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty