Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 18. 9. 2013


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 18. 9. 2013Prezenční listina:


Členové senátu:

Přítomni:

Mgr. Milan Pech, Ph.D.

PhDr. Markéta Koronthályová


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Klára Nechvílová


Mgr. Marie Benáková


Čestmír Cimler


Omluveni:


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


Jan Lukeš


Hosté:


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


Mgr. Vít Engelthaler


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka pro vnější vztahy


Zasedání zahájila v 17:07 hod. předsedkyně PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.Program zasedání:  


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Výroční zpráva o činnosti KTF UK 2012


4. Podmínky přijímacího řízení pro AR 2014/2015


5. Harmonogram AR 2013/14


6. Představení kandidáta na funkci děkana KTF UK


7. Různé

1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


A) schválení programu:

Hlasování: 10(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


AS KTF UK schválil změnu programu a navržený program zasedání.
B) schválení zápisu z minulého zasedání:

Hlasování: 9(pro): 0(proti): 1(zdrželi se)


AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání ze dne 19. 6. 2013.

2) Děkan a kolegium děkanaDěkan:


 • Omluva za absenci během doby prázdnin z důvodu nemoci.

 • Přišly akreditace pro Aplikovanou etiku a Dějiny evropské kultury – jsou do ledna 2019; dnes (tj. 18. 9.) zasedá komise, která rozhoduje o akreditacích pro Dějiny křesťanského umění (všechny tři programy). Podmínky přijímacího řízení pro tento obor by tedy se teoreticky měly schvalovat podmínečně (viz bod 4). Z rektorátu máme informaci, že by reakreditace měla proběhnout bez komplikací.  

Sládek, proděkan pro rozvoj:


 • Probíhají návrhy na projekty pro rok 2014, podali jsme podobné projekty, které byly úspěšné, tak aby pokračovaly dál. Novinka: Bylo zrušeno FRVŠ, na místo toho byla vyhlášena vnitřní soutěž na řešení aktivit Institucionálního plánu 2014, projekty byly přijaty a budou realizovány v roce 2014.

Brož J., proděkan pro studium:


 • Přijímací zkoušky a otevření nově akreditovaných studijních programů. S tím souvisel přechod do nového režimu, který byl náročný, a ještě během září se upravovaly nějaké věci, které činily studentům problémy. Teď by mělo být vše v pořádku.

 • Letos se zrušila evidence formou indexu. Noví studenti indexy dostávají, ale budou sloužit pouze k zaznamenávání významnějších údajů o studiu (imatrikulace, SZZK, přerušení studia aj.).

 • Pokud jsou problémy, tak kvůli přechodovému režimu: o některé předměty je zvýšený zájem (a nedostatečná kapacita), protože o jejich zápis usilují jak předchozí ročníky studentů, tak ti noví.

 • Průběžné výsledky přijímacího řízení (jaro i podzim). PŘ ještě není úplně uzavřeno, někteří studenti musejí některé doklady dodat. Průběžný výsledek: 392 přihlášek (J i P), přijato 199. Ve všech programech. Slabý ročník je na Katolické teologii, hlásilo se 17, přijato 12.

 • Aplikovaná etika se letos neotvírala, na příští rok se bude otevírat v kombinované formě.

Ryšková, proděkanka pro vnější vztahy:


 • Agenda běží standardně, erasmové smlouvy jsou platné do roku 2014

 • Včera (tj. 17. 9.) přišla nabídka smlouvy ze Santiaga de Compostela pro dějiny umění

 • Upozornění: Pokud nějaký student chce na Erasmus na stáž, tak je potřeba dodatek k erasmové smlouvě, který téměř žádná fakulta nemá.

 • Výzva: Pokud jsou na fakultě studenti, kteří mají nějaké handicapy, je nutné, aby se ozvali. Mají možnost získat individuální režim a své problémy řešit.


3) Výroční zpráva o činnosti KTF UK 2012Loubová: Metodika výroční zprávy


(1) Úvod a kapitolu Správa, organizace a vnitřní předpisy fakulty zpracovává asistentka děkana. (2) Studium má na starosti studijní oddělení, (3) rozvoj, vědu a výzkum má na starosti vědecké oddělení, paní tajemnice atd. (4) Zahraniční vztahy: zahraniční oddělení. (5) Média a informace: Asistentka děkana. (5) IT: IT oddělení. (6) Knihovna: knihovna. Přílohy: každé oddělení zpracovává příslušné přílohy. Přílohu „Odborná činnost“: zahraniční a vědecké oddělení.


Pedagogové jsou začátkem roku osloveni, aby dodali podklady o své činnosti (knihy, konference, stáže).


Kontrolně zprávu čte: pan děkan, dr. Bravená (pracovnice PR), paní tajemnice.


Akademický senát KTF UK schvaluje výroční zprávu o činnosti KTF UK za rok 2012.


Hlasování: 10(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil výroční zprávu o činnosti KTF UK za rok 2012.“


Děkujeme všem, kteří se na vypracování podíleli.4) Podmínky přijímacího řízení pro AR 2014/2015Engelthaler: Návrh podmínek nově zavrhuje obor Aplikovaná etika, ale s formou kombinovaného studia. Měly by se tedy otevírat všechny obory, které KTF UK nabízí.


Novinky: snaha o znovu posouzení příloh, které musí uchazeči dodat. Některé nám přišly nadbytečné, proto po poradě s panem děkanem padl návrh, aby nebyly vyžadovány. Týká se to např. 1) Životopis. Zůstal jen u Katolické teologie, kde přijímací řízení probíhá ústně. 2) Osvědčení o státní zkoušce z cizího jazyka. Řadu let probíhala komisionální zkouška pod vedením dr. Bartoně (bohemista), s uchazečem bylo pohovořeno a posouzeno, zda je schopen v češtině studovat. Pak bylo nutné podle rektorátního nařízení dokládat certifikát. Dnes: uchazeč musí sám zhodnotit, jestli je studia schopen. 3) Teologické nauky: student si mohl vybrat ze seznamu doporučené literatury a něco o něm napsat, nyní je změna: interpretace teologického textu.


Aplikovaná etika je beze změny. Výrazné změny nastalo na oborech, které zajišťuje ÚDKU. Výsledkem je sjednocení: zkouška nebude dvou nebo tří kolová písemná, ale jednokolová a ústní.


(a) JAZYKY: V navazujícím magisterském programu nebude vyžadována zkouška z latinského jazyka. Protože většina studentů test nezvládala. Koronthályová: Přitom byl test nastaven na úroveň bakalářského studia. Po studentech se chce stále méně latiny…


Ryšková: Test sice není součást přijímacího řízení, ale zůstává zkouška z latiny.


Brož J.: Latina byla zařazena mezi povinně-volitelné, tj. snaha zvýšit její vážnost.


Kubín: Jak je to s němčinou?


Brož J.: Základní jazyk a obecný jazyk v nově akreditovaném programu nejsou. Zůstal odborný jazyk v povinně-volitelných předmětech.


Kubín: Studenti tedy mohou studovat i magisterský stupeň, aniž by prošli němčinou?


Ano, když si studenti vyberou angličtinu.


Kubín: A na jaké úrovni je latina?


Koronthályová: 4 semestry.


Kubín: Zboří se celý systém, jak budeme učit pomocné vědy historické bez latiny a němčiny?


Brož J.: Je potřeba dát podnět garantům…


Ryšková: Fakulta není schopna výuku jazyka zaplatit tak, aby měla význam. Za dva roky se člověk moc nenaučí. Je třeba, aby se studenti učili/doučovali sami.


Koronthályová: Tak je tedy máme vyhazovat ze zkoušky na magisterském studiu?


Ryšková: Tak si třeba zaplatí kurzy…


Opatrný: Musíme brát studenty tak, jak jsou. Trend angličtiny je dnes faktem. … Dostáváme se do situace, kde nebudeme mít mnoho adeptů na výběr.


Nechvílová: Obecná angličtina: jak bude probíhat výuka, když jsou tady někteří, kteří ji už nepotřebují?


Brož J.: Bude se vyučovat, a to výlučně pro ty, kteří ji mají mezi povinně-volitelnými předměty.


Nechvílová: Při zapisování do letošního AR se zjistilo, že se někdo, kdo angličtinu potřebuje splnit už do limitu počtu studentů nevejde. Co s tím?


Brož J.: Došlo k souběhu nové a staré akreditace (odborná angličtina byla dříve v doporučeném plánu ve vyšších ročnících, nyní je v ročníku prvním). Věc se řeší, v průběhu týdne by měla být dořešena.


(b) Ryšková:Máme ještě jeden návrh. Zatím pouze k úvaze. Součástí podmínek přijímacího řízení by měla být věta o tom, že pokud nebude přijat určitý počet posluchačů, tak se obor neotevře, aby se nestalo, že se přihlásí 15 lidí, na přijímačky přijde 10 lidí a přijmeme 5 lidí. Inspirace z ETF, tam tuto klauzuli mají, ale ještě není jasné, zda se to vztahuje na počet přihlášených nebo přijatých.


Tedy prosíme, aby AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení s tím, že do nich bude tato klauzule doplněna – Aplikovaná etika, kombinované studium.


Dodatek návrhu podmínek přijímacího řízení tak, jak nám byly předloženy. „Obor Aplikovaná etika bude otevřen pouze v případě, že se přihlásí minimálně 25 uchazečů.“


AS KTF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/15.


Hlasování: 9(pro): 0(proti): 1(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 s dodatkem, že Obor Aplikovaná etika bude otevřen pouze v případě, že se přihlásí minimálně 25 uchazečů.“5) Harmonogram AR 2013/14(a) Termín plnění studijních povinností: Nechvílová: Jaké jsou důvody k tomu, že se termín pro splnění studijních povinností posunul už na 15. září 2014.


Brož J.: Střetávají se dva nároky: 1) Co nejdelší doba na splnění požadavků AR předchozího + 2) tlak, aby studenti měli dost času na zápis do dalšího AR a vyhodnocení toho, které předměty se budou otevírat, sepisují se smlouvy s externisty, zvláště na ÚDKU,


Engelthaler: 1) Povinností fakulty není, aby měla zkouškové období ještě v září. Jde o benevolenci fakulty. 2) Neustále přibývá studijních programů, zvětšuje se počet studentů a tj. i množství problémů, které je třeba řešit. 3) Je zde celá řada studentů, kteří ještě k dnešnímu dni nepožádali o kontrolu postupu do dalšího ročníku – tj. spousta práce na sobotu a neděli. 4) Na naší fakultě se konají přijímací řízení také v září a SZZK také v září, což je také oproti jiným fakultám nadstandard. – To vše vyžaduje nějaký čas, zpracovávání, atd. A Studijní oddělení má kapacitu, jakou má, a pokud vše má probíhat nějak rozumně, je potřeba více času, tj. hledáme časové rezervy, kde se dá.


Brož J.: Vzhledem k tomu, že ustavičně měnily a mění studijní programy, pro žádný obor neexistuje automatická kontrola, vše se kontroluje ručně, nedá se to urychlit, student = cca 20 minut. Automatické systémy lze nastavit až u ustálených oborů.


Engeltaler: Není to výtka, ale informace: Podává se enormní množství žádostí o cokoli, které mají určité lhůty, které se musí vyřídit.


(b) Poznámka k indexům: Nová verze studijního a zkušebního řádu byla odsouhlasena AS UK v červnu a přináší možnost nemít papírové indexy. Na každé fakultě probíhá řada věcí jinak.


Ryšková: Fakulta se snažila zrušit indexy už dávno, ale tenkrát se proti tomu postavili studenti. Indexy jsou nevýhodné zejména pro studenty dálkového studia.


Engelthaler: Student, který si bude chtít vést evidenci také v indexu (z obavy ztráty záznamů apod.), může se domluvit s vyučujícími, v zásadě není problém.


(c) lístkový systém: Benáková: Na webu se neobjevila žádná informace, že je systém zaveden, jak funguje a že existuje elektronická fronta. Studenti nemají jasno, co dělat, když už jsou všechny termíny ve webovém formuláři zaplněné.


Paní tajemnice: Systémy na městských částech fungují tak, že přes internet se dá objednat jen určitý počet lidí. A zbytek je pro ty, kteří přijdou „zvenku“. Takto systém funguje i na fakultě. To, že je na internetu termín „plný“ vůbec neznamená, že už není možné přijít.


(d) Co se stane s těmi studenty, kteří nestihnou do pondělka odevzdat evidenční list?


Engelthaler: Děláme všechno proto, aby to stihli. (1) Poznámka: Někteří studenti si myslí, že pokud nemají poslední podpis v indexu, tak nemohou uzavřít ročník. Což je mylné! Podmínky, které stačí pro žádost o kontrolu, budou zařazeny do návodu! (2) Je zde skupina studentů, kteří nečetli návod, a zahlcují studijní oddělení emaily a telefonickými dotazy o věcech, které jsou napsány v návodech. To stěžuje studijnímu oddělení práci.


(e) BDE: Nechvílová: Na magisterském programu BDE se kryjí některé předměty a není dořešen rozvrh, jak se mají studenti zapsat?


Engelthaler: Paní doc. Jarošová a Mgr. Kadlecová na tom pracují.


Nechvílová: Kdyby nastala situace, že studenti nebudou mít předměty zapsané, protože to není na fakultě vyřešené, co se stane?


Engelthaler: Situaci budeme řešit se studenty individuálně.6) Představení kandidáta na funkci děkana KTF UKPoznámka: Na příštím zasedání 2. října 2013 budeme jen a pouze volit děkana fakulty.


Brož P.: Materiál „Program vedení a rozvoje Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy pro funkční období 2014–2018“ bude uveřejněn na stránkách fakulty.


Pan děkan představil svůj Program a z důležitých východisek zdůraznil tři body – témata: (1) Tradice, (2) Instituce, (3) Katolicita. Program promýšlel tři roky. Cílem je přestat se bavit, o tom, co kdo jak nějakým manažerským způsobem učeše, ale hledat i obsah.


(1) Tradice: Má svoje pravidla, nejde ji jen tak obejít. Fakultní tradice se opírá o víru, která podporuje úplný proces tradice spočívající v podání na jedné straně a přijetí na straně druhé. (2) Institucionální zázemí: O tomto tématu se uvažovalo na obou konferencích v tomto akademickém roce, jde vzájemnost, která nestojí jen na libovůli protějšku, ale na souhře lidí. Fakulta je součást dnešního světa, a lidé žijí v konfliktech. Pan děkan by byl rád, aby tomuto trendu fakulta nepodlehla. (3) Katolicita: představuje bohatost: člověk je schopen nějaké životní syntézy. I ta je dána vírou (viz nejnovější encyklika Lumen fidei). Katolicita vede k univerzalitě, která znamená otevřenost k těm, kdo jsou jiní.


Z nosných bodů (viz dokument) zdůraznil tyto „velké“ úkoly: (1) práce s doktorandy, (2) reakreditace oboru Katolická teologie (v roce 2016), (3) základní étos pracovníků fakulty (fungující pracovní prostředí) – možná inspirace vatikánským programem AVEPRO, (4) vztahy navenek, agenda PR, fond Arnošta z Pardubic, (5) získávat stabilní zdroje a nastavit pravidla jejich čerpání.


Diskuze:


(1) Nechvílová: Zlepšit komunikaci a spolupráci s absolventy fakulty. Jakou máte v tomto směru vizi.


Brož P.: Chtěli bychom vytvořit oficiální Facebook s oficiálními informacemi. S kol. Novotným jsme hovořili o něčem, jako je bulletin. Prostor, kde píší současní studenti i absolventi. Navíc existují nějaké pevné události akademického roku, kam bychom je zvali.


Nechvílová: Návrh: využít platformu Moodle.


Brož P.: Děkuji za návrh, otázku rád rozpracuje pan proděkan pro rozvoj Sládek.


Pech: Návrh založit „Klub absolventů“ – setkání studentů a absolventů je motivující.


Bravená: Tato idea je velmi dobrá. Na zahraničních univerzitách:programy alumni jsou organizovány přímo univerzitou. CŽV, fakulta je s absolventy v kontaktu, zahrnuje je do různých projektů. Teď je to i odliv mozků, spřízněných duší. … Setkání by bylo motivací obou stran, i pedagogů – vidí, že jejich práce přinesla výsledky.


(2) Benáková: Jaká je vaše vize v otázce počtu studentů a kvality studia: spíše méně studentů, ale kvalitních nebo více studentů, ale za cenu snížených nároků?


Brož P.: Nechci mít silná slova, i když bych osobně měl rád skupinku šikovných lidí, aby se bádalo atd. Ale je potřeba vidět, že pokud mám tažného koně, tak z něho nemohu hned udělat závodního. Takže je potřeba postupovat pomalu. S prof. Kuthanem jsme hovořili o tom, že teď jsme v určité historické situaci. I když chci samozřejmě hledat trend, jak udržet kvalitu.


(3) Mohelník: Katolicita: Obory na fakultě spíše existují vedle sebe – jak se jeví možná provázanost do budoucna?


Brož P.: Rád bych tuto provázanost dobře koncipoval. Mimo jiné např. UNCE atd. je tu prostor pro setkávání oborů.


(4) Bravená: Co bylo míněno péčí o kulturně-osvětové vztahy?


Brož P.: Např. když pan prof. Royt jezdí po světě přednášet, doc. Opatrný hovoří v rádiu atd. Nezapomínejme také na CTU, aktivity u Dominikánů atd.


Ryšková: Větší angažovanost fakulty ve společnosti.7) Různé(A) Organizační věci k volbám.


(B) Koronthályová: Přišli informace z AS UK. Potřebujeme legislativní komisi, která by byla schopná tyto materiály posuzovat. Jde o materiál návrhu změny statutu UK, který se týká poplatků za studium, za delší a další studium.


Brož J.: Výhledově má UK v plánu, aby jednotlivé fakulty sjednotily poplatky za přijímací řízení. Do statutu bude zapracován nějaký vzorec pro výpočet dalších poplatků.


(C) Koronthályová: Chceme se nějak vyjadřovat ke kandidátům na rektora UK, kteří nám byli představeni?


(D) Koronthályová: Harmonogram zasedání: vždy v 17.00


 • 2. října 2013: volební zasedání

 • 6. listopadu 2013

 • 4. prosince 2013

 • 8. ledna 2014

(E) Brož P.: Příští týden je setkání všech akademických pracovníků. Bude představena činnost do dalšího akademického roku. A to bude vtěleno do Aktualizace dlouhodobého záměru, která bude předložena senátu k projednání.


(F) Ryšková: Oznámení: Na vědeckém oddělení dojde v lednu ke změně. Zahraniční agendu bude mít dr. Ondrejíčková a Vědecké bude mít Mgr. Novotný.


Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání v 19.10 hodin.

PhDr. Markéta Koronthályová

předsedkyně AS KTF UK
Zapsala: Mgr. Marie BenákováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 18. 9. 2013„AS KTF UK schválil změnu programu a navržený program zasedání.“„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání ze dne 19. 6. 2013.“„AS KTF UK schválil výroční zprávu o činnosti KTF UK za rok 2012.“„AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2014/2015 s dodatkem,

že Obor Aplikovaná etika bude otevřen pouze v případě, že se přihlásí minimálně 25 uchazečů.“
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty