• Služby
  • Archiv
  • 2013
  • Opatření děkana 2013
  • OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2013 Činnost, zodpovědnosti a kompetence garantů studijních programů se zodpovědností za studijní obor ve funkci garanta programu

OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2013 Činnost, zodpovědnosti a kompetence garantů studijních programů se zodpovědností za studijní obor ve funkci garanta programu


OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2013 Činnost, zodpovědnosti a kompetence garantů studijních programů se zodpovědností za studijní obor ve funkci garanta programu

Č.j. 1500/13

V Praze dne 14. října 2013
OPATŘENÍ DĚKANA č. 8/2013


Činnost, zodpovědnosti a kompetence garantů studijních programů se zodpovědností za studijní obor ve funkci garanta programu


V souladu s čl. 23 Statutu Univerzity Karlovy v Praze a v návaznosti na Opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 10/2013, Pravidla pro organizaci studia na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Opatření děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze č. 10/2011 se činnost, zodpovědnost a kompetence garantů studijních programů, oborových garantů a Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze koncipuje a vymezuje následujícím způsobem.čl. 1 Úvodní ustanovení

1) Z důvodu záruky kvality studijních programů jsou na Univerzitě Karlově zřizovány funkce garantů studijní programů, oboroví garanti (tj. garanti studijního programu pověření odpovědností za jeho dílčí část) a rada garantů.


2) Na KTF UK se stanoví garanti studijních programů se zodpovědností za studijní obor ve funkci garanta programu.


3) Toto jsou studijní programy na KTF UK, které jsou garantovány vždy svým garantem:


a) SP Teologie ve stupních bc., mgr. a nmgr. (studijní obory Katolická teologie a Teologické nauky)


b) SP Teologie ve stupni Th.D. (studijní obor Katolická teologie)


c) SP Historické vědy ve stupních bc., nmgr. (studijní obory Dějiny evropské kultury) a Ph.D. (studijní obor Církevní a obecné dějiny)


d) SP Obecná teorie a dějiny umění a kultury ve stupních bc., nmgr. a Ph.D. (studijní obor Dějiny křesťanského umění)


e) SP Humanitní studia ve stupni nmgr. (studijní obor Aplikovaná etika).čl. 2 Působnost,  odpovědnost, práva a povinnosti garantů vzhledem k děkanovi a příslušnému proděkanovi
1) Garant studijního programu odpovídá za celkovou koncepci programu děkanovi.


2) Garant studijního programu je zodpovědný za přípravu akreditační dokumentace. Odpovídá za vymezení profilu absolventa v rozsahu odborných znalostí a dovedností odpovídající cílům a zaměření studia, stejně jako za vymezení obsahu a rozsahu státní závěrečné zkoušky, resp. státní doktorské zkoušky a jejích částí tak, aby tato zkouška odpovídala zaměření studia a profilu absolventa. V případě studijního programu Teologie dbá také na dodržování příslušných kanonických předpisů.


3) Ve spolupráci s děkanem a dalšími orgány fakulty dbá garant studijního programu na realizaci výuky studijního programu podle platné akreditace.


4) Garant studijního programu se podílí na pravidelném hodnocení výuky a vyjadřuje se k němu. To se týká zejména hodnocení studia v daném studijním programu jako celku.


5) V zájmu kvalitního uskutečňování a perspektivního utváření daného studijního programu garant studijního programu konzultuje a koordinuje svou činnost s děkanem, s příslušnými proděkany, s vedoucími příslušných výukových pracovišť i s garanty věcně blízkých studijních programů.


6) Odpovědnosti za studovaný obor garanta programu jsou:


a) Dbá o odbornou úroveň studia. Navrhuje děkanovi inovativní a výuku zkvalitňující změny, včetně změn personálních. V případě doktorského studijního programu tyto návrhy podává po projednání v oborové radě.


b) Dbá o to, aby výuka probíhala podle akreditačního spisu, resp. podle jeho schválených změn.


c) Při uskutečňování studijního oboru dbá o to, aby v každém akademickém roce byly studentům nabídnuty k zápisu povinné a povinně volitelné předměty v příslušné kvalitě, stejně jako i přiměřená nabídka volitelných předmětů.


d) Kontroluje, zda prezentace a evidence studijního plánu v informačním systému, zejména vypisování předmětů a jejich popis, definice příslušných kontrol studia, jakož i vzájemná provázanost prerekvizit, korekvizit, neslučitelností apod., odpovídá platné podobě studijního plánu.


e)  Dbá na to, aby témata a zaměření kvalifikačních prací byla v souladu s oborovým zaměřením studijního programu.


f) Podává děkanovi návrhy na členy zkušebních komisí pro státní závěrečnou zkoušku, resp. státní doktorskou zkoušku a komisi pro obhajobu disertační práce, jakož i návrhy externích odborníků, kteří mohou být za členy komisí jmenováni. V případě doktorských studijních programů garant tyto návrhy podává po projednání v oborové radě.


g) Vyjadřuje se ke studentskému hodnocení výuky, jakož i k žádostem či stížnostem studentů nebo k dotazům, týkajícím se daného studijního programu.


h) Podává děkanovi návrhy na personální zajištění povinných předmětů a profilujících povinně volitelných předmětů studijního plánu.


i) Navrhuje modifikace přijímacího řízení a úpravy studijních podmínek pro uchazeče a studenty se speciálními potřebami.


j) V zájmu kvalitního uskutečňování a perspektivního utváření daného studijního programu konzultuje a koordinuje svou činnost s děkanem, s příslušnými proděkany a s vedoucími příslušných kateder/ústavu.


7) Garant studijního programu na požádání podává rektorovi, děkanovi nebo dalším orgánům univerzity či fakulty zprávu o stavu, hodnocení a perspektivách studia v daném studijním programu.

čl. 3 Závěrečná ustanovení

1) Garantům studijního programu patří náležité ocenění mzdovým příplatkem podle platného mzdového předpisu, resp. jeho přechodným návrhem v Opatření rektora č. 10/2013.


2) Návrh tohoto opatření byl projednán Vědeckou radou Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze hlasováním ze dne 9. října 2013.


3) Toto opatření nabývá účinnosti dne 14. října 2013.

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

     děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty