Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 6.11.2013

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 6.11.2013


Prezenční listina:


Členové senátu:

Přítomní:


PhDr. Markéta Koronthályová


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

ThLic. David Vopřada, Th.D.

Klára Nechvílová


Jan Lukeš


Čestmír Cimler


Marie BenákováOmluveni:


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.
Hosté:


Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Kateřina Volfová, zapisovatelka

Zasedání zahájila v 17:05 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.


Program zasedání:
1. Schválení programu a zápisu z minulých zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Aktualizace dlouhodobého záměru KTF  UK


4. Pravidla pro organizaci studia na KTF UK


5. Pravidla pro přiznání stupendií na KTF UK


6. Prospěchová stipendia 2012/13


7. Různé1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


A) schválení programu:

Hlasování: 10(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B) schválení zápisu z minulého zasedání:

Hlasování: 10(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 18.9.2013.“


C) schválení zápisu z minulého zasedání:


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 2.10.2013.“
2) Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Děkan – celkem 5 bodů:


· Vyjádření k výsledku voleb rektora (zvolen prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.)


· Oslavy 10 letého výročí Ústavu dějin křesťanského umění – 19. a 20. listopadu; 19. listopadu od 16 h oslava v refektáři arcibiskupského semináře;  20. listopadu předávání čestných doktorátů v Karolinu; žádost o účast všech


Benáková: dotaz – prý to je ve středu spíše pro pedagogy, nikoli studenty.


Děkan: spíše úterý není pro studenty, středa ano


· Proděkan pro rozvoj – poděkování studentům, kteří se podílejí na přípravě webu


· Aktualizace dlouhodobého záměru – předloženo senátu


· Nové opatření děkana (8/2013) – kompetence, povinnosti a práva garantů studijních programů; reakce na opatření rektora 10/2013;  u nás celkem 5 garantů – pro obory Katolická teologie a Teologické nauky (bc. a mgr.) je to doc. Opatrný, pro obor Katolická teologie (Th.D) je to prof. Hrdina, pro obor Aplikovaná etika je to doc. Ryšková, obor Dějiny evropské kultury – prof. Kuthan, Dějiny křesťanského umění – doc. Zlatohlávek


Proděkan Brož:


· Navazuje na garanty – naznačení kompetencí (během roku konkrétní kroky, aby bylo jasno), především odpovědnost za obsahovou stránku studijních programů


· Optimalizace elektronického zápisu – bude nutná větší informovanost studentů, zejména ohledně termínů. Studenti si na to musí dávat pozor, nastavení předmětů, týden na změny...


· poděkování senátu, spec. M. Benákové za zajištění studentů na propagaci fakulty na informačním dni univerzity


· hodnocení evaluací - výsledky jsou, písemný soubor se připravuje; účast studentů nízká, je třeba větší propagace - výsledky o ničem nevypovídají, u mnoha předmětů dokonce nikdo nehodnotil
doc. Ryšková:


· obnovení smluv pro Erasmus, apel na patřičné jazykové znalosti; snaha dostat se na anglické univerzity, snaha získat francouzsky mluvící univerzitu


· odd. zahraničních vztahů – výměna agend; od ledna by to mělo být hotovo.Tajemnice:


· počítač u stud. odd. – bude instalován v brzké době


· ples – pokud studenti chtějí, nejpozději do půlky prosince kontaktovat vedení fakulty3) Aktualizace dlouhodobého záměruKoronthályová: Dotazy? Připomínky?


Děkan: V podstatě vše je v dokumentu sepsáno, ten dokument mluví sám za sebe. Novum- rozpočet pro fakultní časopis (kolega Vopřada ho má na starosti)…

Benáková:

2 dotazy:


· studium a vzdělávací činnost – hledaní nových forem studia s ohledem na počet studentů. Co znamená počet studentů – zda ho teď vidíme jako příliš nízký či vysoký a nové formy studia – e-learning nebo tak?


Děkan: problematika teologie – nízký počet studentů; takže tady hledat nové způsoby – více adresnější studium, práce ve skupinách…


Ryšková: jakýsi mentoring studentů
· zahraniční spolupráce a mobilita – partnerské fakulty, tím se myslí fakulty v zahraničí?


Ryšková: ano.


Proděkan Brož: v aktuálním studijním řádu UK je zdůrazněna skutečnost, že student, který je na výměnném pobytu,  stále realizuje studium na své domácké fakultě; zvážení uvedení předmětů, které by bylo možné uznávat


Ryšková: to, na co jste se ptala, jsou tzv. Cotutelle -  možnost získat dvojí diplom, týká se to zejména magistrů a doktorandů. Má to význam i pro postdoktorandské programy, vědecké práce.
Pech: dotaz k vnějším vztahům, zda-li by nebylo dobré navázat vztahy s institucemi jako je Topičův salon a umožnit vybraným studentům přístup do těchto institucí a jejich zapojení do přípravy třeba nějaké výstavy. Najít cestu, jak studenty zapojit do těchto institucí.

Ryšková: záleží především na vyučujících a konkrétních možnostech. Fakulta to může zúřadovat, ale iniciativa musí vzejít od vyučujících.


Bravená: Erasmus má kolonku stáží, problém – student musí být zapsán paralelně na univerzitě, se kterou je erasmová smlouva.


Ryšková: mluvili jsme o tom na kolegiu. Pokud někdo dá podnět k jednání s konkrétní institucí, v rámci některých věcí by to šlo.


Bravená: nejproblematičtější je kontaktní osoba v zahraničí.
Hlasování: 11(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


“AS KTF UK projednal a schválil aktualizaci dlouhodobého záměru KTF UK.“

4) Pravidla pro organizaci studiaProděkan Brož:


· podnět vyšel z novely vysokoškolského zákona, speciální úprava podmínek pro ty, kdo se starají o dítě - nutnost aktualizace


· snaha přimět a motivovat studenty, aby studovali řádným tempem, mírné zvýšení kreditů za jednotlivá období - jeden rok

uvádí příklady extrémů: právnická fakulta - nesplnění stud. plánu -> vyhazov.....


· zrušení třetího zápisu předmětů - na žádné jiné fakultě to není


· vyškrtání neaktuálních věcí
Benáková: dotaz k bodu 5 – je u nás individuální studijní plán?


Proděkan Brož: ano, byl vždycky. Ale stejně to vždy záleží na tom, co si domluví s vyučujícími, konkrétní práva mu to ale stejně nedá, opravdu záleží na dohodě.


Nechvílová: uvádí konkrétní případ studentky

Proděkan Brož: samozřejmě si může zažádat.


Ryšková i prod. Brož: podotýkají, že to opravdu závisí na domluvě s vyučujícími.
Bravená: 36 kreditů – to je za rok?

Proděkan Brož: ano, to je za rok.


Bravená: dotaz byl s ohledem na zahraniční záležitosti, odkazuje na bruselskou poučku.


Proděkan Brož: příprava plánů – obecnější předměty…Nechvílová: ad 3. zápis – hypotetická situace, kdy student napoprvé nesplní a při druhém zápisu přijde nečekaná situace, například zdravotní, dá se to pak nějak udělat?


Ryšková: trochu nedořešená záležitost, ale jde to řešit – z naléhavých důvodů lze studium okamžitě přerušit bez uzavření ročníku. Stud. odd.  pak může zápis během roku zrušit. Pokud toto lze, pak není problém.


Proděkan Brož: možnosti rozhodně jsou. Ale studenti by měli vyvíjet maximální snahu a primárně plnit předmět, který mají podruhé zapsán.
Hlasování: Hlasování: 11(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


“AS KTF UK projednal a schválil pravidla pro organizaci studia na KTF UK.“

5) Pravidla pro přiznání stipendiíKoronthályová: nějaký dotaz?


Bravená: kolik tak stipendií se vyplatí ročně?


Tajemnice: minulý rok řádově 533 tisíc, tento rok se počítá částka vyšší. Loni celkem 41 studentů. Letos předběžně 47.


Proděkan Brož: úprava, nezapočítávají se tam uznané předměty.


Nechvílová: stipendium po ukončení třetího ročníku – studentka Dějin evropské kultury – nastoupila na nmgr., studovala 3. ročník bc. s výborným prospěchem, ale nemůže dostat stipendium.


Proděkan Brož: Závisí to na pravidlech fakulty. Jiné fakulty – FF to neumožňuje, PřF ho dává studentům, kteří absolvovali bc. studium na téže fakultě s vyznamenáním. Je to asi věc do diskuze.

Nechvílová: Teď se s tím tedy nedá nic dělat.


Proděkan Brož: Teď skutečně ne, když tak příští rok. Chápu, že pro studenty, kteří navazují na jedné fakultě, je to jedno studium.


Koronthályová: asi by to tedy byla spíše otázka pro právní komisi.
Hlasování: Hlasování: 11(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


“AS KTF UK projednal a schválil pravidla pro přiznání stipendií na KTF UK.“
6) Opatření děkana o výši stipendiaKoronthályová: nějaký dotaz, připomínka ?


Výše stipendia 13 tisíc Kč, bude vyplaceno jednorázově na účet studentaHlasování: Hlasování: 11(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


“AS KTF UK schválil Opatření děkana č. 10/2013 o výši prospěchového stipendia za rok 2012/2013.“

7) Různé· komise


Koronthályová: předložen návrh určitého statutu pro vytvoření studijní komise, materiál pro jednání příštího zasedání.  Paralelně s tím by bylo dobré projednat i právní komisi.
Nechvílová, Benáková:  studijní komise je v zásadě hotová – 5 členů komise. Dotaz, zdali by i právní komise měla mít 5 členů a zda-li komise musí mít někoho ze zastoupení senátu?


? Ideální počet 3-5


Benáková: Je u legislativní komise nutné, aby měla pět členů a případně, měl by být ten třetí člen členem senátu?


Nechvílová: studijní komise 5 členů - 4 studenti a jeden pedagog, reprezentativní studenti ze všech oborů, teologie kombinované a presenční z obou po jednom studentu a dva studenti z Ústavu dějin umění, nejlépe jeden z Dějin evropské kultury.


Děkan: bylo by dobré, aby tam byl člen senátu (v legislativní komisi)


Benáková: podotýká, že Mgr. Feranc odchází do politiky, otázka, jak na tom bude s časem.Opatrný – odchod 18:10
Diskuze o právní komisi, kdo by se měl angažovat.


Nechvílová: kolik tedy členů?


3-5, počet se odvíjí od toho, jaké kompetence bude komise mít, počet členů může být pružný


Závěr diskuze – bude se pracovat s počtem 3 nebo 5
· Etický kodex UK


Z podnětu děkana – dotaz, zda by to fakulta měla nějak explicitně přijmou, zda-li by se to mělo nějak probrat alespoň na senátu


Benáková: možná by bylo dobré uspořádat o tom schůzku a diskuzi, neprobírat to jen uvnitř senátu


Koronthályová: je to podnět pro zvážení do příště
Mohelník – odchod 18:21
· Oslavy Ústavu


Lukeš: budou informace o oslavách nějak na internetu?


Děkan: bude vyvěšeno oznámení děkana


Diskuze o pozvánkách, pro koho, výuka…
Zasedání ukončila v 18:25 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a poděkovala všem za účast.

PhDr. Markéta Koronthályová

předsedkyně AS KTF UK
Za správnost


Kateřina VolfováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 6.11.2013“AS KTF UK schválil navržený program zasedání.““AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 18.9.2013.““AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 2.10.2013.““AS KTF UK projednal a schválil aktualizaci dlouhodobého záměru KTF UK.““AS KTF UK projednal a schválil pravidla pro organizaci studia na KTF UK.““AS KTF UK projednal a schválil pravidla pro přiznání stipendií na KTF UK.““AS KTF UK schválil Opatření děkana č. 10/2013 o výši prospěchového stipendia za rok 2012/2013.“
PhDr. Markéta Koronthályová


Předsedkyně AS KTF UK

Za správnost


Kateřina Volfová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty