Zápis a usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 4.12.2013


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 4.12.2013


Prezenční listina:


Členové senátu:

Přítomní:


PhDr. Markéta Koronthályová


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.

Klára Nechvílová


Čestmír Cimler


Marie Benáková
Omluveni:


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.

ThLic. David Vopřada, Th.D.

Jan Lukeš


Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


Mgr. Jiří Novotný

Jan Martínek


Petr Megela


Markéta Žáková


Kateřina Volfová, zapisovatelka


Zasedání zahájila v 17:05 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty.


Program zasedání:
1. Schválení programu a zápisu z minulých zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Opatření děkana o výši doktorandských stipendií


4. Přijímací řízení pro doktorandské studium na rok 2014/15


5. Zřízení Centra teorie medií a postmedií


6. Zřízení studijní a legislativní komise AS KTF UK


7. Různé

1) Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA) schválení programu:

Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“
B) schválení zápisu z minulého zasedání:

Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 6.11.2013.“2) Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Děkan – 3 body:


· oslavy Ústavu dějin křesťanského umění – připomenutí a zhodnocení průběhu oslav: Děkuji všem přispěvatelům a zúčastněným za jejich přínos.


· uzávěrka finančního roku: Rád bych vyjádřil uznání ekonomickému odd., a tímto děkuji pracovnicím tohoto odd. za jejich práci.


· pozvánka na fakultní pouť. Fakultní pouť se uskuteční 11.12., přestože liturgický svátek je  8.12, ne vždy to vychází přesně, aby se sladila přítomnost všech včetně velkého kancléře fakulty, proto tedy to datum o několik dnů později. Rovněž vás zvu na oslavu v semináři, kde bude přítomen pan Bohumil Kolář (učil na fakultě katechetiku v 90. letech).
 Děkan zakončil přáním požehnaného adventu.
Proděkan pro studium:


· poděkování studentkám Markétě Žákové a za účast na Informačním dnu UK


· Pražský Gaudeamus (28.-29.1.2014) – pozornost potenciálních uchazečů, zařizuje studentská unie v součinnosti se senátem


· Poděkování za schválení pravidel pro organizaci studia, zejména implantace novely o mateřství a rodičovství


Nutnost dalších úprav > předloženo na lednovém zasedání. Žádost o přesné uvedení specializací oborů a studijních programů, zejména u Dějin Evropské kultury.

Zkouška - řádný termín plus dva opravné, u zápočtů se toto neřešilo, je nutno to ošetřit > návrh, aby to byla stejná praxe jako u zkoušek.


Návrh zkrácení lhůty, za kterou je možno uznávat předem absolvované předměty, teď byla lhůta deset let. Padl návrh, aby se zkrátila na sedm let (stanoveno podle nejdelšího programu fakulty – 5+2 roky)
Proděkan Sládek:


· oddělení rozvoje - stabilizace agend


· poděkování Nechvílové a Benákové za účast na rozvoji fakulty


· snaha zvýšit propagaci fakulty ve spolupráci s PR3) Opatření děkana o výši doktorandských stipendiíNovotný:


Změny ve stipendijním řádu UK se týkají finančních částek, které doktorandi budou dostávat.

v prvním ročníku se navyšuje částka na 6300 Kč (původně 6200), vyšší ročníky prezenční formy navýšení na 7600 Kč (původně 7500)


Doktorandům od druhého ročníku výše může náležet ještě dle osobního hodnocení podle školitele prémiová částka, navýšení ze 4500 Kč na 5300 Kč (při maximální výši).


Dle nového znění stipendijního řádu je stipendium vypláceno zpětně.


Žádost, aby bylo v Opatření děkana ke článku 2 přidán bod 5 ve znění: Podle stipendijního řádu UK v Praze ze dne 18.6.2013 článku 3, odstavce 6 se doktorandská stipendia po dobu celého roku studia vyplácejí zpětně.
Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„ AS KTF UK schválil opatření děkana o výši doktorandských stipendií s navrženým dodatkem.“

4) Přijímací řízení pro doktorandské studium na rok 2014/15Novotný: v podstatě žádné změny, pouze stanovené termíny


Proděkan Brož: podmínky pro přijímací řízení pro doktorandy budou zveřejněny do 31.12.2013. Očekává se, jak dopadne schvalovací řízení DSO Dějiny křesťanského umení na akreditační komisi.
Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„ AS KTF UK schválil podmínky a termíny přijímacího řízení pro doktorandské studium na rok 2014/2015.“

5) Zřízení Centra teorie medií a postmedií (CTM)Koronthályová: předložený statut od pana děkana

Děkan: centrum vzniká na základě budoucí spolupráce s německým protějškem – k IKKM (Internationales Kolleg für die Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie, Bauhaus-Universität Weimar a Universita v Potsdamu). Vzniká proto, že byl přijat projekt Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG).

- Děkan představil v krátkosti činnost centra na základě předloženého statutu, rovněž představil garanta projektu – pana docenta Jiřího Bytřického.

- Osvětlil důvod, proč se centrum zřizuje při KTF UK – původně se měla účastnit AVU, ale nebyla na to úplně připravená, byl tedy vybrán další vhodný protějšek v rámci projektu DFG.

- Finální podoba centra – doktorandi, kteří část svého studia budou působit pod tímto centrem.

- Centrum je spíše jako institut, rovněž kvůli zaštítění projektem DFG, proto tedy vzniká přímo pod děkanátem KTF UK a nikoli pod konkrétní katedrou. Proběhla diskuze k tomuto tématu

(pan docent Bystřický zodpověděl několik otázek, patřila mezi ně například otázka paní doktorky Koronthályové ohledně možné změny situace v médiích v důsledku založení centra, rovněž otázky ohledně náplně centra a výstupu centra pana docenta Opatrného a pana doktora Pecha. Pan docent Bystřický během odpovědí na tyto dotazy zmínil a přiblížil několik zásadních věcí – zejména pak současný diskurz médií, který se týká techné zobrazování a techné zprostředkování. Pan docent jako garant tohoto projektu rovněž doufá, že centrum pomůže současnou situaci v mediích a postmediích změnit.)

Hlasování: 8(pro): 0(proti): 1(zdrželi se)


„AS KTF UK schválil zřízení Centra teorie medií a postmedií.“
6) Zřízení studijní a legislativní komise AS KTF UKStudijní komise:


Benáková:


- odkazuje na zaslané materiály, představení jednotlivých členů komise (David Vopřada, Petr Megela, Jan Martínek, Markéta Žáková, Kateřina Volfová)


- proběhla již jedna schůzka, komise si již stanovila den schůzek, seznámili se s náplní práce > analýza dosavadní situace, seznámení studentů s komisí a později aktivní vytváření konkrétních řešení
Koronthályová: prostudovali jste si všichni materiály? Nějaké připomínky?


Bravená: zvažte, zda v odstavci „Vztah“ slovo problém nenahradit slovem záležitost, výraz „vzdání se“ slovem ukončení.


dotaz – proč záležitost hlasování per rolam není možná pro obě komise, ale jen pro legislativní komisi?

Nechvílová: záležitosti studentského rázu je lepší řešit osobně. Právnické záležitosti to nevyžadují, pan docent Novotný o to dokonce sám zažádal.


Bravená: žádost o opravení, jelikož v dokumentu je, že schůze může být uskutečněna per rolam, toto se týká tedy dokumentu legislativní komise.  A možná doplnit totéž do dokumentu studijní komise, kdyby bylo něco třeba.

Mohelník: čím je komise zřízena? Jakým počtem hlasů? Pokud pro odvolání stačí nadpoloviční většina, pak pro její odvolání měla také stačit nadpoloviční většina, tedy dvě třetiny nejspíše…
Diskuze o členství – členství v komisi na základě návrhu senátora:


Nechvílová: členem může být v zásadě kdokoli, ale nelze jen tak rozhodit sítě, aby se jen tak někdo přihlásil, například z důvodu prestiže či získání informací, ale jde o to, aby tam byl někdo, kdo zvládne dělat to, co je důležité pro komisi. Proto je to tam ošetřené tím „předvybráním“ si člena – nutnost navržení senátorem.

Koronthályová: je to na studentských senátorech, aby si vybrali.


Benáková: mohlo by tam být uvedeno, jakým způsobem senát schválí  členy – počet hlasů, zda-li se schválí jména jednotlivě či jako celek. Pro teď by bylo možné ustanovit komisi jako celek.

Sládek: lez člena odvolat?

Benáková+Nechvílová: ano, je to v dokumentu uvedeno.


Koronthályová: (čte dokument) ano, ale týká se to celku – komise může být odvolána a to dvěma třetinami hlasů.


Benáková: tak tam doplníme „studijní komisi nebo jejího člena“


Děkan: dovedu si představit variantu, kdy si sama komise schválí člena – že si ho navrhne a schválí. To není záležitost čistě senátu nebo ano?

Nechvílová: komise je záležitost senátu, tudíž by to mělo zůstat na senátu.
Mohelník: nejprve je potřeba ustanovit komisi jako takovou.
Hlasování o návrhu struktury a kompetencí studijní komise:


Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„ AS KTF UK schválil ustanovení studijní komise.“Koronthályová vyzvala kolegyně k navržení členů komise.


Benáková navrhuje komisi ve složení: David Vopřada za pedagogy a Petr Megela, Jan Martínek, Markéta Žáková, Kateřina Volfová za studenty.
Dohodnuto hlasování o všech jménech najednou.
Hlasování o skrutátorech – Benáková, Royt, Pech:


Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
Hlasování o komisi jako celku v navrženém složení:


Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„ AS KTF UK schválil složení studijní komise v předloženém znění.“Legislativní komise


Koronthályová: představení navrhovaných členů - kolega Novotný souhlasí, Hrdina odmítl ze zdravotních důvodů, Benáková souhlasí, Feranc – u něj je problém časových možností…, Kučerka souhlasí

je třeba se rozhodnout o počtu členů


Benáková: navrhuje, že by byla pouze záskok za kolegu Ferance


Nechvílová: komise nemusí hlasovat, takže členové klidně mohou být čtyři, člen senátu - spíš kvůli tomu, aby vždy přišel na zasedání


Koronthályová: lze to upravit, do statutu zanést, že komise může mít 3-5 členů


Opatrný: nikdo ze senátu tam být nemusí, je to expertní komise a nebude se účastnit všeho, co se týká senátu, jen právní záležitosti.


Koronthályová: pravda, v tom případě netřeba měnit počet členů
Benáková: pravděpodobně bude třeba změnit ve statutu podobné věci jako u statutu studijní komise.


? Škrt podmínky, že alespoň jeden člen komise musí být členem AS KTF UK, úprava a nahrazení slov, doplnění ustanovení
Hlasování o statutu:


Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„ AS KTF UK schválil statut legislativní komise.“
Hlasování o komisi jako celku v navrženém složení – Novotný, Kučerka, Feranc:


Hlasování: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)


„ AS KTF UK schválil složení legislativní komise v navrženém znění.“
Studijní komise se sejde dne 11.12 2013 a zvolí si svého předsedu.


Legislativní komise bude informována o zvolení a domluví si schůzku.

7) RůznéMiss UK:

Děkan: požádal jsem kolegyni Benákovou, aby zjistila, zdali se někdo napříč fakultou angažoval v záležitosti Miss UK 2013. Vedení UK se tato aktivita příliš nezamlouvá.


Benáková: vyjádření k otevřenému dopisu týkající se této záležitosti


Mohelník: vyjádření k dopisu > příliš nesouhlasí s argumenty, kromě argumentu zneužití značky UK.
Diskuze na toto téma, výsledkem diskuze usnesení:

hlasování o usnesení: 9(pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„ AS KTF UK přijal dne 4.12.2013 toto usnesení: AS KTF UK nesouhlasí se zneužitím značky Univerzity Karlovy v soutěži krásy s názvem Miss Univerzity Karlovy. Není známo, že by se někdo z akademické obce KTF UK této aktivity účastnil.“

Zasedání ukončila v 18:35 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a poděkovala všem za účast.

PhDr. Markéta Koronthályová

Předsedkyně AS KTF UKZa správnost


Kateřina VolfováUsnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání dne 4.12.2013„ AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“

„ AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 6.11.2013.“
„ AS KTF UK schválil opatření děkana o výši doktorandských stipendií s navrženým dodatkem.“
„ AS KTF UK schválil podmínky a termíny přijímacího řízení pro doktorandské studium na rok 2014/2015.“
„ AS KTF UK schválil zřízení Centra teorie medií a postmedií.“
„ AS KTF UK schválil statut Studijní komise.“
„ AS KTF UK schválil složení Studijní komise v předloženém znění (Volfová, Vopřada, Žáková, Megela, Martínek).“
„ AS KTF UK schválil statut Legislativní komise.“
„ AS KTF UK schválil složení legislativní komise v navrženém znění (Novotný vojtěch, Kučerka, Feranc).“
„ AS KTF UK přijal dne 4.12.2013 toto usnesení: AS KTF UK nesouhlasí se zneužitím značky Univerzity Karlovy v soutěži krásy s názvem Miss Univerzity Karlovy. Není známo, že by se někdo z akademické obce KTF UK této aktivity účastnil.“


Za správnost:


Kateřina Volfová
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty