OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2004 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK (8. 9. 2004)


  OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2004 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK

  (změna Opatření děkana č. 1/2004)


  Č.j. D181/04

  V Praze dne 8. září 2004

  Na základě čl. 7 odst. 3 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy

  v Praze vymezuji rozsah činnosti, zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF následujícím

  způsobem:


  čl. 1 Proděkan, statutární zástupce děkana

  1. Je statutárním zástupcem děkana, v nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu.

  2. Spolupracuje s děkanem v personálních otázkách fakulty, připravuje personální plán.

  3. Zastupuje děkana při jednání ve věci vzniku, změn a zániku pracovních poměrů akademických i neakademických pracovníků fakulty, stanovování pracovní náplně a v dalších úkonech souvisejících s výkonem práce.

  4. Připravuje podklady pro vnitrofakultní normy; spolupracuje přitom podle potřeby s akademickým senátem.

  5. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.

  6. Je členem knihovní rady a zastupuje děkana v úkonech spojených s řízením knihovny.

  7. V rámci svých kompetencí řídí administrativní pracovníky děkanátu a další pracovníky fakulty.

  8. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro studium.

  čl. 2 Proděkan pro studium

  1. Zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování bakalářských

  2. a magisterských akreditovaných studijních programů; zejména:

     a. 

   rozhoduje o právech a povinnostech studentů včetně přezkumného řízení, všestranně dbá o jejich potřeby

     b. 

   zodpovídá za dodržování studijního a zkušebního řádu a dalších předpisů týkajících se studia a studentů

     c. 

   zodpovídá za organizaci přijímacích zkoušek, zápisů a imatrikulací, promocí, za evidenci a agendu studentů, vydávání diplomů, vysvědčení a osvědčení, zpracování seznamu přednášek a rozvrhů

     d. 

   zodpovídá za realizaci studijních plánů e) zodpovídá za přípravu a koordinaci průběhu státních zkoušek

     e. 

   řídí a kontroluje studijní úsek děkanátu

  3. Zodpovídá za studentskou vědeckou činnost.

  4. Připravuje návrh harmonogramu studijního roku, spolu s garanty připravuje koncepty studijních plánů.

  5. Připravuje, organizuje a koordinuje programy celoživotního vzdělávání; spolupracuje přitom podle potřeby s ostatními proděkany.

  6. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.

  7. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro vnější a zahraniční vztahy.


  čl. 3 Proděkan pro vědu

  1. Zastupuje děkana v úkonech nezbytných k řádnému uskutečňování doktorských akreditovaných studijních programů, koordinuje práci oborových rad, zabezpečuje podmínky pro realizaci individuálních studijních plánů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro studium.

  2. Připravuje podklady pro zasedání vědecké rady (včetně habilitačních a profesorských

  3. řízení) a řídí její agendu.

  4. Zodpovídá za přípravu a organizaci vědeckých konferencí, seminářů, sympozií, přednášek apod.;spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.

  5. Zodpovídá za přípravu materiálů pro jmenování čestných doktorátů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy.

  6. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.

  7. Řídí a kontroluje vědecký úsek děkanátu.

  8. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro rozvoj.


  čl. 4 Proděkan pro vnější a zahraniční vztahy

  1. Zastupuje děkana ve věci vnějších a zahraničních vztahů fakulty.

  2. Zodpovídá za rozvíjení vztahů s domácími i zahraničními vědeckými, charitativními, pastoračními a pedagogickými institucemi; spolupracuje přitom s ostatními proděkany a s vedoucími kateder.

  3. Zodpovídá za organizaci pobytu domácích i zahraničních hostů a studentů.

  4. Zodpovídá za organizaci studijních pobytů a stáží pedagogů i studentů; spolupracuje přitom s proděkanem pro studium.

  5. Koordinuje zahraniční a ostatní služební cesty, kontroluje a eviduje cestovní zprávy.

  6. Koordinuje účast a vystupování na domácích i zahraničních akcích.

  7. Řídí a kontroluje grantovou činnost týkající se vědy a výzkumu, včetně evidence jejích výstupů; spolupracuje přitom s proděkanem pro vědu a s vědeckým úsekem děkanátu.

  8. Podílí se na přípravě dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty.

  9. Vede archiv KTF UK.

  10. Řídí a kontroluje ediční radu KTF UK, je zodpovědný za přípravu edičního plánu, vydávání publikací KTF UK.

  11. Zodpovídá za prezentaci a popularizaci výsledků bádání; spolupracuje přitom s proděkanem pro vědu.

  12. V rámci svých kompetencí řídí administrativní pracovníky děkanátu.


  čl. 5 Proděkan pro rozvoj

  1. Zastupuje děkana ve věci rozvoje fakulty.

  2. Připravuje podklady pro akreditaci a reakreditaci studijních programů; spolupracuje přitom podle potřeby s proděkany, s garanty studijních programů a s vedoucími kateder.

  3. Připravuje koncept dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty a jeho každoroční aktualizace; spolupracuje přitom s ostatními proděkany a s akademickým senátem. Koordinuje realizaci dlouhodobého záměru.

  4. Připravuje podklady pro hodnocení fakulty.

  5. Zodpovídá za přípravu návrhu výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření fakulty; spolupracuje přitom s ostatními proděkany, s tajemníkem fakulty a s akademickým senátem.

  6. Připravuje návrh na zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení organizačních součástí fakulty.

  7. Řídí a kontroluje správu počítačové sítě.

  8. Zastupuje v době nepřítomnosti proděkana pro vědu.


  čl. 6 Obecné zásady pro práci proděkanů

  1. Aktivně spolupracují s prorektory UK.

  2. Závažná rozhodnutí konzultují předem s děkanem KTF UK.

  3. Pravidelně se účastní kolegia děkana.

  4. Dodržují vnitřní předpisy UK a KTF UK.

  5. Bez konzultace s děkanem či tajemníkem nepřijímají rozhodnutí, která souvisí s hospodařením fakulty.

  6. Mají pevně stanovené hodiny pro styk s akademickou obcí a s ostatními pracovníky.

  7. Výnosy a pokyny proděkanů vydané v rámci jejich kompetencí jsou pro ty, jichž se týkají, závazné.

  čl. 7


  Závěrečné ustanovení

  Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti k 15. září 2004.


  prof. PhDr. Ludvík Armbruster

  děkan


  Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
  Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
  Sdílet na:  
  Váš názor
  Kontakty

  Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

  Thákurova 3, Praha 6, 160 00

  IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

  číslo účtu: 32034061/0100

  Identifikátor datové schránky: piyj9b4


  Další kontakty  Jak k nám