Teologické nauky Bc., Mgr.


Bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky

Základní charakteristika

Bakalářský studijní obor „Teologické nauky“ je součástí studijního programu „Teologie“ (KKOV 6141R). Do 31. března 2007 nesl název „Náboženské nauky“, v rámci reakreditace pak byl přejmenován, aby bylo lépe vyjádřeno zaměření studia. Standardní doba studia je 4 roky, forma studia je kombinovaná. Studijní obor „Teologické nauky“ – v souladu s dekretem 2. vatikánského koncilu Apostolicam actuositatem o apoštolátu laiků a s apoštolským listem Jana Pavla II. Christifideles laici o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, a ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností – umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení. Program představuje koncepční celek, vnitřně však tíhne k tomu, aby bylo studium doplněno v rámci stejnojmenného programu a navazujícího magisterského oboru , který fakulta zabezpečuje.


Uplatnění získaného vzdělání

Vzdělání v oboru náboženských nauk poskytuje intelektuální předpoklady pro odbornou pastorační práci ve všech institucích katolické církve (zařazení jako jáhen, pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů atd.) a pro působení ve státních, společenských i soukromých organizacích, včetně publicistiky (redakce novin, časopisů a knih; rozhlas a televize), při kterém je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy.


Průběh a organizace studia

Průběh a organizace studia jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, který je přístupný na fakultní internetové stránce věnované vnitřním předpisům.

Studijní povinnosti

a) Forma studia


Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny (setkání vyučujícího se studenty, v němž je artikulována základní problematika vybraných témat oboru, zadávána a komentována studijní literatura, poskytovány odpovědi na dotazy studentů) s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Předpokládá se, že poměr kontaktních hodin a samostatného studia je cca 1:3. Vedle kontaktních hodin mají studenti možnost individuálních konzultací osobním rozhovorem s vyučujícím, telefonicky nebo via email. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za 14 dní; v akademickém roce se předpokládá 19 takových sobot. Zkoušky jsou pořádány průběžně.


b) Zápisy


Ve shodě s harmonogramem akademického roku si student zapisuje v době předběžných zápisů (mimo 1. ročník) povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého výběru – nejlépe však ve shodě s doporučeným studijním plánem, který předkládá promyšlený a bezpečný způsob, jak studium řádně absolvovat. Pokud děkan nestanoví jinak, otevírají se z volitelných předmětů pouze ty, ve kterých je v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. V době řádného zápisu je pak student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.


Změnu zápisu předmětů může student provést v průběhu prvních dvou výukových týdnů příslušného semestru na studijním oddělení.


Pokud splnil podmínky zápisu, má studující právo zapsat si vedle povinných předmětů studijního plánu oboru „Teologické nauky“ i jakýkoli další předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze, účastnit se jeho výuky a podrobovat se kontrole plnění souvisejících studijních povinností. Kredity z těchto předmětů se započítávají jako volitelné .


c) Studijní plán


Student musí absolvovat všechny povinné předměty stanovené jednotným studijním plánem. Doporučený studijní plán uvádí pro každý ročník návrh ideálního výběru povinných předmětů. Pro postup do druhého úseku studia musí student získat minimálně 20 kreditů, do třetího minimálně 50 kreditů, do čtvrtého minimálně 80 kreditů, do pátého minimálně 120 kreditů, do šestého minimálně 180 kreditů. Úsekem studia je akademický rok. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných studijních povinností pro tuto část státní závěrečné zkoušky. Před poslední částí státní závěrečné zkoušky musí student absolvovat všechny povinné předměty v celkové hodnotě 216 kreditů a volitelné předměty v celkové hodnotě min. 24 kreditů, tj. celkově získat alespoň 240 kreditů.


Pokud jde o volitelné předměty, nabídka Katolické teologické fakulty pro daný studijní obor předkládá výběr mezi modulem klasických jazyků (student volí jeden klasický jazyk a absolvuje dva předměty /cvičení/ v celkové dotaci 72 hod) a modulem pedagogických předmětů (student volí dva předměty /přednášky/ v celkové dotaci 36 hod). Student může tyto moduly nahradit jakýmikoli předměty z nabídky Katolické teologické fakulty i ostatních fakult Univerzity Karlovy v Praze, vždy s dodržením požadovaného počtu kreditů.d) Státní závěrečná zkouška


Před akreditací:


Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jež se skládá ze tří ústních komisionálních zkoušek (Dogmatická teologie, Morální teologie, Praktická teologie) a z obhajoby bakalářské práce. Pořadí skládání částí státních závěrečných zkoušek není předepsáno.


Dogmatická teologie – Student má prokázat znalost stěžejních obsahů dogmatické teologie.


Morální teologie – Student má prokázat znalost stěžejních obsahů morální a spirituální teologie.


Praktická teologie – Student má prokázat znalost stěžejních obsahů pastorální teologie, katechetiky a liturgiky.


Bakalářská práce – Student představuje a obhajuje vlastní bakalářskou práci o rozsahu min. 40 normostran. Téma práce musí navazovat na předměty studijního plánu.


Po akreditaci od roku 2013:


Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jež se skládá ze tří ústních komisionálních zkoušek (Fundamentální a dogmatická teologie, Etika a spirituální teologie, Starý a Nový zákon) a z obhajoby bakalářské práce. Pořadí skládání částí státních závěrečných zkoušek není předepsáno.


Fundamentální a dogmatická teologie - Student má prokázat znalost stěžejních obsahů dogmatické teologie


Etika a spirituální teologie - Student má prokázat znalost stěžejních obsahů etiky a spirituální teologie


Starý a Nový zákon - Student má prokázat znalost stěžejních obsahů Starého a Nového zákona


Bakalářská práce - Student představuje a obhajuje vlastní bakalářskou práci o rozsahu min. 40 normostran. Téma práce musí navazovat na předměty studijního plánu.


Doporučený studijní plán

Doporučený studijní plán blíže specifikuje časové rozložení daného studijního programu. Pro každý ročník uvádí návrh ideálního výběru povinných předmětů, vhodný výběr povinně volitelných a volitelných předmětů.Navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky

Základní charakteristika

Navazující magisterský studijní obor „Teologické nauky“ je součástí studijního programu „Teologie“ (KKOV 6141R). Do 31. března 2007 nesl název „Náboženské nauky“, v rámci reakreditace pak byl přejmenován, aby bylo lépe vyjádřeno zaměření studia. Ve smyslu § 46 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění tento magisterský program a obor „navazuje“ na stejnojmenný bakalářský studijní program a obor zabezpečovaný Katolickou teologickou fakultou, přičemž doplňuje a rozšiřuje teoretické poznatky i jejich aplikaci. Standardní doba studia je 2 roky, forma studia je kombinovaná. Studijní obor „Teologické nauky“ – v souladu s dekretem 2. vatikánského koncilu Apostolicam actuositatem o apoštolátu laiků a s apoštolským listem Jana Pavla II. Christifideles laici o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě, a ve smyslu § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností – umožňuje zejména odborné teoretické a praktické vzdělání pro budoucí laické pracovníky římskokatolické církve, kteří naleznou uplatnění v různých oblastech jejího působení.


Uplatnění získaného vzdělání

Vzdělání v oboru náboženských nauk poskytuje intelektuální předpoklady pro odbornou práci ve státních, občanských, církevních i soukromých institucích zejména sociálního, charitativního, vzdělávacího a pastoračního charakteru. Absolvent bude schopen působit v organismech katolické církve (zařazení jako jáhen, pastorační asistent, lektor a akolyta, katecheta, vedoucí křesťanských společenství a dobročinných občanských sdružení, práce ve farní charitě, správa církevních objektů atd.) a ve státních, společenských i soukromých organizacích, v nichž je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy.

Podle zákona 563/2004 Sb. O pedagogických pracovnících a změně některých zákonů získává absolvent odbornou kvalifikaci dle § 14 odst.a - učitel náboženství.

Průběh a organizace studia

Průběh a organizace studia jsou upraveny Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy, který je přístupný na fakultní internetové stránce věnované vnitřním předpisům.

Studijní povinnosti

a) Forma studia


Studium probíhá kombinovanou formou, tj. spojuje kontaktní hodiny (setkání vyučujícího se studenty, v němž je artikulována základní problematika vybraných témat oboru, zadávána a komentována studijní literatura, poskytovány odpovědi na dotazy studentů) s výrazným podílem samostatného studia studentů ze zadané literatury. Předpokládá se, že poměr kontaktních hodin a samostatného studia je cca 1:3. Vedle kontaktních hodin mají studenti možnost individuálních konzultací osobním rozhovorem s vyučujícím, telefonicky nebo via email. Kontaktní hodiny jsou pořádány o sobotách, obvykle jednou za 14 dní; v akademickém roce se předpokládá 19 takových sobot. Zkoušky jsou pořádány průběžně.b) Zápisy


Ve shodě s harmonogramem akademického roku si student zapisuje v době předběžných zápisů (mimo 1. ročník) povinné, povinně volitelné a volitelné předměty podle svého výběru – nejlépe však ve shodě s doporučeným studijním plánem, který předkládá promyšlený a bezpečný způsob, jak studium řádně absolvovat. Pokud děkan nestanoví jinak, otevírají se z volitelných předmětů pouze ty, ve kterých je v předběžném zápisu zapsáno alespoň 5 studentů. V době řádného zápisu je pak student povinen akceptovat korekci svého předběžného zápisu.


Změnu zápisu předmětů může student provést v průběhu prvních dvou výukových týdnů příslušného semestru na studijním oddělení.


Pokud splnil podmínky zápisu, má studující právo zapsat si vedle povinných předmětů studijního plánu oboru „Teologické nauky“ i jakýkoli další předmět vyučovaný na Univerzitě Karlově v Praze, účastnit se jeho výuky a podrobovat se kontrole plnění souvisejících studijních povinností. Kredity z těchto předmětů se započítávají jako volitelné.


c) Studijní plán


Student musí absolvovat všechny povinné předměty stanovené jednotným studijním plánem. Doporučený studijní plán uvádí pro každý ročník návrh ideálního výběru povinných předmětů. Pro postup do druhého úseku studia musí student získat minimálně 20 kreditů, do třetího minimálně 40 kreditů, do čtvrtého minimálně 80 kreditů, do pátého minimálně 120 kreditů. Úsekem studia je akademický rok. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných studijních povinností pro tuto část státní závěrečné zkoušky. Před poslední částí státní závěrečné zkoušky musí student absolvovat všechny povinné předměty v celkové hodnotě 103 kreditů, povinně volitelné předměty v celkové hodnotě 5 kreditů a volitelné předměty v celkové hodnotě min. 12 kreditů, tj. celkově získat alespoň 120 kreditů.


U předmětů povinně volitelných student volí mezi zkouškou ze zvoleného klasického jazyka (na úrovni přesahující výuku téhož jazyka v rámci bakalářského studijního programu Teologie, obor Teologické nauky) a zkouškou z dějin pedagogiky a didaktických modelů katecheze (na úrovni přesahující výuku týchž předmětů v rámci bakalářského studijního programu Teologie, obor Teologické nauky).


Jako volitelný předmět si může student zapsat jakýkoliv předmět z nabídky Katolické teologické fakulty i ostatních fakult Univerzity Karlovy v Praze, vždy s dodržením požadovaného počtu kreditů.d) Státní závěrečná zkouška


Před akreditací:


Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, která se skládá ze dvou ústních komisionálních zkoušek (Písmo svaté, Pedagogika a psychologie) a z obhajoby diplomové práce. Pořadí skládání částí státních závěrečných zkoušek není předepsáno.


Písmo svaté – student má prokázat znalost Písma Starého i Nového zákona jako celku. Vedle toho musí znát i jednotlivé části Písma a prokázat schopnost jejich výkladu; zvláštní důraz je kladen na spisy Nového zákona.


Pedagogika a psychologie – student má prokázat znalosti pedagogiky, didaktiky náboženské výchovy, katechetiky, psychologie osobnosti a patopsychologie, psychologie pro pomáhající profese, etiky sociální a charitativní práce, sociálních institucí.


Diplomová práce – student představuje a obhajuje vlastní diplomovou práci o rozsahu minimálně 60 normostran. Téma práce musí navazovat na předměty studijního plánu.


Po akreditaci po roce 2013:


Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou, která se skládá z jedné ústních komisionální zkoušky (Systematická a praktická teologie) a z obhajoby diplomové práce. Pořadí skládání částí státních závěrečných zkoušek není předepsáno.Systematická a praktická teologie


Diplomová práce - student představuje a obhajuje vlastní diplomovou práci o rozsahu minimálně 60 normostran. Téma práce musí navazovat na předměty studijního plánu.


Doporučený studijní plán

Doporučený studijní plán blíže specifikuje časové rozložení daného studijního programu. Pro každý ročník uvádí návrh ideálního výběru povinných kurzů, vhodný výběr povinně volitelných a volitelných kurzů.
Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty