Katolická teologie (Mgr.)


  • Studijní program: Katolická teologie

  • Typ studijního programu: magisterský

  • Forma studia: prezenční

  • Standardní doba studia: 5 let


Zaměření studia

Magisterský studijní program Katolická teologie poskytuje poznání trojjediného Boha a vztahu, který ho pojí s člověkem v dějinách spásy a ve společenství církve Ježíše Krista, i kompetence potřebné pro hlásání evangelia, péči o věřící, výuku náboženství a pro hodnotově i eticky fundovanou službu současné společnosti. Studijní plán předkládá vzdělání v oblasti biblických věd, systematické teologie, liturgiky, pastorálních oborů a kanonického práva. Součástí výuky jsou filosofie, staré jazyky, historie, psychologie, pedagogika, konfesní právo apod. Studenti se rovněž mohou zapojit do odborné činnosti akademických pracovníků. Volitelné předměty si vybírají z nabídky celé univerzity. Studium se řádně ukončuje státní zkouškou. Absolvent získává titul magistr.


Uplatnění absolventa

Studium magisterského studijního programu Katolická teologie umožňuje intelektuální prohloubení víry a připravuje na doktorské studium téhož oboru. Absolvent získal intelektuální předpoklady pro pastorační působení v institucích katolické církve (kněz, jáhen, pastorační asistent, lektor, akolyta, katecheta, kostelník, animátor atd.) a pro takovou odbornou práci v církevních, státních, veřejnoprávních, občanských a soukromých institucích (zejména sociálního, charitativního, vzdělávacího, výchovného, mediálního a administrativního charakteru), při které je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy. V souladu se zákonem o pedagogických pracovnících dosáhl magistr teologie odbornou kvalifikaci „učitel náboženství“ a „vychovatel“.


Přijímací zkouška

Kontakt: Bc. Eva Roškotová, tel.: +420220181383, e-mail:


Podmínkou přijetí ke studiu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Přijímací zkoušky se pro akademický rok 2024/2025 nekonají.


Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a předložit písemné svědectví o praxi náboženského života, v němž je popsán způsob, jímž uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání. V návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (čl. 15 odst. 3 Statutu KTF UK). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řádový představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan ( ), případně jiný kněz vyučující na fakultě.Doporučená literatura

  • Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost, 2001

  • Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001

  • FRANZEN, A.: Malé dějiny církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006

  • CUNNINGHAM, L. S.: Úvod do katolictví, Praha: Volvox Globator 2013

  • RATZINGER, J.: Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007

  • ŠPIDLÍK, T.: Prameny světla: Příručka křesťanské dokonalosti, Velehrad: Refugium, 2000
Poslední změna: 4. duben 2024 11:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám