Informace o přijímacím řízení platné pro všechny pregraduální obory

Jak podat přihlášku

  • Přihlášku ke studiu lze podat buď elektronicky nebo v listinné podobě.

    • Elektronický formulář je k dispozici zde: https://is.cuni.cz/studium/login.php?do=prijimacky

    • Písemně lze podat přihlášku na předepsaném formuláři SEVT. Formulář SEVT je možné zakoupit v knihkupectvích. Přihlášku v listinné formě je třeba zaslat na adresu fakulty. Elektronickou přihlášku není nutné tisknout a posílat poštou.

Přijímací řízení je zpoplatněno:

  • 880 Kč elektronická forma přihlášky

  • 930 Kč papírová forma přihlášky

Podmínky pro nestanovení poplatku


Jak přihlášku uhradit

Poplatek lze uhradit prostřednictvím bankovního převodu nebo v elektronickém formuláři poplatek uhradit online.

Platební údaje:

Komerční banka

účet číslo: 32034061/0100

var. symbol: číslo elektronické přihlášky (vygenerováno v elektronickém systému)

var. symbol při podání listinné přihlášky: prvních šest číslic rodného čísla

specifický symbol: 22


Pro platbu ze zahraničí:

Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 11407 Praha 1

název účtu: UK – Katolická teologická fakulta UK

IBAN: CZ6301000000000032034061

SWIFT: KOMBCZPPXXX


Fakulta nepřijímá platby v hotovosti.

Poplatky s platbou hradí plátce (týká se plateb ze zahraničí).


Pozvánka k přijímacímu řízení

Pozvánka k přijímacímu řízení je uchazeči zaslána prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity nejpozději 30 dní před termínem přijímací zkoušky.


Termín přijímacího řízení

Termíny přijímacích zkoušek pro akademický rok 2024/2025 budou v rozmezí od 3. do 5. 6. 2024 pro uchazeče, kteří podali přihlášku v prvním kole přijímacího řízení (do konce února 2024), a v rozmezí od 2. do 4. 9. 2024 pro uchazeče, kteří podali přihlášku ve druhém kole (do 15. 8. 2024).


Podrobné informace o termínech a podobě přijímacích zkoušek na jednotlivé obory najdete v Podmínkách přijímacího řízení.Náhradní termín přijímací zkoušky

O náhradní termín si uchazeči žádají písemně či prostřednictvím elektronického formuláře nejpozději do 3 dnů od konání řádného termínu přijímacího řízení. O schválení náhradního termínu přijímacího řízení jsou uchazeči vyrozuměni elektronicky.


Náhradní termín zkoušky je uveden v Pozvánce k přijímacímu řízení. Náhradní termín přijímacího řízení pro rok 2024/2025 byl stanoven na 15. 6. 2024. Pro uchazeče ze druhého kola přijímacího řízení je stanoven na 12. 9. 2024.


Výsledky přijímacího řízení

O výsledku přijímacího řízení jsou uchazeči informováni do 30 dnů od konání řádného termínu přijímacího řízení.


Při ústním pohovoru jsou uchazeči o počtech dosažených bodů informování přijímací komisí hned v den konání přijímacího řízení. Při písemném testu jsou uchazeči informování prostřednictvím informačního systému.


Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat teprve poté, co obdrží poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a KTF UK. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy.


Jak správně podat odvolání

Odvolání je nutno podat písemně poštou nebo donést osobně na podatelnu KTF UK (tj. odvolání nelze podat e-mailem!).


V odvolání uchazeč uvede své jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo jednací Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Z odvolání musí být patrno, proti kterému rozhodnutí směřuje a co se navrhuje. V odvolání uchazeč uvede, v čem spatřuje rozpor rozhodnutí nebo řízení, které mu předcházelo, s právními předpisy a nebo vnitřními předpisy, popř. s podmínkami přijetí ke studiu. Odvolání musí obsahovat podpis odvolatele.


Odvolací lhůta činí 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Poslední změna: 3. duben 2024 10:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám