Další volby kandidáta na funkci děkana (3.1.2006), návrhy kandidátů do (21.12.2005)


Další volby kandidáta na funkci děkana


Akademický senát KTF UK vyhlašuje
Další volby kandidáta na funkci děkana

Zdůvodnění: Současný děkan prof. PhDr. Ludvík Armbruster započal své tříleté funkční období 17. 2. 2003, takže toto vyprší 17.2.2006.


Návrhy na kandidáta je možné předkládat předsedovi volební komise, PhDr. Jaroslavu Medovi, CSc., a to
do 21. prosince 2005 do 18,00 hod.
Právo podat návrh na kandidáta má každý člen akademické obce.Členy volební komise jsou PhDr. J. Med, CSc., PhDr. J. Bartoň, M. Běťáková, J. Gondek, Dr. B. Pelc.
Písemné návrhy kandidátů musejí obsahovat:
a. charakteristiku kandidáta (profesní kariéra, veřejné funkce)


b. koncepce programu


c. souhlas kandidáta s návrhem


d. jméno a podpisy navrhovatelů + pracoviště (studijní program, ročník)


e. popř. stručné zdůvodnění
Navržení kandidáti mohou po dobu od 22.12. do dne, předcházejícího dnu voleb vést volební kampaň, v níž se představí akademické obci a senátu. Kandidáti mohou též po stanovenou dobu prezentovat své volební materiály v rozsahu jedné strany A4 na úřední desce fakulty a na internetové stránce fakulty.
O volbě kandidáta na funkci děkana se usnáší akademický senát fakulty tajným hlasováním, které proběhne na mimořádném zasedání senátu
dne 3. ledna 2006 ve 16:30 hod. v učebně 1092.PhDr. Jaroslav Med, CSc.

předseda volební komise


Navržení kandidáti


Akademický senát KTF UK oznamuje akademické obci, že
pro volby kandidáta na funkci děkanabyl mutatis mutandis navržen jediný kandidát

prof. PhDr. Ludvík Armbruster.


PhDr. Jaroslav Med, CSc.

předseda volební komise
V Praze dne 22. prosince 2005Programové prohlášení prof. PhDr. Ludvíka Armbrustera


Budu-li potvrzen v úřadu děkana KTF UK pro druhé období od února 2006, budu pokračovat v reformě fakulty, úspěšně zahájené před třemi lety. Za hlavní úkoly děkana fakulty považuji:
1. Uchování živé katolicity fakulty.
2. Dobré vztahy s biskupy a s vedením semináře.
3. Upevňování vzájemné důvěry a spolupráce mezi pedagogy, zaměstnanci, studenty a studentkami.
4. Sestavení kolegia děkana, které by se efektivně a transparentně podílelo na vedení fakulty. Proto bude položen důraz na zlepšení obousměrné komunikace mezi kolegiem děkana a akademickou obcí.
5. Pravidelné porady děkana s vedoucími kateder. Úloha kateder a jejich postavení musí být nově promyšlena.
6. Zachování a pozdvižení akademické úrovně výuky a výzkumu ve všech fakultních oborech, včetně těch nově akreditovaných. Spolu s tím provádět reakreditace a nové akreditace tak, aby bylo pamatováno na profesní stránku vzdělávání kandidátů kněžství i laických studentek a studentů.
7. V dohledné době výrazně zlepšit knihovnické služby fakulty vybavením moderní studovny a prostorovým spojením knihovnických fondů.
8. Vypracování plánu rozvoje fakulty s jasnými prioritami pro nejbližší tři roky.
9. Důraz na vnější prezentaci fakulty, zvýšení její prestiže uvnitř univerzity, katolické církve a veřejnosti.


Můj styl vedení fakulty je a zůstane týmový, budu se opírat o spolupráci proděkanů, ředitele UDKU a ostatních vedoucích kateder.


21. prosince 2005                                                                 
Ludvík Armbruster
Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: