Opatření děkana č. 22/2018 Zpřístupnění ZP

Č. j.: UKKTF/129565/2018

V Praze dne 27. září 2018


Opatření děkana č. 22/2018 Evidence a zpřístupnění elektronické podoby závěrečných a habilitačních prací


V souladu s platnými předpisy vydávám toto opatření, které doplňuje a upřesňuje postupy týkající se evidence a zpřístupnění elektronické podoby závěrečných prací na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“):

Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Postup evidence a zveřejňování závěrečných prací stanoví čl. 12 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy, Opatření rektora č. 72/2017, Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací, v platném znění (dále jen „OR 72/2017“), Opatření děkana č. 19/2018, Konání státní závěrečné zkoušky, Opatření děkana č. 20/2018, Konání státní rigorózní zkoušky, Opatření děkana č. 21/2018, Konání státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce a toto opatření.

 2. Zveřejňování závěrečných bakalářských, diplomových, rigorózních a disertačních prací (dále jen „práce“), u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby se uskutečňuje prostřednictvím elektronické databáze prací.

 3. Elektronická databáze prací je na Univerzitě Karlově (dále jen „UK“) provozována prostřednictvím Studijního informačního systému (dále „SIS“) a digitálního repozitáře UK (dále jen „repozitář“).

 4. Po obhajobě a vložení všech povinných údajů o práci do systému provede pověřený pracovník fakulty v SIS akci „finalizace záznamu o práci“, a to nejpozději do 20 dní od obhajoby. Po provedení této akce a po uplynutí lhůty pro zveřejnění práce dle čl. 2 tohoto opatření bude záznam o práci automaticky přenesen do repozitáře. Podmínkou pro provedení akce „finalizace záznamu o práci“ je schválení žádostí podaných dle čl. 5 odst. 4 OR 72/2017.

 5. V repozitáři se zpřístupňuje text práce, obhájené i neobhájené, po termínu její obhajoby a dále přílohy této práce, abstrakt práce, posudky na práci, výsledek obhajoby a další údaje o práci a její obhajobě. Práce, jejíž odevzdání v elektronické podobě vylučuje její povaha (např. některá umělecká díla), se do repozitáře neukládá.

 6. Ze zpřístupněné práce je možné pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Osoba, která nahlíží do práce, musí být poučena o tom, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. Podrobnosti se řídí právními předpisy.1


Čl. 2 Lhůta pro zveřejnění práce

 1. Ke zveřejnění práce dojde po „finalizaci záznamu o práci“ dle čl. 1 odst. 4 tohoto opatření automaticky po uplynutí stanovené lhůty. Tato lhůta činí pro obhájené i neobhájené práce 21 kalendářních dní po termínu, v němž obhajoba práce proběhla, není-li dále stanoveno jinak. Ve stejné lhůtě je listinná podoba práce předána do knihovny fakulty, kde je po katalogizaci přístupná uživatelům, není-li dále stanoveno jinak.

 2. Vedoucí práce/školitel může v případě konkrétní práce požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění této práce nebo její části, a to až na dobu 3 let od termínu obhajoby práce.2 Tato žádost se podává prostřednictvím SIS, a to nejpozději do 15 dní od obhajoby.

 3. Žádosti posuzuje u bakalářských a diplomových prací proděkan pro studium, u rigorózních a disertačních prací proděkan pro vědu. Pověřený pracovník fakulty zaznamená výsledek posouzení do SIS.

 4. V případě prodloužení lhůty pro zveřejnění práce dle tohoto článku budou do repozitáře a do knihovního systému exportovány po uplynutí lhůty dle odstavce 1 pouze ostatní údaje o práci, nikoliv práce nebo její část, u které bylo schváleno prodloužení lhůty pro zveřejnění. Informace o odložení zveřejnění budou spolu s odůvodněním zveřejněny v repozitáři. Jeden výtisk práce, jíž se týká odklad zveřejnění, zašle fakulta bez zbytečného odkladu po termínu obhajoby odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu. Rektorát pak tento výtisk práce zašle k uchování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Text práce a přílohy budou zveřejněny po uplynutí prodloužené lhůty dle odstavců 2 a 3.


Čl. 3 Fakultní koordinátor, odpovědnosti a pravomoci pracovníků fakulty

 1. Role fakultního koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací je u bakalářských a diplomových prací svěřena pověřenému pracovníkovi studijního oddělení a u rigorózních a disertačních prací pověřenému pracovníkovi vědeckého oddělení. Pověření provádí děkan jmenovacím přípisem. Přímou komunikaci s Ústavem výpočetní techniky UK zajišťuje pověřený pracovník studijního oddělení.

 2. Fakultní koordinátor plní úkoly, jež mu svěřují opatření děkana uvedená v čl. 1 odst. 1 tohoto opatření. Komunikuje se studenty/uchazeči ve věcech týkajících se vložení přílohy dle čl. 5 odst. 4 a 8 OR 72/2017 a ve věcech týkajících se vložení abstraktu v jiné než textové podobě dle čl. 5 odst. 6 OR 72/2017.

 3. Roli jednotlivých pracovišť fakulty resp. pověřených osob v procesu evidence a zpřístupňování elektronické podoby závěrečných prací na fakultě stanoví opatření děkana uvedená v čl. 1 odst. 1 tohoto opatření.


Čl. 4 Zveřejňování habilitačních prací

 1. Podrobnosti o zveřejňování habilitačních prací uvádí čl. 10 OR 72/2017.

 2. Zveřejňování habilitačních prací provádí pověřený pracovník vědeckého oddělení.

 3. Žádost o odložení zveřejnění habilitační práce nebo její části podle čl. 10, odst. 11 7 OR 72/2017 podává uchazeč fakultě, a to nejpozději do 5 dnů po datu konání obhajoby práce. Tyto žádosti posuzuje proděkan pro vědu.


Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Opatření děkana č. 1/2009, Průběh habilitačního řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, Opatření děkana č. 1/2011, Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, Opatření děkana č. 11/2012, Průběh řízení ke jmenování profesorem na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

 2. Toto opatření nabývá platnosti dne 1. října 2018.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 22/2018 Evidence a zpřístupnění elektronické podoby závěrečných a habilitačních prací ve formátu *pdf ke stažení zde.1 § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2 § 47b odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách s odkazem například na zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, § 504, 2976 a 2985 občanského zákoníku.


Poslední změna: 11. říjen 2018 13:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám