Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury v akademickém roce 2006/2007 (5.1.2006)


Přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu obecná teorie a dějiny umění a kultury v akademickém roce 2006/2007


UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE


KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
Přijímací řízení na


Univerzitu Karlovu v Praze - Katolickou teologickou fakultu


v akademickém roce 2006/2007Navazující magisterský studijní program obecná teorie a dějiny umění a kultury, obor dějiny křesťanského umění (standardní doba studia 2 roky – prezenční forma).
Do stanoveného termínu je nutné podat přihlášku a ostatní dokumenty (viz níže). Přijímací zkoušky jsou dvoukolové (pokud chce uchazeč uplatnit bonifikaci, podá písemnou žádost – viz Bonifikace).
K přihlášce nutno přiložit:


 • originál příkazu, kterým student uhradil poplatek za přijímací řízení (poslední díl poštovní poukázky, příkaz k úhradě v bance nebo příjmový doklad pokladny KTF UK)

 • pokud již uchazeč dokončil vysokoškolské vzdělání přiloží ověřenou kopii diplomu (dokladů) o bakalářském, případně magisterském studiu na VŠ; v případě cizinců (s výjimkou slovenských státních příslušníků) musí být tyto doklady nostrifikovány. V případě, že  uchazeč ještě neukončil potřebné vzdělání, přinese ověřenou kopii dokladu k 1. kolu přijímacích zkoušek. Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí doklad přikládat.

 • stručný životopis

 • doklad o znalosti latinského jazyka na úrovni 4 semestrů latiny na KTF UK (morfologie a syntax). Kdo tento doklad nemůže předložit, musí skládat v rámci přijímací zkoušky zkoušku z latiny na této úrovni (viz 1. kolo přijímacích zkoušek)Místo podání přihlášky:                                           Administrativní poplatek 500, - Kč:


Katolická teologická fakulta UK                                  Komerční banka


Studijní oddělení                                                         účet č. 32 034-061/0100


Thákurova 3                                                               variabilní symbol pro složenky: 022


160 00 Praha 6                                                            variabilní symbol pro banku: 022
Termín podání přihlášky: 5. května 2006


Den otevřených dveří: 24. ledna 2006 v 10:00 a ve 14:00.


a) První kolo - písemný test se skládá ze dvou částí:1. Ze základů latinského jazyka (morfologie, syntax) na úrovni znalosti dosažené v rámci bakalářského studijního oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK (max. 20 bodů)


2. Ze znalostí dějin českého, evropského a světového umění, křesťanské ikonografie a církevních dějin na úrovni bakalářského studijního oboru dějin křesťanského umění KTF UK.


     


Testem všeobecných znalostí budou zjištěny základní předpoklady uchazeče k magisterskému studiu. Test obsahuje 3 části:


 • znalostní (max. 10 bodů) – otázky z církevních a obecných dějin včetně hagiografie; z propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly apod.); z metodologie a historiografie dějin umění volba odpovědi ze tří variant, z nichž pouze jedna je vždy správná)

 • prověření schopnosti vizuálního vnímání (max. 10 bodů): orientační nákres konkrétních kompozičních a ikonografických schémat základních děl (např. kompoziční a ikonografické schéma známého konkrétního obrazu či půdorysu významné stavby)

 • prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 10 bodů) formou určování 10 děl křesťanského umění (určení autora, námětu díla, stylového zařazení a datace) od raně křesťanské doby po současnost.I. U studentů bakalářského oboru Dějiny křesťanského umění KTF UK lze od testu odborných znalostí upustit, pokud splňují podmínky bonifikace.


II. Test z latinského jazyka nemusejí absolvovat studenti bakalářského oboru dějin křesťanského umění KTF UK, pokud absolvovali úspěšně studium latiny (morfologie, syntax, latinská četba) v rámci bakalářského studia. Stejně to platí pro studenty z jiných fakult, pokud doloží požadovanou úroveň znalostí Latiny (viz bonifikace).

Doporučená literatura:BALEKA, J. Výkladový slovník dějin umění. Praha


BECKWITH, J. Early Medieval Art., New York, 1992.


BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK, J. Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991

Dějiny českého výtvarného umění II/1,2 (kol. autorů). Praha : Academia,1989

HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha : Academia, 1984 (1989)


HEROUT, J. Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů. Praha : Orbis, 1972


HONNEF, RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ, Umění 20. století. Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha : Slovart, 2005

HOŘEJŠÍ, J., KRČÁLOVÁ, J., NEUMANN , J. POCHE, E., VACKOVÁ, J. Kunst der Renaissance in Böhmen, Praha,1979

CHADRABA, R. (ed.). Kapitoly z českého dějepisu umění, 1,2. Praha, 1986-87


KROUPA, J. Školy dějin umění – metodologie dějin umění. Brno, 2000


LAHODA, Vojtěch (ed.). Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha, 1998


LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988


LYNTON, N. Umění 19. a 20. století. Praha : Artia, 1981


MARTINGALE, A. Gothic art. New York, 1994


MATĚJČEK, A. Dějiny umění v obrysech, Praha : Melantrich, 1951


MERELL, J. Malý bohovědný slovník. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1963


DE MICHELI, M. Umělecké avantgardy 20. století, Praha : SNKLU, 1964


PETRASOVÁ, Taťána, LORENZOVÁ, Helena (eds.). Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. Praha, 2001


PIJOAN, J. Dějiny umění, 1-10. Praha . Odeon 1977nn

POCHE, E. a kol. Praha na úsvitu nových dějin. Praha, 1988ROLF, T. Die Kunst des Barocks. Köln, 1997

RYNEŠ, V. Atributy světců. Roztoky : Oblastní muzeum, 1969


STUDENÝ, J. Křesťanské symboly. Olomouc : (s.n.), 1992


SYROVÝ, B. Architektura. Naučný slovník. Praha : SNTL, 1961


WITTLICH, P. Literatura k dějinám umění – vývojový přehled. Praha, 1992


WITTLICH, Petr. Umění a život. Doba secese. Praha, 1987

SWOBODA, K. M., BACHMANN, E., HUBALA, E., FILITZH, H., NEUMANN, E. Barock in Böhmen. München 1964Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola je třeba dosáhnout alespoň 25 bodů.b) Druhé kolo - ústní zkouška (max. 50 bodů)            V ústním pohovoru je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického, dějin křesťanského umění a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. Uchazeč předloží též svou bakalářskou práci. Pohovor se zaměří též na uchazečovu představu o specializaci v rámci magisterského studia, event. o tématu magisterské práce.


            Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů je stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu bude přijat pouze uchazeč, který splní podmínky přijímacího řízení a dosáhne alespoň 70 bodů.Bonifikace: • Absolvent bakalářského studijního oboru Dějiny křesťanského umění KTF UK, který složil během bakalářského studia zápočty z latinského jazyka, nemusí psát příslušný test a je mu uznán plný počet bodů (20 bodů). Tato bonifikace platí i pro studenty, kteří doloží ze svého předchozího vysokoškolského studia znalosti latiny na stejné úrovni.

 • Absolvent bakalářského studijního oboru dějin umění KTF UK, který kontinuálně pokračuje do magisterského studia dějin umění a


  1. obhájil úspěšně bakalářskou práci 


  2. úspěšně složil bakalářské zkoušky v prvním termínu


nemusí psát písemný vědomostní test (bude mu uznán plný počet bodů – 30 bodů) a může absolvovat pouze ústní část přijímací zkoušky.Termín přijímacích zkoušekŘádný termín přijímacích zkoušek: 8. června (1. kolo) a 9. června 2006 (2. kolo)


Náhradní termín přijímacích zkoušek (1. i 2. kolo): 19. června 2006


Poslední změna: 19. červen 2018 12:37 
Sdílet na: