Opatření děkana č. 20/2018 Konání státní rigorózní zkoušky

Č. j.: UKKTF/129563/2018

V Praze dne 27. září 2018


Opatření děkana č. 27/2018 Konání státní rigorózní zkoušky


V souladu s platnými předpisy vydávám toto opatření, které upřesňuje postupy týkající se konání státní rigorózní zkoušky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

 1. Předpoklady a pravidla pro konání státní rigorózní zkoušky (dále jen „SRZ“) stanoví Rigorózní řád Univerzity Karlovy a Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“).

 2. SRZ lze na fakultě konat v té oblasti studia, jež odpovídá magisterskému studijnímu programu, který je na fakultě uskutečňován a s nímž je spojeno oprávnění přiznávat akademické tituly podle ustanovení § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách. Pro každou oblast studia stanoví fakulta seznam specializací. Návrh specializací vypracovává garant odpovídajícího magisterského studijního programu ve spolupráci s vedoucími kateder, jež se podílejí na jeho realizaci. Rozsah požadovaných vědomostí je u každé specializace naznačen seznamem tematických okruhů. Seznam specializací i seznam tematických okruhů je schvalován děkanem a zveřejňován ve veřejné části internetových stránek fakulty.

 3. SRZ se skládá ze dvou částí, a to ústní zkoušky a obhajoby rigorózní práce. Obě části zkoušky se konají v jednom dni. Obhajoba rigorózní práce předchází ústní zkoušce. Ústní zkouška se koná jen v případě, že uchazeč úspěšně obhájí rigorózní práci.

 4. Vědomosti uchazeče, které jsou ústní zkouškou prověřovány, mají prokazatelně přesahovat vědomosti, jež jsou na fakultě prověřovány v průběhu SZZ konané na fakultě v magisterském studijním programu dle odstavce 2.

 5. Ústní zkouška je v každé oblasti studia skládána ze dvou specializací, které si uchazeč zvolil při podání přihlášky. Jedna z nich je zvolena tak, aby bezprostředně odpovídala názvu a základní osnově zamýšlené rigorózní práce.

 6. Podrobnosti o rigorózní práci stanoví čl. 2 odst. 4 a 5 Pravidel pro organizaci státní rigorózní zkoušky na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Práce musí odpovídat odborným a formálním kritériím kladeným na závěrečné studentské práce a jejich specifikaci, jež je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek fakulty.

 7. SRZ lze konat nejdéle do 4 let ode dne sdělení podle čl. 2 odst. 6. V případě promeškání této lhůty jsou poplatek a úplata podle čl. 2 odst. 2 a 3 nevratné.

 8. Ústní zkoušku a obhajobu rigorózní práce lze opakovat jen jednou. Pokud zkušební komise rozhodla, že uchazeč rigorózní práci neobhájil, stanoví, zda je nutné práci přepracovat nebo doplnit; opakování obhajoby je možné nejdříve za tři měsíce.


Čl. 2 Přihlášení k SRZ

 1. Přihláška k SRZ se podává v termínech stanovených harmonogramem akademického roku. Přihlášky se přijímají v úředních hodinách vědeckého oddělení, v podatelně fakulty nebo poštou.

 2. Přihláška k SRZ musí být podána na předepsaném a podepsaném formuláři. Součástí přihlášky je údaj o specializacích dle čl. 1 odst. 5 tohoto opatření. Formulář je doplněn o povinné přílohy, jimiž jsou:

  • stručný životopis doplněný o seznam publikační a další vědecké činnosti,

  • sdělení názvu a základní osnovy zamýšlené rigorózní práce,

  • ověřené kopie vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, anebo dokladů podle § 25 nebo podle § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, nepožádal-li uchazeč fakultu o ověření splnění podmínky absolvování magisterského studijního programu na univerzitě a získání akademického titulu „magistr“; absolvent zahraniční vysoké školy předkládá úředně ověřenou kopii dokladu o provedené nostrifikaci ukončeného vzdělání,

  • doklad o zaplacení poplatku 5.500,-- Kč za úkony spojené s přijetím přihlášky k SRZ, hodnocením rigorózní práce a s konáním této zkoušky, a to i v případě, že uchazeč žádá o uznání diplomové za práci rigorózní; poplatek převádí uchazeč na bankovní účet fakulty, který je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty; variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla uchazeče (do poznámky: Rigorózní řízení); platbu lze prokázat: ústřižkem poštovní poukázky nebo pokladní složenkou (příjmovým dokladem potvrzeným bankou), nebo kopií platebního příkazu.

 3. Přílohou přihlášky může být žádost uchazeče o to, aby děkan pověřil akademického pracovníka, který se písemně vyjádří k názvu, k základní osnově zamýšlené rigorózní práce a seznámí uchazeče s pravidly o používání zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu k státní rigorózní zkoušce (dále jen „pověřený akademický pracovník“). Uchazeč, který se rozhodl přijmout nabídku služeb, uvádí jméno pověřeného akademického pracovníka. V takovém případě je nezbytné, aby pověřený akademický pracovník projevil svůj souhlas s touto funkcí a názvem rigorózní práce a připojil na žádost svůj vlastnoruční podpis a datum. Pověřenými akademickými pracovníky mohou být profesoři, docenti a odborní asistenti fakulty. Hlásí-li se k SRZ student, který je na fakultě zapsán v doktorském studiu, uvádí zpravidla jméno svého školitele. Uchazeč, který se rozhodl přijmout nabídku služeb, přiloží k žádosti doklad o zaplacení úplaty 1.000,-- Kč. Úplatu převádí uchazeč na bankovní účet fakulty, který je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty; variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla uchazeče (do poznámky: Rigorózní řízení). Platbu lze prokázat: ústřižkem poštovní poukázky nebo pokladní složenkou (příjmovým dokladem potvrzeným bankou), nebo kopií platebního příkazu.

 4. Pracovník vědeckého oddělení provede kontrolu toho, zda uchazeč splnil předpoklady rozhodné pro konání SRZ. Není-li formulář přihlášky řádně vyplněn nebo neobsahuje-li přihláška stanovené přílohy anebo nebyl-li uhrazen poplatek, vyzve fakulta uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nejsou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, k přihlášce se nepřihlíží. Poplatek se uchazeči vrátí.

 5. Uchazeč, který splnil předpoklady rozhodné pro konání SRZ a podal řádně přihlášku, obdrží elektronickou poštou potvrzení o podání přihlášky a informace potřebné pro přihlášení do Studijního informačního systému (dále jen „SIS“).

 6. Fakulta do 60 dnů od doručení přihlášky písemně sdělí uchazeči, zda název a základní osnova byly schváleny, bližší podrobnosti o konání a požadavcích ke SRZ a o pravidlech používání zařízení a informačních technologií potřebných pro přípravu k této zkoušce; do této lhůty se nezapočítává lhůta podle odstavce 4.

 7. Nelze-li na fakultě konat státní rigorózní zkoušku v oblasti studia, ve které uchazeč získal titul „magistr“, fakulta uchazeči vrátí spolu s příslušným vysvětlením přihlášku i poplatek.

 8. Pokud se uchazeč po podání přihlášky rozhodne, že SRZ nevykoná, může písemně vzít zpět přihlášku k SRZ. Poplatek a úplata podle odstavce 3 a 4 jsou nevratné.

 9. Změna specializace SRZ nebo změna názvu rigorózní práce je možná pouze v době od podání přihlášky do odevzdání rigorózní práce na základě písemné žádosti studenta, o které rozhodne proděkan pro vědu. Ve sporných případech se lze odvolat k děkanovi.


Čl. 3 Odevzdání rigorózní práce

 1. Odevzdáním rigorózní práce se uchazeč hlásí k obhajobě rigorózní práce a k ústní zkoušce. Vyrozumění o termínu konání SRZ zašle fakulta uchazeči do 30 dnů od doručení rigorózní práce. Lhůta pro konání SRZ činí maximálně 6 měsíců ode dne odevzdání rigorózní práce. Lhůta pro uznání nebo neuznání diplomové nebo disertační práce jako rigorózní činí maximálně 6 měsíců ode dne podání žádosti o uznání.

 2. Podmínkou platnosti přihlášky k obhajobě rigorózní práce je odevzdání tří exemplářů její listinné podoby (včetně příloh a dalších náležitostí) na vědecké oddělení a současně i její vložení v elektronické podobě do SIS, nevylučuje-li to její povaha.2 Minimálně jeden listinný exemplář je svázán v pevných deskách, nejvíce dva v kroužkové vazbě. Rigorózní práce musí obsahovat abstrakt. Uchazeč vkládá do SIS rovněž abstrakt v českém a anglickém jazyce, který musí být obsahově shodný s abstraktem uvedeným v rigorózní práci.

 3. Odevzdáním rigorózní práce do SIS uchazeč potvrzuje správnost a úplnost vložených souborů a jejich soulad s odevzdávanou listinnou podobou rigorózní práce. Za správnost a úplnost odevzdané rigorózní práce odpovídá uchazeč.

 4. Pravidla, jež se týkají formátu a velikosti souborů elektronické podoby rigorózní práce, povinných údajů o rigorózní práci a o kontrole ukládaných souborů, stanoví čl. 5 a 6 OR 72/2017.

 5. Záležitosti týkající se kontroly podobnosti rigorózní práce vložené do SIS s jinými pracemi s využitím antiplagiátorského systému jsou upraveny opatřením rektora.2

 6. Datum odevzdání elektronické podoby rigorózní práce zaznamenává SIS automaticky. Datum odevzdání listinné podoby rigorózní práce zaznamená v SIS pověřený pracovník vědeckého oddělení, který současně provede kontrolu náležitostí odevzdané rigorózní práce a výsledek této kontroly zaznamená do SIS.

 7. Po odevzdání rigorózní práce nelze text práce ani vložené soubory dále měnit, u popisných údajů o rigorózní práci lze měnit pouze vybrané údaje, jejichž modifikaci fakulta povolí nastavením v systému.

 8. Jména a příjmení uchazečů, kteří odevzdali práci k obhajobě, názvy rigorózních prací a termíny konání SRZ se zveřejňují ve veřejné části internetových stránek fakulty.


Čl. 4 Konání SRZ

 1. Průběh SRZ a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné.

 2. SRZ se koná před zkušební komisí. Předsedu a členy komise jmenuje děkan z profesorů, docentů a dalších odborníků. Další odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty. Další členy komise může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ke zveřejnění jmen předsedy a členů zkušební komise a termínů SRZ dochází prostřednictvím SIS.

 3. Předseda zkušební komise ustanoví jednoho oponenta. Zpravidla jeden měsíc před konáním obhajoby je oponent seznámen s listinnou nebo, žádají-li si to okolnosti, elektronickou podobou rigorózní práce. Oponent vloží elektronickou podobu posudku odevzdané rigorózní práce nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby do SIS. Současně odevzdá jeho podepsanou listinnou podobu na vědecké oddělení. Předseda zkušební komise může dále požádat o vyjádření pověřeného akademického pracovníka, pokud byl pověřen, zda byl zamyšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem zpracován. Oponent, popřípadě pověřený akademický pracovník, se mohou zúčastnit jednání zkušební komise, nejsou-li jejími členy.

 4. SRZ je klasifikována „prospěl/a“ – „neprospěl/a“, klasifikaci „prospěl/a“ zkušební komise stanoví, obhájí-li uchazeč rigorózní práci a složí-li ústní zkoušku. Na klasifikaci se usnášejí všichni přítomní členové zkušební komise. Každý přítomný člen zkušební komise je povinen hlasovat o klasifikaci.

 5. O konání SRZ se vyhotoví zápis, který podepisuje předseda nebo v zastoupení jiný člen zkušební komise a nejméně jeden další člen zkušební komise; počet přítomných členů zkušební komise nesmí být menší než tři. Vědecké oddělení zakládá zápis do spisu uchazeče.

 6. Listinná podoba odevzdané rigorózní práce je veřejnosti zpřístupněna k nahlédnutí prostřednictvím věcné databáze nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby a po dobu pěti pracovních dnů po konání obhajoby na vědeckém oddělení, a to v platných úředních hodinách. Ze zpřístupněné práce je možné pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. Osoba, která nahlíží do rigorózní práce, musí být poučena o tom, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. Podrobnosti se řídí právními předpisy.3

 7. Postup po obhajobě práce upravuje Opatření děkana č. 22/2018, Evidence a zpřístupnění elektronické podoby závěrečných a habilitačních prací.


Čl. 5 Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Opatření děkana č. 1/2010, Rigorózní řízení na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy a Opatření děkana č. 7/2013, Poplatky a náhrady nákladů za rigorózní řízení.

 2. Toto opatření nabývá platnosti dne 1. října 2018.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. října 2018.


prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan


Opatření děkana č. 20/2018 Konání státní rigorózní zkoušky ve formátu *pdf ke stažení zde.


1 Čl. 3 Opatření rektora č. 72/2017, Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací, v platném znění (dále jen „OR 72/2017“).

2 Opatření rektora č. 8/2011, Porovnávání textů závěrečných prací a jejich ukládání, v platném znění.

3 § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.


Poslední změna: 6. listopad 2018 14:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám