OPATŘENÍ DĚKANA č. 7/2006 Finanční kontrola na UK KTF (16.6.2006)

Finanční kontrola na UK KTF

Č. j. 1327/06

V Praze dne 16. června 2006Opatření děkana č. 7/2006 Finanční kontrola na UK KTF


V souladu se zákonem  č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a podle zásad Vyhlášky 416/2004 Sb., v souladu s opatřením děkana KTF o oběhu dokladů vydávám toto Opatření o finanční kontrole na UK KTF.


Vydávám tato opatření:

I.

Zajištění předběžné, průběžné a následné finanční kontroly užití poskytnutých investičních a neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu.  


Postupy a metody dané zákonem mají zajistit hospodárné a účelné nakládání s finančními prostředky.


Předběžnou kontrolou se rozumí soulad plánovaných operací na základě schváleného dlouhodobého záměru fakulty, který je pravidelně aktualizován v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity. Závazný je i řádně projednaný a schválený rozpočet fakulty na příslušný kalendářní rok.


Průběžná kontrola je prováděna tajemníkem a  ekonomickým oddělením . Případné finanční přesuny mezi jednotlivými položkami přidělených finančních prostředků nelze provádět bez souhlasu poskytovatele. Ekonomické oddělení sleduje stav majetku a závazků, vyhotovuje přehledy o čerpání finančních prostředků, odpovídá za správné vedení účetnictví a za úplnost náležitostí účetních dokladů. Sleduje včasné a správné vyúčtování poskytnutých záloh a hotovostních operací. 


Následná kontrola je prováděna formou zpracovávání podkladů, výsledných účetních sestav a výsledků hospodaření, a to  v hlavní i doplňkové činnosti. Řešitelé grantů a výzkumných záměrů odpovídají za správné čerpání přidělených finančních prostředků.II.
V souladu s opatřením děkana o oběhu dokladů, ve kterém je vymezena pravomoc a odpovědnost vybraných pracovníků k nakládání se svěřenými a přidělenými finančními prostředky odpovídají tito pracovníci  za provádění předběžných, průběžných a následných kontrol všech uskutečňovaných operací na svém úseku.III.

Plán kontrolní činnosti v oblasti hospodaření:
       činnost                                        termín                             zodpovídá
kontrola čerpání nákladů a


výnosů pro hlavní činnost              čtvrtletně                      tajemník, ekonom


kontrola čerpání nákladů a


výnosů pro doplňkovou činnost     ročně                            tajemník, ekonom
kontrola čerpání rozpočtu              čtvrtletně                      tajemník, ekonom
podepisování účetních dokladů     průběžně                       tajemník, ekonom,               


                                                                                              příslušní řešitelé  
personální a mzdová agenda         průběžně                       ekonom
kontrola majetku                           v rámci inventarizace   inventarizační komise
kontrola pokladny                          čtvrtletně                      inventarizační komise
Všechna opatření plynoucí z tohoto Opatření děkana nabývají účinnosti dnem vyhlášení a platí pro všechna pracoviště Univerzity Karlovy v Praze - Katolické teologické fakulty.


prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám