OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2006 Provedení inventarizace pro rok 2006 (6.11.2006)

OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2006 Provedení inventarizace pro rok 2006

Č.j. 2488/06

Praze dne 6. listopadu 2006

OPATŘENÍ DĚKANA č. 15/2006


Provedení inventarizace pro rok 2006


Ve smyslu § 29 a § 30 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a v souladu s Opatřením rektora č. 23/2004 přikazuji provést ke dni roční účetní závěrky, tj. k  31. 12. 2006 inventarizaci veškerých hospodářských prostředků Univerzity Karlovy v Praze - Katolické teologické fakulty.


čl. 1
K jejímu provedení zřizuji:

Ústřední inventarizační komisi

ve složení:


předseda: Mgr. Petr Šimůnek


členové:   předsedové dílčích inventarizačních komisí


čl. 2Dílčí inventarizační komise ( dále jen „DIK“ ), a to:
1) DIK pro veškerý hmotný i nehmotný majetek


 ve složení:


Vedoucí:Jedlička FrantišekČlenové:Čekalová Zdeňka PhDr.


Kelbl Jiří Mgr.


Kencl Jaroslav   


Knoppová Hana


Kodalíková Helena


Rückl Jan Mgr.


Svoboda David Mgr.


Šiprová Eva Ing.


Štec Roman


Wagnerová Běla


Fyzická inventura se provede k datu 30. 11. 2006 a to v době od 13. 11. 2006 do 8. 12. 2006. Zjištěný fyzický stav porovná DIK se stavem v účetnictví a v operativní evidenci. Případné rozdíly přešetří a uvede v inventarizačním zápise s vysvětlením a návrhy na vypořádání. Dále bude komise zjišťovat případnou přebytečnost nebo neupotřebitelnost majetku.
DIK vypracuje inventurní soupisy skutečných stavů majetku a spolu s inventarizačním zápisem je předá Ústřední inventarizační komisi do 15. 12. 2006.


DIK vypracuje místní seznamy do 31. 1. 2007.


2) DIK pro pokladní hotovost a ceniny


ve složení:


Vedoucí:Procházková Eva Ing.Členové:Bednaříková Lidmila Mgr.


Trojanová Zdeňka
Inventarizace bude provedena v termínu, který určí vedoucí DIK, nejdéle však do 31. 12. 2006.


Inventarizační zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 3. 1. 2007.


3) DIK pro dokladovou inventuru veškerých pohledávek a závazků a peněžních prostředků na bankovních účtech


ve složení:


Vedoucí:Slavíčková Isabella JUDr.Členové:Procházková Eva Ing.


Bednaříková Lidmila Mgr.
Inventarizační soupisy a zápis předá DIK Ústřední inventarizační komisi do 12. 1. 2007.


čl. 3
Ústřední inventarizační komise vypracuje souhrnný inventarizační zápis a ten mi se všemi soupisy a zápisy Dílčích inventarizačních komisí předá do 16. 1. 2007.


čl. 4
Povinné proškolení všech členů inventarizačních komisí o jejich kompetencích a odpovědnostech a o způsobu a cílech prováděných inventarizací se koná v pondělí 13. 11. 2006 v 10 hod. v kanceláři tajemníka.

Prof. PhDr. Ludvík Armbruster

děkanPoslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na: