OPATŘENÍ DĚKANA č.  2/2007 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka (9.2. 2007)

OPATŘENÍ DĚKANA č.  2/2007 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka


Č.j.: 192/07                                                                                           V Praze dne  7. února 2007


OPATŘENÍ DĚKANA č.  2/2007 Vymezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka
            V souladu s čl. 10 odst. 1 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze vymezuji rozsah činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka KTF UK následujícím způsobem:


Čl. 1


Obecné zásady pro práci tajemníka1. Ve spolupráci s proděkany řídí vnitřní správu fakulty a jedná jménem univerzity  ve věcech souvisejících s hospodařením fakulty a se správou majetku svěřeného orgánům fakulty podle čl. 49 písm. c) Statutu Univerzity Karlovy v Praze v rozsahu stanoveném tímto opatřením.


2. Ve své činnosti je vázán zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dalšími zákony, vnitřními předpisy univerzity a fakulty, pokyny děkana.


3. Závažná rozhodnutí předem konzultuje s děkanem.


4. Pravidelně informuje děkana o závažných skutečnostech týkajících se hospodaření a vnitřní správy fakulty.


5. Pravidelně se účastní kolegia děkana.


6. Aktivně spolupracuje se samosprávnými akademickými orgány fakulty.


7. Aktivně spolupracuje s kvestorem univerzity.


8. Pokyny tajemníka vydané v rámci jeho kompetencí jsou pro ty, jichž se týkají, závazné.


Čl. 2


Pracovní činnost tajemníka1. Tajemník zodpovídá za dodržování příslušných zákonů a univerzitních předpisů o hospodaření a správě majetku fakulty.


2. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v tomto rozsahu:


a. Jedná v pracovněprávních věcech zaměstnanců univerzity s místem výkonu práce na Ekonomickém oddělení, Technicko-hospodářském oddělení a Správě počítačové sítě, příp. v Kanceláři děkana, s vyloučením jednání ve věcech vzniku, zániku nebo změny pracovního poměru, mezd a odměn. Ve věcech zde uvedených předkládá návrhy děkanovi.


b. Po organizační a provozní stránce řídí činnost jednotlivých organizačních útvarů děkanátu. Spolupracuje při tom s proděkany.


c. Zodpovídá za provoz fakulty a za provoz fakultních technických a dalších zařízení.


d. Sjednává objednávky a dodavatelské smlouvy na zajištění údržby a technického provozu fakulty, včetně investičních akcí, pokud závazky, které z takových objednávek či smluv fakultě vzniknou, nepřesáhnou 100 tis. Kč. Sjednává smlouvy o pronájmu fakultních prostor a další smlouvy, které mu svěří děkan.


e. Podepisuje smlouvy o výpůjčce movitého majetku potřebného k plnění pracovních úkolů zaměstnanců.


f. Zodpovídá za správnost a úplnost všech dohod a smluv, na jejichž základě se provádí doplňková činnost fakulty.


g. Kontroluje dodržování zásad oběhu účetních dokladů na fakultě.


h. Připravuje návrh rozpočtu.


i. Kontroluje průběžně čerpání rozpočtu fakulty, připravuje přehled čerpání rozpočtu.


j. Spolu s proděkany koordinuje ekonomický provoz kateder, včetně čerpání mzdových prostředků, prostředků z grantů, vědeckých záměrů, center výzkumu apod.


k. Stará se o získání vlastních finančních prostředků fakulty a všestranně pečuje o materiální zabezpečení provozu a rozvoje fakulty.


3. Ve spolupráci s proděkany připravuje návrh výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy o hospodaření fakulty.


4. Podílí se na dalších úkolech a činnostech fakulty podle konkrétního pověření děkanem.


5. Děkan může stanovit nové nebo upravit výše stanovené kompetence tajemníka v řízení hospodaření a vnitřní správy fakulty a pověřit ho dalšími úkoly v této oblasti.


Čl. 3


Závěrečné ustanovení


Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 4/2004 ze dne 4. února 2004.


Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.
prof. PhDr. Ludvík Armbruster


       děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám