OPATŘENÍ DĚKANA č. 13/2007 Organizační řád děkanátu KTF UK v Praze

OPATŘENÍ DĚKANA č. 13/2007 - Organizační řád děkanátu KTF UK v Praze


Č.j. 2287/07                                                                                            V Praze dne 18. září 2007

OPATŘENÍ DĚKANA č. 13/2007

Organizační řád děkanátu KTF UK v Praze

(změna Opatření děkana č. 5/2004 Organizační řád děkanátu KTF UK)


V souladu s čl. 13 Statutu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze upravuji podrobnosti o vnitřní organizaci děkanátu Katolické teologické fakulty tímto způsobem:


čl. 1


Úvodní ustanovení
1. Děkanát je výkonným aparátem fakulty; ve spolupráci s rektorátem univerzity zabezpečuje administrativní, organizační, koordinační, evidenční a kontrolní činnost orgánů fakulty, zejména děkana a proděkanů, v oblasti studijní, vědecké, ekonomické, personální, vnitřní správy a vnějších a zahraničních vztahů.


2. Sídlem děkanátu je Praha 6, Thákurova 3.


3. Pro zaměstnance univerzity, kteří jsou zařazení na děkanátě, je děkanát místem výkonu práce.


čl. 2


Organizační útvary děkanátu


      


Na děkanátě jsou zřízeny tyto organizační útvary:


a) kancelář děkana,


b) studijní oddělení,


c) oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy,


d) ekonomické oddělení,


e) technicko-hospodářské oddělení,


f) knihovna.


čl. 3


Proděkani, tajemník, vedoucí organizačních útvarů
1. Působnost proděkanů a tajemníka upravují příslušná opatření děkana.


2. Tajemník řídí děkanát po organizační a provozní stránce.


3. Vedoucího organizačního útvaru na návrh tajemníka jmenuje a odvolává děkan.


čl. 4


Kancelář děkana
1. Kancelář děkana zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana, proděkana pro rozvoj a tajemníka zejména v těchto oblastech:


a) sekretářské práce pro děkana, proděkana pro rozvoj a tajemníka,


b) podatelna,


c) úřední deska fakulty,


d) agenda pronájmu učeben.


2. Kancelář děkana plní další úkoly, které mu uloží děkan, příslušný proděkan nebo tajemník.


3. Kancelář děkana řídí děkan.


čl. 5


Studijní oddělení
1. Studijní oddělení zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana a proděkana pro studium zejména v těchto oblastech týkajících se bakalářských a magisterských studijních programů:


a) příprava podkladů pro akreditaci studijních programů,


b) administrativní zajištění uskutečňování akreditovaných studijních programů,


c) evidence studentů a průběhu jejich studia,


d) shromažďování podkladů pro rozvrhy a seznam přednášek,


e) změny v rozvrhu a v organizaci výuky,


f) přijímací řízení,


g) rozhodování o právech a povinnostech studentů v prvním stupni,


h) evidence státních závěrečných zkoušek,


i) evidence programů celoživotního vzdělávání.


2. Studijní oddělení plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo příslušný proděkan.


3. Studijní oddělení podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu.


4. Studijní oddělení vede vedoucí studijního oddělení. Řídí se metodickými pokyny proděkana pro studium.


čl. 6


Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy
1. Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy zabezpečuje úkoly fakulty a zajišťuje činnost děkana, proděkana pro vědu a proděkana pro vnější a zahraniční vztahy zejména v těchto oblastech:


a) administrativní zajištění uskutečňovaných doktorských studijních programů,


b) administrativní zajištění národních a mezinárodních programů a spolupráce ve vzdělávací činnosti,


c) administrativní zajištění národních a mezinárodních programů a spolupráce ve vědecké činnosti,


d) administrativní zajištění vědeckých a mezinárodních grantů a projektů,


e) administrativní zajištění zahraničních služebních cest a návštěv spojených s činností uvedenou v bodě a)-c),


f) administrativní zajištění činnosti vědecké rady,


g) administrativní zajištění činnosti oborových komisí doktorského studia,


h) příprava podkladů pro akreditaci habilitačních a jmenovacích oborů,


i) příprava podkladů pro vědeckopedagogické tituly a vědecké hodnosti,


j) příprava podkladů pro doktoráty honoris causa, hostující profesory, emeritní profesory, tituly udělované in memoriam,


k) příprava a organizace vědeckých konferencí, sympózií a dalších obdobných akcí,


l) zpracování přehledu vědecké a mezinárodní činnosti fakulty.


2. Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo příslušný proděkan.


3. Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu.


4. Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy vede vedoucí Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy.  V jednotlivých úkolech se řídí metodickými pokyny, které mu v rámci svých kompetencí dá proděkan pro vědu a proděkan pro vnější a zahraniční vztahy.


čl. 7


Ekonomické oddělení
1. Ekonomické oddělení zabezpečuje úkoly fakulty a činnost jejích orgánů tím, že zejména:


a) pod vedením tajemníka zpracovává návrh rozpočtu fakulty a rozpisu příslušné části dotace státního rozpočtu a žádosti o účelové dotace ze státního rozpočtu,


b) zajišťuje plnění funkce účtárny fakulty, zpracování příslušných částí výkazů a ekonomických materiálů,


c) zpracovává návrhy v oblasti hospodaření a mezd,


d) zabezpečuje vedení personální a mzdové agendy fakulty,


e) zajišťuje evidenci a inventarizaci majetku,


f) pod vedením tajemníka plní další úkoly spojené s hospodařením fakulty.


2. Ekonomické oddělení plní další úkoly, které mu uloží děkan nebo tajemník.


3. Ekonomické oddělení podle potřeby spolupracuje s dalšími odděleními děkanátu.


4. Ekonomické oddělení vede vedoucí ekonomického oddělení. Řídí se pokyny tajemníka.


čl. 8


Technicko-hospodářské oddělení1. Technicko-hospodářské oddělení zabezpečuje udržování a obnovu fakultou užívaných objektů a jejich vnitřního vybavení, a zajišťuje provoz fakulty po technické stránce. Plní též další úkoly, které mu uloží děkan nebo tajemník.


2. Technicko-hospodářské oddělení vede vedoucí technicko-hospodářského oddělení. Řídí se pokyny tajemníka.


čl. 9


Knihovna
1. Knihovna zabezpečuje knihovnické a informační služby. Plní též další úkoly, které jí uloží děkan


2. Činnost knihovny upravuje Knihovní řád Univerzity Karlovy v Praze (opatření rektora č. 21/2002), opatření děkana a další dokumenty.


3. Knihovnu vede vedoucí knihovny. Řídí se pokyny děkana.

čl. 11


Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se opatření děkana č. 5/2004 Organizační řád děkanátu KTF UK ze dne 1. dubna 2004.


2. Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


                                                             
                                                                                              prof. PhDr. Ludvík Armbruster


                                                                                                                    děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám