Zápis a usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 23.1.2013


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 23. ledna 2013Prezenční listina
Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Marie Benáková


Klára Nechvílová


Jan Lukeš


Čestmír Cimler
Omluveni:


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan pro studium


prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c.


PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.


PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D.


Mgr. Vít Engelthaler


Bc. Anna Pincová, DiS.


Kateřina Volfová, zapisovatelka
Zasedání zahájila v 17:05 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy


senátu a hosty.


Program zasedání:


1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Opatření děkana o výši doktorandského stipendia


4. Akreditační spisy (bakalářský, navazující magisterský a doktorský) studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury,


studijního oboru Dějiny křesťanského umění


5. Délka funkčního období členů senátu


6. Předběžné zápisy do volitelných seminářů


7. Různé

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání
A) Schválení programuHlasování: 10 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“B) Schválení zveřejnění zápisu řádného zasedání senátu ze dne 30.10.2012 v současné podobě.


Hlasování: 10 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)
„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 30.10.2012.“
C) Schválení zápisu mimořádného a ustanovujícího zasedání senátu ze dne 12.12.2012.


Hlasování: 10 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)
„AS KTF UK schválil zápis mimořádného a ustanovujícího zasedání ze dne 12.12.2012 v původním znění.“2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)Děkan:


a. Poděkování za video propagující naší fakultu.


b. Vědecké projekty (cca 14 milionů) – není to celkový rozpočet, jen částečný. Podrobnější informace budou později.


c. Ekumenická bohoslužba (kolega Lorman) – pouze pro informaci

3. Opatření děkana o výši doktorandského stipendia


Koronthályová: jsou nějaké připomínky/dotazy?
Hlasování: 10 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK schválil opatření děkana o výši doktorandského stipendia“

4. Akreditační spisy (bakalářský, navazující magisterský a doktorský) studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění
Koronthályová: vyzvala Jarošovou k představení akreditačních spisů


Jarošová: cílem je reakreditovat současné programy, změny rozložení předmětů a zaměstnanců, zmiňuje připomínku doc. Kubína ohledně Pomocných věd historických (Paleografie)


Ohledně latiny – bude tak, jako je ve stávající Karolínce: povinně volitelná na Bc, povinná zkouška na NMgr


Kuthan: upřesnění k latině, je to prastarý hit –  je tu snaha vyjít vstříc některým studentům, tedy lze absolvovat bakaláře, aniž by byli studenti povinni složit zkoušku z latiny. Nelze ale snižovat laťku, kdo chce postoupit do magisterského studia, měl by složit přijímací zkoušku z latiny (v rozsahu kurzu na Bc – není pak nutné dělat na magistra přijímací zkoušku z latiny).


Koronthályová: zmiňuje požadavek doc. Kubína: latina a němčina dříve než Pomocné vědy historické


Kuthan: Musíme to porovnat s realitou. Kubín má pravdu v tom, že je důležitá znalost latiny a němčiny vzhledem k historickým textům, ale musely by se Pomocné vědy historické odebrat z bakaláře. Negativní postoj, otevřeně s Kubínem nesouhlasí. Polovičaté řešení v reakreditaci: bakalářské studium - Úvod do pomocných věd historických a na magistru Pomocné vědy historické. (paleografie – četba historických textů)


Royt se s Kuthanem shoduje, že je to v současné době alespoň průchodné


Royt: Na gymnáziích není vysoká němčina – studenti těžko mohou číst historické prameny.


Koronthályová: S latinou je to podobné, možná by se to mohlo ještě projednat, než ten spis odejde.


Kuthan: Doktorku Jarošovou jsem informoval o těchto záležitostech – latina a úkol zamyslet se nad Pomocnými vědami historickými, pokud to Kubín takto chtít nebude, může to učit někdo jiný.
Nechvílová:  Jazyky jsou zredukovány jen na odborné?


Jarošová: při pokračování na magistra je nutná latina, ale kdo nechce, tak si může vybrat něco jiného – aby studenti, co chtějí jen bakaláře, nebyli nuceni se věnovat tomu, čemu nechtějí. Pokud student zkoušku z latiny složí na bakaláři, tak nemusí už dělat přijímací zkoušku na magistra.


Nechvílová: obecné jazyky? Jsou tam jen odborné, ne základy.


Jarošová: Už nejsou základy, předpokládá se, že základy už student má a jen se rozvíjí (angličtina, němčina)


Nechvílová: Nějaký postupový test nebo jak?


Jarošová: To už je otázka, uvidí se?


Kuthan: Chtěl jsem to podržet tak, jak to bylo dosud, ale byl jsem  jediný...


Diskuze o volitelných jazycích a možnosti zapisovat si je jinde.


Nechvílová: Bylo by třeba podpořit možnost mezifakultního zapisování.


Kuthan: dotaz na Royta – jak je to v Celetné s jazyky?


Royt: Velmi striktní přístup, diferencované stupně znalostí a přeplněné kurzy, přesně daná kapacita kurzů.


Koronthályová: Je to motivace pro studenty, aby se snažili si to splnit co nejdříve.


Royt: Studenti žádali o navýšení, neprošlo to.


Nechvílová: Jak je to u teologů?


Proděkan pro studium: Jen odborné jazyky.


Kuthan: Na středních školách převážně angličtina, němčina v deficitu, dějiny umění potřebují spíše němčinu – většina literatury v němčině, nelze kvalifikovaně psát nějakou odbornou práci bez znalosti tohoto jazyka.


Benáková: VŠ suplují to, co by měly obsáhnout stř. školy – nedalo by se to udělat jako na teologii – němčina je fundamentální, nešlo by jí proto zavést stejně jako např. řečtinu?


Děkan: důležitých jazyků pro teologii je hodně (hebrejština, řečtina a latina; dále němčina,  francouzština a ruština – kvůli teologii 19. a 20. století, italština a angličtina – kvůli současné teologii) – musely se vybrat důležité, to samé se musí udělat u dějin umění a dějin evropské kultury...podpořit tedy znalost na úrovni odborného jazyka a průpravu nechat na iniciativě studentů. Nemůžeme mít vlastní jazykové centrum – potřeba kompromisu, nedá se nic dělat.


Mohelník: přetlak na jazycích celkově a mělo by se s tím něco dělat, nemělo by se předstírat, že je to v pořádku – podnět na univerzitu, že je třeba tuto situaci řešit. 


Benáková: Nefungují střední školy, zmiňuje výsledky z Cermatu, univerzita s tím patrně mnoho neudělá, mělo by se to řešit globálně.


Proděkan pro studium: zajištění externích kurzů – studenti by si to zaplatili


Děkan: Ale to je opravdu navíc, času na další povinnosti v rámci studijního plánu, který předvídá už dost velké penzum povinností, zase není mnoho.


Nechvílová: otázka, proč tedy nezůstat alespoň u kreditové motivace – studenti by třeba alespoň chodili mimo


Koronthályová: Nelze mít v akreditaci předmět, co se neučí


Proděkan pro studium: Ale může tam být zkouška.


Nechvílová: Mohla by to být i vyšší úroveň – jako motivace, třeba jen 2 kredity, studenti by měli pocit, že dělají něco pro sebe...


Proděkan pro studium: Mít jako motivaci jen získání kreditů je málo


Nechvílová: Ale je to taková odměna...člověka to potom tolik netlačí, když nemá motivaci.


Bravená: Co certifikáty? Jaké potom budou podmínky?


Děkan: V programu existují volitelné předměty, tam by to nějak šlo, ale nelze to řešit těsně před odevzdáním reakreditačního návrhu, je možné to projednat do budoucna.


Sládek: souhlasím, řešíme něco, co nemůžeme vyřešit.
„AS KTF UK projednal předložené reakreditační spisy s připomínkami k výuce předmětu Pomocné vědy historické a požádal předkladatele, aby tato otázka byla nějak dořešena; rovněž projednal otázku výuky jazyků“
5. Délka funkčního období členů senátuKoronthályová: Ve volebním řádu není přesně stanoveno, kdy končí volební období „starých“ senátorů, může nastat problémová situace, kdy bude třeba řešit něco v mezidobí a bude otázka, kdo to bude řešit. Ideální řešení – konkrétní datum (uvádí konkrétní příklady), právníci – období vzniká dnem zvolení = funkční období zaniká dnem voleb.


Nějaké návrhy?


Nechvílová: Co problém napadení voleb? Měla by tam být nějaká lhůta.


Děkan: odkazuje  na kolegu Ferance – po volbách 1. den následujícího kalendářního měsíce je začátek fungování nového senátu


Koronthályová: Problém, když budou volby na konci měsíce.


Děkan: Tak se to posune na následující měsíc. Předpokládají se dva roky funkčního období, nicméně funkční období končí záčátkem funkčního období nového senátu, tj. je vázáno na vloby.
Usnesení:


„Protože volební řád nestanoví přesně délku funkčního období senátorů, AS KTF UK schválil usnesení, že funkční období nových členů senátu začíná vždy 1. v měsíci následujícím po senátních volbách.“Hlasování o unesení: 10 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
6. Předběžné zápisy do volitelných seminářů
Koronthályová: předává slovo studentským senátorům.


Benáková: Úprava bodu programu – žádost o prodloužení doby zapisování povinně volitelných a volitelných předmětů, předložení argumentů pro a proti v papírové podobě.


Nemůžeme nařizovat panu děkanovi, ale můžeme ho vyzvat, aby to schválil/zařídil


Vzešlo to z iniciativy studentů – rádi by alespoň jednu kontaktní hodinu, často nejsou sylaby nebo se upřesňují až na hodinách. Je to standardní praxe na jiných fakultách, jen ETF to má jinak.


U nás by to neměl být problém, SIS by byl otevřen o týden déle.


Měly by být propustné předměty mezifakultně – možnost návštěvy jiných studentů.


Pro a proti: pro – teologie – seminář vypadá jinak, když je tam větší počet studentů se zájmem.


Odpadly by tzv. mrtvé duše.


Možnost studentů si ověřit, zda se jim předmět hodí do časového plánu, problematika studia dvou fakult a podobně, odkazuje se na diskuzi s doc. Sládkem a doktorkou Bravennou – možná potřeba doplňkového studia jinde, zejména u teologie.


Časy seminářů se často domlouvají až na prvním setkání.


Proti: platy navíc


Administrativní problémy, ekonomická zátěž


Co se týče zejména externích pedagogů – nejistota, zda výuka bude nebo ne.


Zahájení později, ale nechceme tři týdny, ale pouze týden – 1. hodina je obvykle stejně domlouvací


Řešení:  Reorganizace seminářů – hlavně teologie – velké množství seminářů – vyřešit to otevíráním jen jednou za dva roky


Zřízení stránky (studenti sami) – informace o neznámých vyučujících


Legislativa - lze napsat jednu smlouvu, kde se sjedná dvojí typ odměny (příprava semináře a výuka semináře), která obsahuje dodatek, že obě strany berou na vědomí možnost neotevření semináře – nedojde k výkonu – zaplacení jen té přípravy – tedy legislativně je to v pořádku.


Diskuze o mezioborovém zapisování a zobrazování předmětů v SIS.


Sládek: Apeluje na studenty – spousta informací v SISu je a bude to ještě vylepšeno – snažit se získat informace, co nejvíce svými silami, teprve když už doopravdy neví, tak se zeptat...uvádí příklad svého předmětu – po zápisu 5 lidí, dorazil jeden, nakonec uzavřeno...studenti by měli převzít odpovědnost za své studium. Neví, zda by ten týden něco řešil, problém s administrativou. A co ekonomika? Je třeba hlídat rozpočet.


Benáková: Je možné, že student si zapsal více věcí a pak zjistil, že to nestíhá. Co se týká peněz, byl to návrh jakési kompenzace.


Mohelník: SIS funguje dobře, ale je zásadně pro, aby ten týden byl. Dotaz: kolika externistů se to týká? A co servisní služby jiným fakultám, čeho se to týká?


Royt: Zmiňuje propustnost studia.


Děkan: Věc k zamyšlení – co když na předmětu u nás jsou jen studenti cizích fakult?


Sládek: Uvádí, že měl takový předmět.


Kuthan: Není jediný případ, že by na Ústavu byl takový předmět. Neviděl by to ale jako něco negativního, má nekompatibilní názor s paní tajemnicí.


Děkan: Jak uzavírat dohody – nechat na paní ekonomce. Děkuje studentům za shromáždění faktů.


Filozofie studijní práce – koncepce práce studentů - příklad liberální FHS (tvoření si vlastního kurzu), je to zajímavé, široký záběr, ale není to vlastní naší fakultě. My máme mnohem sevřenější studium – náročnější koncepce studia. Student, než začne studovat, by se měl zamyslet, co chce dělat ještě před vypuknutím semestru. Zápis uzavřen do prvního dne semestru + týden na změny. Seminář – velmi pracovní skupina – např. aplikovaná etika – lidi, kteří pracují, chtějí pracovat hned od první hodiny. Je pro, aby se rozhodování nenechávalo na kontaktní hodiny, aby práce byla představena již před zahájením. Prostupnost je do jisté míry past. Už v prostupnosti teologie a dějin umění je problém- nestíhá se to.


Měla by vzniknout určitá tradice – předávání studentské zkušenosti.


SIS – měl by být opravdu na vysoké úrovni, nařízení, že to musí být vyplněno velmi pečlivě.


Ad koncepce – dlouhé prolínání fází není moc dobré - natahování zkoušek apod. není moc dobré, lepší připravit se před začátkem, pak práce, potom zkouškové...a znovu.


Proděkan pro studium: SIS se postupně vyvíjí, pedagogové se s ním taky učí lépe pracovat. Doporučení, aby pedagogové „mrtvé duše“ vylučovali….


Koronthályová: Byli jsme požádáni, abychom dali do systému přesné časy výuky, vše musí být do otevření zápisu v rozvrhu.


Nechvílová: poděkování děkanovi za to, co řekl. Lepší porozumění obou stran.


Uvědomuje si, že není reálné mít opravdu dlouhý zápis.


Připomínka k uplynulému semestru – situace přechodu na elektronický zápis – člověk vůbec neviděl rozvrh, dokud nepostoupil do dalšího úseku studia. Uvádí svůj vlastní příklad, že musela žádat kolegy, aby jí řekli, jak vypadá rozvrh, aby vůbec mohla uvažovat nad tím, jak si sestaví rozvrh. Otázka propojenosti, nedalo by se to nějak vyřešit?


Engelthaler: Řada problémů, sám by byl rád za nějaké změny, protože bylo několik kritických momentů a nedorozumění. Problém ale je v tom, že studenti se nedívají do Karolínky – je to nejspolehlivější zdroj (poznámka Nechvílové – tam ale není rozvrh), jsou tam přehledné informace, ale studenti jí nepoužívají.


Indexy – chybí zápisy, slouží pro kontrolu.


Změny – bylo by dobré rozlišit, čeho by se změny přesně týkaly. Opatření děkana to jen rámcově upraví. Do data zahájení semestru by měl být student zapsán, ale s prodloužením by ho nic nenutilo k zápisu.


Benáková: Kdyby šlo pouze o povinně volitelné a volitelné předměty, mohlo by to fungovat?


Engelthaler: kdyby se to nějak specifikovalo.


Např. problémy s chybami v rozvrhu, na které studenti upozorňovali, nedopustili jsme, aby na tyto chyby student doplácel.


Pokud si chtěl student zapsat něco někde jinde, dalo se to řešit přes studijní.


Jsou dvě odlišné věci – postup do dalšího úseku studia a zápis předmětů.


Problém nastává, pokud si student bude permanentně zapisovat předměty přes studijní oddělení


Benáková: navrhuje zápis do konkrétního data a první týden je určen na změnu zápisu povinně volitelných a volitelných předmětů.


Děkan: zápis do začátku a týden na změnu čehokoli. Neomezovat to, ale pokud by to byla „masovka“, tak to omezit na určitý počet změn


Benáková. Uvádí příklad z Hradce Králové - tři změny zadarmo a další za 500 Kč.


Engelthaler: Na veřejné škole to není legální.


Sládek: Aby to nebylo tak, že chcete změnit úplně všechno. Navrhuje omezení.


Proděkan pro studium: Plánování studentů umožňuje nastavit vyučujícím seminář kvalitněji.


Ad náhledy do rozvrhů – špatné nastavení systému.


Koronthályová: Mělo by se zažádat o změnu.


Nechvílová: Podotýká, že víme, že SIS špatně funguje, ale mělo by se to nějak řešit. Navrhuje pozvat IT oddělení.


Děkan: Ale v tom případě je potřeba přesně formulovat, co je za problém.


Lukeš: Problémy SISu – příklad církevní dějiny  - 2x týdně, ale v SISu to zapsat nešlo.


Koronthályová: To je technická věc, záleží na vyučujícím, jaké informaceo zadá do SISu.


Lukeš: Týká se to toho týdne dolaďování.


Pincová: ještě k těm rozvrhům, mělo by se vám to ale vždycky ukázat pro konkrétní ročník, dostupné to tam je


Nechvílová: problémy jsou i na straně učitelů, jak to tam zadávat...sezení s IT na téma jak to zadávat.


Koronthályová: už jsme se tím mnohokrát zabývali, ale ne všichni se pokaždé zúčastnili, pedagogové na sobě ale pracují.


Egelthaler: Pokud by byl přijat závěr, že by se to omezilo nějak kvantitativně, pak úplně nevím, jak to bude s nastavením.


Patrně bude nutné se vrátit ke kontrole indexů – má to své opodstatnění, je to věc na ochranu studenta.


Benáková: Zavedla bych 3x a dost, pokud si to student není schopen hlídat, nemá na vysoké škole co dělat.


Bravená: dotaz na Engelthalera: jak vás případná změna zatíží?


Engelthaler: Dříve se to dělalo, mám pochopení pro obě strany.


Bravená: když přijde 500 z 800 studentů, bude to zátěž?


Engelthaler: Pokud by se to omezilo, musel bych se poradit, zda má fakulta právo studenta omezovat.


Bravená: Vyplývá z toho tedy to, že by měly být stanoveny nějaké podmínky.


Engelthaler: Musela by pro to být nějaká kontrola, muselo by se chodit s indexem...pokud by to probíhalo jako letos, studijní by to nijak nezatížilo.


Děkan: aby před začátkem roku vyučující měli jasno, kolik tam mají lidí.


Zadání pro studijní oddělení: k prvnímu dni akademického roku nutné zápisy, týden na změnu


Sládek: Apel na studenty, aby to nebylo tak, že si vyberou schválně tři a pak si dva škrtnou...aby to nebylo vnímáno jako možnost zapsat si vše a pak to škrtnout.


Nechvílová: Chápe všechny argumenty, bylo by dobré dojít k nějakému kompromisnímu závěru – zápis uzavřen k prvnímu dni semestru a ten týden umožňuje změny přes studijní, ale není to doporučené


Sládek a Lukeš – jde o formulaci.


Engelthaler: navrhuje řešení, že by se to týkalo jen rušení, nelze v SISu nastavit, aby omezil změnu jen v několika položkách.


Koronthályová: takže pro studijní by bylo jednodušší, kdyby to nebylo omezeno, ale probíhalo to jako letos + týden na nutné změny.


Engelthaler:  Ale podle čeho ty nutné změny posuzovat?


Děkan: nechci, aby to znamenalo, že se posune zápis.


Diskuze o tom, jak to formulovat.


 


Usnesení:


„AS KTF UK navrhuje, aby byly první týden letního semestru  umožněny nutné změny v zápise ve výjimečných případech. Na své první následující schůzi senát vyhodnotí, jak proběhl zápis letního semestru.“
Hlasování o usnesení: 10 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)19:00 odešel Zlatohlávek

7. Různé

Legislativní komise AS KTF


Benáková: zjišťovala, jak to bylo v minulosti. Členové nebyli členy senátu – možnost volby kohokoli.


Možnost obrácení se na komisi velkého senátu nebo mít vlastní.


Členové – výzva k zamyšlení a na příštím zasedání by se to mohlo probrat konkrétněji.
Royt: velký senát navštívil náměstek ministra školství – informace o stavu navrhované vyhlášky (ustanovení správních rad na fakultách, funkční místa profesorů a akreditace – ano, je tam třeba něco dělat, na těch ostatních dvou nikoli), nepřistoupil na jediný požadavek, všemu se vyhnul. Neustále zaznívalo, že si to ministerstvo udělá, jak bude chtít.


Mohelník: udiven, že se to upravuje vyhláškou


Royt: ano, je to „podpásovka“


Mohelník: stojí za tím ministr Fiala?


Royt: potvrzuje. Jediný vstřícný krok, že senát může správní radu přehlasovat.


Vopřada: může se k tomu nějak velký senát vyjádřit?


Royt: může, nesouhlasné akce....Situace se vyvíjí.
19:05 odchod Engelthaler a Pincová.
Lukeš: poděkování za video, které vzniklo. Připomínky k oboru – přetíženost v požadavcích, např. na literatuře, už tak jsou vytížení v jazycích, nemožnost načíst tolik, kolik je požadováno.


Děkan: bere na vědomí, stojí o schůzku se studenty.


Lukeš: zápočtový týden - vše v prvních třech týdnech, přetíženost, dalo by se to nějak řešit?


Děkan: taktéž to může být předmětem schůzky.
Sládek odchod 19:15
Rozpočet na PRVOUK


Děkan: představení rozpočtu na základě senátu předem předložených materiálů, je to jen malá část z fakultního rozpočtu. Je to založeno na dosavadních zkušenostech a propočtech.


Koronthályová: je to jen část, není to tedy kam zařadit, ale je potřeba to vzít na vědomí.


Nechvílová: proč to chodí po částech a ne najednou s velkým rozpočtem?


Děkan: malé části má rektorát spočteny dříve, velký rozpočet se teprve počítá.
Hlasování o schválení rozpočtu: 10 (pro): 0(proti): 0(zdrželi se)
„AS KTF UK schválil rozpočet na PRVOUK na rok 2013.“
Lukeš: Otázka kontroly sylabů, lze to nějak kontrolovat?


Děkan: Zajistíme.


Koronthályová: potvrzuje, že pan proděkan každý rok apeloval na vyučující, aby to doplňovali. Pracuje se na tom.


Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 19:20 Hodin.

PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK

Zapsala: Kateřina Volfová
Usnesení přijatá na řádném zasedání AS KTF UK dne 23.1.2013


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 30.10.2012.“„AS KTF UK schválil zápis mimořádného a ustanovujícího zasedání ze dne 12.12.2012 v původním znění.“„AS KTF UK schválil opatření děkana o výši doktorandského stipendia“„AS KTF UK projednal předložené reakreditační spisy s připomínkami k výuce předmětu Pomocné vědy historické a požádal předkladatele, aby tato otázka byla nějak dořešena; rovněž projednal otázku výuky jazyků“„Protože volební řád nestanoví přesně délku funkčního období senátorů, AS KTF UK schválil usnesení, že funkční období nových členů senátu začíná vždy 1. v měsíci následujícím po senátních volbách.“„AS KTF UK navrhuje, aby byly první týden letního semestru  umožněny nutné změny v zápise ve výjimečných případech. Na své první následující schůzi senát vyhodnotí, jak proběhl zápis letního semestru.“ „AS KTF UK schválil rozpočet na PRVOUK na rok 2013.“

PhDr. Markéta Koronthályová

předsedkyně AS KTF UK
Za správnost: Kateřina Volfová
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty