Zápis a usnesení přijatá na řásném zasedání AS KTF UK 20. února 2013


Zápis z řádného zasedání AS KTF UK 20. února 2013Prezenční listina
Členové senátu:


Přítomni:


PhDr. Markéta Koronthályová


Tomáš B. Mohelník, Th.D.


ThLic. David Vopřada, Th.D.


Mgr. Milan Pech, Ph.D.


ThDr. PhDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D.


Marie Benáková


Klára Nechvílová


Jan Lukeš


Čestmír Cimler
Omluveni:


PhDr. Petr Kubín, Ph.D.


Doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.


Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D.
Hosté:


ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK


doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., proděkan pro rozvoj – přišel později


Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., proděkan pro studium


prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc.


Mgr. Jana Benešová, tajemnice


doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., proděkanka pro vnější vztahy
Zasedání zahájila v 17:05 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy


senátu a hosty.
Program zasedání:1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání


2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)


3. Informační možnosti AS KTF UK vzhledem k akademické obci


4. Informace k probíhající evaluaci výuky za ZS 2013


5. Různé1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedáníA) Schválení programu


Hlasování: 9 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)


„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“


B) Schválení zveřejnění zápisu řádného zasedání senátu ze dne 20. 02. 2013 po drobných opravách.

Hlasování: 9 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)
„AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 20. 02. 2013.“2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)
Děkan:


1. 19. 03. proběhla Vědecká rada, schválila akreditační spis k BDE NMgr., který projednával AS KTF UK na posledním zasedání.


2. Jsou známy výsledky GA ČRu; z 9 projektů byl přijat k financování 1 (Mgr. David Svoboda, Ph.D.)


3. PRVOUK: Byla předložena uzávěrka za minulý rok; šlo o první rok, který program běží (zkušební doba); v půlroku, který se otevírá, chceme, aby se PRVOUK dobře usadil; od AS KTF UK se žádá o vyjádření k materiálu, který zaslal prof. Beneš.


4. Mezinárodní konference o 2. VK.: Mezi historií a Evangeliem. Existence a život církve ve světle II. vatikánského koncilu; 4. a 5. dubna (Velikonoční oktáv), podle harmonogramu akademického roku je Velikonoční týden koncipován bez výuky, aby se mohli účastnit připravované konference; všichni jsou zváni, pro studenty účast zdarma.


5. Na vědecké radě proběhla zpráva, že naše fa požádala rektorát o udělení doktorátu honoris causa pro Prof.. Bruno Kleina a prof. Petera Kurmanna, Dr. h.c..; žádost byla přijata a postoupena rektorátní komisi.
Ryšková:


· Agenda na vědeckém oddělení běží standardně; budou se přijímat přihlášky na Erasmus, apelujeme na adepty, aby uměli jazyk dané země, do které se chystají. V minulém roce musel být do Itálie poslán student, který italsky neumí, abychom nepřišli o potřebná místa.


· Vypsán seminář profesorky Schlotheuber, pro Dějiny křesťanského umění a Dějin evropské kultury; KSTE175 The Organisation of Knowledge: Medieval Monastic Libraries; realizuje se v rámci Erasmu, (6 kreditů, anglický jazyk)


· Cimler: Předmět o Obrazech se nebude otevírat?


· Ryšková: Ano, z důvodu, že prof. zde nebude 14 dní, ale pouze týden (z rodinných důvodů).


· Nechvílová: Proběhl nějaký průzkum, o který předmět by měl větší zájem? Protože by byl ze strany studentů větší zájem o rukopisy. Tento předmět navíc nebylo možné v SISu nalézt.


· Ryšková: Tato situace bude řešena, bude umožněn případný dozápis.

3. Informační možnosti AS KTF UK vzhledem k akademické obci
Nechvílová: Z mé aktivity jsme se pokoušeli v minulém týdnu poprosit studenty o spolupráci při vyhledávání problémů v SISu. Studijní oddělení odpovědělo, že toto neprovedou, protože zde nejsou od toho, aby sloužili jiným orgánům fakulty.


Otázka je tedy principiální: za jakých podmínek, po schválení kým apod., je možné, aby senát rozeslal studentům hromadný email.


J. Brož: Studijní oddělení má k dispozici hromadný email pouze k agendě studijního oddělení.


Koronthályová: Senát může využívat webové stránky fakulty.


Nevíchlová: Ale web nikdo nečte.


Koronthályová: Pak mají studenti také k dispozici nástěnku.


Benáková: Email je stejně nejúčinnější…


Koronthályová: Zjednodušeně řečeno: Buď se někdo zajímá o to, co se děje, a informace čte, nebo se nezajímá, a nečte je. Studenti se musí zajímat.


P. Brož: když studenti poskytují svoji adresu, tak jen pro studijní účely. Když Mgr. Engelthaler napíše email, tak je to o provozních záležitostech studijního oddělení a mají svou váhu (např. otázky poplatků, termíny apod.). Takže bych se spíše zamýšlel nad tím, jak studenty naučit, aby se zajímali o web.


Závěr: Je potřeba učit se číst web, nástěnky… Pokud chceme vytvořit databázi studentských adres, je to možné, ale musíme studenty obejít a získat jejich souhlas.

4. Informace k probíhající evaluaci výuky za ZS 2013
Benáková: Na začátku února byla spuštěna evaluační anketa za zimní semestr. Ke dni 20. 2. se zúčastnilo 128 studentů; je zatím 0 obecných připomínek a 248 připomínek k předmětům.


Stala se nepříjemná technická záležitost, že ačkoli jsou odpovědi na jednotlivé otázky v anketě slovní, učitelé vidí pouze číselnou hodnotu, ke které nevědí, co si přiřadit, a může docházet ke zmatkům. Jednotlivé slovní odpovědi budou co nejdříve učitelům rozeslány.


Dále bychom se chtěli zeptat, jak bude s výsledky ankety naloženo.P. Brož: Anketa je nástroj zpětné vazby fakulty. Tj. výsledky patří na katedry, vedoucím kateder, a děkanovi. Je třeba ale brát v potaz počet respondentů, 16% není relevantní.


J. Brož: Co se týče závěrů: (a) studenti a fakulty se učí procesu evaluace; (b) srovnávají jednotlivá hodnocení za různé roky


Benáková: Co se týče počtu respondentů, jsou zde dva základní problémy: (1) strach z NEanonymity a (2) volání po zveřejnění výsledků.


J. Brož: Bylo by možné zveřejnit nějakou hodnotící zprávu. S výsledky se určitě pracovat bude, ale jak bylo řečeno, problém je s nízkým počtem respondentů apod.


Co se týče anonymity, možná by stálo za to vyzkoušet papírovou formu.


Bravená: Pozitivní zkušenost s evaluací v papírové formě; konkrétní osoba přijde, rozdá to v konkrétní hodině a hned to následně předá zpracovateli. I to podchytí více lidí.


Nechvílová: Je potřeba „odchytat“ technické problémy (podepsat/nepodepsat) apod.


Závěr: Na evaluaci se bude dál pracovat. Zváží se, zda v SISu nebo papírovou formou.

5. Různé


A) Průběžná zpráva o PRVOUK za rok 2012.Materiál předložen prof. Benešem (v den zasedání, jde o mimořádnou událost)


Beneš: Nejde o zanedbání povinností, toto zpoždění zapříčinil nepředvídatelný souběh událostí (nemoc, jiné termíny).


Jde o přehled vykonané práce za minulý rok. Cenný je zvláště přehled bibliografie naší fakulty za celý rok.
„AS KTF UK se seznámil s průběžnou zprávou o programu PRVOUK P 01: Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury za rok 2012.“
Hlasování: 9 (pro): 0 (proti): 0 (zdrželi se)


Pozn.: Jedná se v podstatě o souhrn fakultních aktivit, včetně konferencí.

B) Dopis od předsedy AS Lékařské fakulty v PlzniInformuje o tom, že senát jejich souhlasil s názory jiných lékařských fakult, že nesouhlasí s navrhovanými změnami zákona o univerzitních nemocnicích.

C) Studentské podněty
1) Předměty, které se otevírají jednou za dva roky


· hovořilo se o tom, že bude možnost zapsat si předmět i v roce, kdy se neučí a pak z něho složit zkoušku


· jaký je stav této věci a jaké jsou podmínky (zda si ho mohou zapsat všichni nebo jen ti, kteří neudělali v předešlém roce zkoušku; jaké jsou podmínky zkoušky (jiné nebo stejné v porovnání s rokem, kdy se předmět vyučuje), apod.)


J. Brož: ANO, kurz je otevřen pouze pro atestaci, podmínky jsou na vyučujícím

2) Studijní plán


· studenti prý na otázku, který studijní plán platí: Zda Karolinka, která platila v roce nástupu, nebo vždy ta aktuální, dostali odpověď, že ta, se kterou nastupovali, ale musí brát v potaz i tu novou. Co přesně to znamená?


J. Brož: Vždy platí Karolinka pro ten daný AR, ale zásadní struktura studijního plánu, počet kreditů atd. se nemění (i když k tomu někdy z provozních důvodů dojde). To je ošetřeno tak, že je v Karolince uvedeno přechodné opatření. Pozn. Ryšková: Řešení chyby nikdy není v neprospěch studenta.3) Vypracování FAQ


· s Mgr. Engelthalerem jsme řešili otázku vypracování „Nejčastěji kladených otázek“ týkajících se studia (vzorový formulář přihlášky na státnice, stručný postup přihlašování se na státnice, …)


· chceme se zeptat, jak věc probíhá, zda je potřeba nějaká výpomoc, případně s čím


J. Brož: Mgr. Engelthaler věc zpracovává. Některé věci/postupy se vyvíjely, takže se nic nedalo dělat natrvalo.

4) Setkání se zástupci BDE, které by bylo dobré i pro BDU: uspořádat schůzku, kde by se vyjasnilo, co studenty ve třeťáku čeká. SKAS by se postaral o to, aby tam studenti přišli.
Proběhla diskuze, zda je nutné studentům poskytovat takový „servis“. Vedení je tomu příznivě nakloněno, o organizaci bude jednat J. Brož s Klárou Nechvílovou.

5) Účast na přednáškách – „věčná otázka“


· u některých předmětů je prý přihlíženo k docházce na přednáškách při rozhodování o výsledné známce ZK


· považujeme to za problematické, protože přednáška je dle úzu akademické obce ze své podstaty nepovinná; pokud je vyžadována docházka třeba k zápočtu, není to takový problém, jako když je k ní přihlíženo u zkoušky (protože výsledná známka ovlivňuje celkové hodnocení studia); tuto otázku je dobré vidět i z úhlu pohledu studentů studujících dvě školy, kteří pravděpodobně budou stále častějším jevem (viz minulá diskuze o zapisování předmětů)


· bylo by možné nějakým způsobem na vyučující apelovat, aby účast na přednáškách nepovažovali za směrodatnou při známkování?


Mohelník: Je potřeba rozlišovat právní a lidská rovina; není pro vyučujícího dobré, když přednáší před prázdnou třídou; měl by být partnerský vztah – pokud student nemůže na přednášku docházet, ať to vyučujícímu řekne, vždy se dá domluvit.


Ryšková: Jsem jedna z těch, kdo prezenci na přednáškách dělá; prezence je spíše bonusem než nevýhodou – když má student nerozhodnou známku, přikloním se k lepší; aktivní účast je na přednáškách poněkud nízká, ale když je student k aktivitě vybuzen a účastní se, tak proč by z toho neměl mít výhodu. Student, který nechodí a má znalosti, tak není hodnoceno, zda chodí nebo nechodí. Je docela frustrující, když učitel věnuje přípravě svých přednášek čas a chodí velmi málo studentů.


J. Brož: Neúčast na přednáškách by neměla bránit udělat atestaci; ale vyučující by si mohl na začátku stanovit, že určitou část podmínek k atestaci tvoří účast (zvyk na amerických univerzitách)


Sládek: Když student nechodí na přednášky, a je zkoušen z látky, která byla probírána na přednáškách, tak je poznat, zda student na přednášce byl nebo nebyl.


Ryšková: Bylo by pro studenty zajímavé vidět věc ze strany pedagogů, jak oni vnímají své studenty.


P. Brož: Každý pedagog si může/musí stanovit nějakou metodiku jak obsah předmětu předá; a jednou z věcí, která jde společně s obsahem, který předáváme, je studentská, vědecká socializace – to, co student sdílí s ostatními.


Hlídání docházky není represivní, ale je to spíše výhodou pro studenty, kteří chodí.


Ryšková: Cílem studia přeci není získat podpis, ale sdílet nějaké vědění. Z mé zkušenosti studenti nejsou příliš ochotni se na výuce podílet, pokud je k tomu učitel nedonutí. Materiály jsou vyvěšené v SISu, takže studenti by si měli alespoň dát tu práci si ty materiály najít.


Bravená: Souhlasí s Ryškovou; Věc souvisí s klimatem naší společnosti, v Německu by se nestalo, že by student materiály nenačetl. Studenti si neuvědomují, že pedagog do věci vkládá část sebe, a musí řešit určitá dilemata, když nás zkouší. Zvláště na KTF je vůle vytvářet společenství sdílení, kde by se dalo hovořit o tématech, která přesahují i do života.


Koronthályová: Shrnutí.


Univerzitní prostředí by mělo být společná práce, sdílení vědění. Máme pocit, že sem studenti se SŠ přicházejí úplně s jiným postojem – získat papír s razítkem. Jde spíše o „zákopovou válku“, student se snaží s co nejmenší námahou proplout celým systémem. Citace prof. Zedníčka: Právo nastupuje vždycky tam, kde chybí láska.


Mohelník: Nejsou všichni pedagogové stejní, někteří baví, někteří nudí. Ale z naší strany je to podobné, také učíme studenty chytřejší, méně chápavé... a i toto musíme snášet.  


Sládek: odchod 18:39.


6) Škrtání předmětů
· opravdu je nutné, aby student, když si půjde škrtnout předmět mezi 18. a 26. 2. na studijní oddělení, musel mít předměty zapsané v papírovém indexu?


J. Brož: ANO, systém je v záběhu a index je jediným dohledatelným dokladem.


P. Brož: Jsou zde studenti, kteří tvrdí, a mohli by tvrdit, že jim studijní oddělení něco škrtlo a on to chtěl a naopak. Stále častěji se stává, že jsou studenti schopni se soudit.


Ryšková: Když se zjistí na konci studia, že má někdo problém a je nutné ho vyhodit, je to velmi obtížné. Ale i naši studenti se odvolávají na rektorát a soudí se. A většinou se dá za pravdu studentovi, rektorát se přikloní na jeho stranu, aby předešel tomu, že se student bude soudit.


Agenda studijního oddělení narůstá, protože je nutné se zajistit proti případnému souzení.
17.45 Příchod Sládek


17.50 Odchod Ryšková


18.40 Odchod Sládek

D) Engelthaler (přes SMS): žádá AS KTF UK, zda by bylo možné se sejít o týden dřív kvůli přijímacímu řízení pro navazující magistry BDE;Koronthályová: příští jednání bude tedy 6. března 2013 v 17.00; 20. března zasedání nebude!
Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18:50 hodin.
PhDr. Markéta Koronthályová


předsedkyně AS KTF UK
Zapsala: Marie BenákováUsnesení přijatá na řásném zasedání AS KTF UK 20. února 2013
 „AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“ „AS KTF UK schválil zveřejnění zápisu řádného zasedání ze dne 23. 1. 2013.“„AS KTF UK se seznámil s průběžnou zprávou o programu PRVOUK P 01: Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury za rok 2012.“
Mgr. Milan Pech, Ph.D.


místopředseda AS KTF UK
Za správnost: Marie Benáková
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty