Celoživotní vzdělávání - program „Přehledné dějiny umění“

Celoživotní vzdělávání - program „Přehledné dějiny umění“


Kontaktní osoba: Mgr. Jana Bodnárová

telefon: 220 181 309

e-mail: bodnaroj@ktf.cuni.cz



přihláška do kurzu


harmonogram kurzu


seznam přednášek



Č.j.:  936/14

V Praze dne 2. července 2014




Věc: Program celoživotního vzdělávání




Na základě Řádu celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze a Řádu celoživotního vzdělávání Katolické teologické fakulty tímto vyhlašuji program Celoživotního vzdělávání „Přehledné dějiny umění“ a stanovím následující podrobnosti o jeho konání.



název:



Přehledné dějiny umění



uskutečňovatel:


Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze



garant:



doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.



kód kurzu:



1940



zaměření:



zájmový



forma:



prezenční



místo konání:



Katolická teologická fakulta, Thákurova 3, Praha 6



maximální kapacita kurzu:



50 účastníků



lhůta pro podání přihlášky:



30. 9. 2014



formulář přihlášky:



nutné použít zvláštní formulář přihlášky, formulář ke stažení zde



místo pro podání přihlášky:



Katolická teologická fakulta UK, Thákurova 3, 160 00 Praha 6



charakteristika:



Program poskytne základní vědomosti z historických a uměnovědních  disciplín, které jsou nezbytné k porozumění a interpretaci dějin umění  

se zvláštním akcentem na křesťanské umění.


Kurz je určen pro zájemce z řad široké veřejnosti, proto se nevyžadují žádné předchozí znalosti ani ukončené studium.


Účastník programu není studentem podle zákona o vysokých školách. 



časový a obsahový plán:



- program se uskuteční v období říjen 2014 – květen 2015


- výuka bude probíhat vždy v pátek od 10:00 do 11:30 hodin


  (dle vyhlášeného harmonogramu)


- celkový počet vyučovacích hodin: 48


POPIS PROGRAMU



výše úplaty za účast:







4800,- Kč 


- úplata musí být uhrazena výhradně složenkou nebo bankovním   


   převodem na účet KTF UK č. 32034061/0100


- variabilní symbol: prvních 6 číslic rodného čísla


- specifický symbol: 1940


- při neúčasti na kurzu se poplatek nevrací



termín splatnosti úplaty:



1.10.2014



další podmínky pro přijetí:



 minimální počet účastníků pro otevření kurzu je 10.



podmínky absolvování:



 úspěšné absolvování závěrečného testu (50%)














ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan










Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na:  
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty