Katolická teologie (Mgr.)


Katolická teologie (Mgr.) - základní charakteristiky

Studijní program: Teologie

Typ stud. programu: magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 5 let


Studijní povinnosti

Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 300

z toho

za povinné předměty min. 225

za povinně volitelné předměty min. 45

za předměty podle volby studenta min: 30

Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

třetího min. 90 kreditů

čtvrtého min. 140 kreditů

pátého min. 200 kreditů

šestého min. 240 kreditů

sedmého a vyššího min. 300 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má pět částí:

1.obhajoba diplomové práce

2.ústní zkouška z Písmasvatého a biblickéteologie

3.ústní zkouška z Dogmatickéteologie

4.ústní zkouška z Morální teologie

5. ústní zkouška z Pastorální teologie a liturgiky nebo z Psychologie a pedagogiky*

* Jednu ztěchto dvou alternativ 5. části zkoušky si volí student. Zvolené zaměření uvede na přihlášce kSZZ.

Jednotlivé SZZ se mohou skládat vrůzných termínech, jejich pořadínení předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálně počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.


Přechodné opatření při změně studijního plánu:

Od akademického roku 2011/2012 je předmět KJAZ101 Základy biblické hebrejštiny zaveden jako povinný (nahrazuje předchozí předmět KJAZ009).Jednotný studijní plán

1. Povinné předměty

skupina K#MT300

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB003Úvod do Písma 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KBIB004Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZ 2 hod/týd2Větrovec,P.KBIB012(P)
KBIB005Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ005(K)
KBIB006Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1zsZ 2 hod/týd2Hřebík,J.KBIB012(P)
KBIB007Novozákonní epištoly 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB008Janovské spisy 1zsZ 2 hod/týd2Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB012Úvod do Písma 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB003(K)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB004(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB005(K)
KBIB015Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB007(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KFIL002Dějiny antické a středověké filozofie (pro teology)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007, KFIL008(P)
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL002(K)
KFIL006EpistemologielsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL007OntologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL008TeodiceazsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007, KFIL009(P)
KFIL009Filozofická antropologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL011Dějiny současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL005(K)
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KIUS002Konfesní právozsZk 2 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KIUS003Teorie a filozofie právazsZk 2 hod/týd2Hrdina,A.KJAZ106(P)
KIUS004Kanonické právo 1lsZ 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KIUS006Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd4Hrdina,A.KIUS004(K)
KJAZ001Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ002Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ005(K)
KJAZ005Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ001(K)
KJAZ006Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ002(K)
KJAZ101Základy biblické hebrejštinylsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.KJAZ009(Z)
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ106(K)
KJAZ108Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ107(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KLTG002Liturgika 1zsZ 4 hod/týd2Tichý,R.
KLTG003Liturgika 2lsZk 2 hod/týd2Kotas,J.KLTG002(K), KLTG002(P)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Bravená,N.KPED002(Z)
KPED102Didaktika náboženské výchovylsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(K)
KPED103KatechetikazsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KLTG003(P)
KPED104Základy psychologiezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED117PsychopatologielsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED104(P)
KPED118Psychologie pro pomáhající profesezsZ 2 hod/sem2Bartůšková,L.KPED117(P)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.KSTE016(P)
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE012PatrologielsZk 4 hod/týd4Ventura,V.
KSTE013Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE014Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE015Fundamentální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KFIL009(P)
KSTE016Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE026(P)
KSTE018Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd4Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KSTE026(P)
KSTE020EkleziologiezsZk 3 hod/týd4Brož,P.KSTE014(P)
KSTE026Fundamentální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE015(K)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE019(K)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Mašek,V.KSTE017(K)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE032Nekřesťanská náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE033Dějiny teologie 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE012(P)
KSTE034Dějiny teologie 2lsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE033(K)
KSTE035EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE036EkumenismuslsZk 2 hod/týd3Brož,P.KSTE020(K)
KVAR007Propedeutický seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.; Vopřada,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


2. Povinně volitelné předměty

a) Skupina 1: Semináře z filozofie, patrologie, historie

skupina K#MT101, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL109Lidská práva a důstojnost 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL117Bůh a filozofiezsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL120Filozofický problém osobylsZ 2 hod/týd4Šprunk,K.
KFIL123Kant a otázka Boha 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL127Lidská práva a důstojnost 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL128God of PhilosopherslsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL129Kantovy Základy metafyziky mravů 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL130Kantovy Základy metafyziky mravů 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL131Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL132Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL134Filozofický seminář pro teologyzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL136Filosofie náboženství Karla Rahnera vyložená v jeho Základech křesťanské víryzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL137Četba traktátu De Trinitate sv. Tomáše Akvinského 1zsZ 4 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba traktátu De Trinitate sv. Tomáše Akvinského 2lsZ 4 hod/týd4Svoboda,D.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ151Kapitoly z řecké patristické literatury 4.-6. stoletílsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturazsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KSTE124Četba a výklad vybraného patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Ventura,V.KSTE012(K)
KSTE185Četba a výklad vybraného patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE012(K)


b) Semináře z biblistiky

skupina K#MT102, minimální počet kreditů: 8 (v tom min. 4 kr. z podskupiny A, viz níže)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ002(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ101(K)
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 2 hod/týd4Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 2 hod/týd4Ryšková,M.
KBIB111Starozákonní svatynělsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd6Ryšková,M.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.


podskupina A: skupina K#MT111

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ002(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ101(K)
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.


c) Semináře z dogmatické a fundamentální teologie

skupina K#MT103, minimální počet kreditů: 8 (v tom min. 4 kr. z podskupiny A, viz níže)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE180Teologické dílo Hanse Urse von BalthasaralsZ 2 hod/týd4Brož,P.
KSTE181Jan Hus, svědek křesťanské vírylsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE186Aktuální problémy teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.


podskupina A: skupina K#MT112

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE186Aktuální problémy teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.


d) Semináře z morální teologie a spirituální teologie

skupina K#MT113, minimální počet kreditů: 8 (v tom min. 4 kr. z podskupiny A, viz níže)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE108Etika válečného konfliktulsZ 2 hod/týd4Holub,T.
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.


podskupina A: skupina K#MT104

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE108Etika válečného konfliktulsZ 2 hod/týd4Holub,T.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.


e) Semináře z liturgiky

skupina K#MT107, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ198Římský misál a revize jeho českého překladulsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KLTG105Vybrané otázky z liturgikylsZ 2 hod/týd4Kotas,J.
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG109Ordo missae římského ritu řádné a mimořádné formylsZ 2 hod/týd4Tichý,R.


f) Semináře z pastorální teologie a pedagogiky

skupina K#MT114, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(P), KPED104(K)
KPED106Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED102, KPED104(K), KPED103(P)
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KSTE007(P)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(P)
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KBIB012(P)
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.


g) Cizí jazyky

skupina K#MT109, minimální počet kreditů: 5

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ004Zkouška z cizího živého jazykazs/ls0 hod/týd5KJAZ010, KJAZ011, KJAZ012, KJAZ013(Z)
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Buben,M.; Makovcová-Demartini,L.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,P.; Hřebík,J.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSKT001 Písmo svaté a biblická teologie

skupina K#MT301, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB003Úvod do Písma 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KBIB004Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZ 2 hod/týd2Větrovec,P.KBIB012(P)
KBIB005Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ005(K)
KBIB006Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1zsZ 2 hod/týd2Hřebík,J.KBIB012(P)
KBIB007Novozákonní epištoly 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ006(K)
KBIB008Janovské spisy 1zsZ 2 hod/týd2Scarano,A.KJAZ006(K)
KBIB012Úvod do Písma 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB003(K)
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB004(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB005(K)
KBIB015Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB007(K)
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KJAZ001Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ002Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ005(K)
KJAZ005Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ001(K)
KJAZ006Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ002(K)
KJAZ101Základy biblické hebrejštinylsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.KJAZ009(Z)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT102, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ002(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ101(K)
KBIB109Bibliodrama 1zsZ 2 hod/týd4Ryšková,M.
KBIB110Bibliodrama 2lsZ 2 hod/týd4Ryšková,M.
KBIB111Starozákonní svatynělsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB114Starozákonní reálielsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB118Bibliodrama - metodický kurzzsZ 2 hod/týd6Ryšková,M.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.


skupina K#MT111, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB106Seminář NZlsZ 2 hod/týd4Brož,J.KJAZ002(K)
KBIB107Seminář SZzsZ 2 hod/týd4Větrovec,P.KJAZ101(K)
KBIB115Structure, Exegesis and Theology of the Letter to the HebrewszsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KBIB117Passi scelti dalla letteratura sapienziale dell'ATzsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB120Testi scelti dal Primo libro dei SalmilsZ 2 hod/týd6Větrovec,P.
KBIB121Theological and Spiritual Themes in the Pauline LetterslsZ 2 hod/týd6Brož,J.


b) SZB: KSKT002 Dogmatická teologie

skupina K#MT302, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL002Dějiny antické a středověké filozofie (pro teology)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007, KFIL008(P)
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL002(K)
KFIL006EpistemologielsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL007OntologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KFIL008TeodiceazsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007, KFIL009(P)
KFIL009Filozofická antropologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KFIL011Dějiny současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL005(K)
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ105(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ106(K)
KJAZ108Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ107(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KLTG002Liturgika 1zsZ 4 hod/týd2Tichý,R.
KLTG003Liturgika 2lsZk 2 hod/týd2Kotas,J.KLTG002(K), KLTG002(P)
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)
KSTE012PatrologielsZk 4 hod/týd4Ventura,V.
KSTE013Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE014Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE016Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE018Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd4Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE020EkleziologiezsZk 3 hod/týd4Brož,P.KSTE014(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)
KSTE032Nekřesťanská náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.
KSTE033Dějiny teologie 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE012(P)
KSTE034Dějiny teologie 2lsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE033(K)
KSTE035EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE036EkumenismuslsZk 2 hod/týd3Brož,P.KSTE020(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT101, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL109Lidská práva a důstojnost 1zsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL117Bůh a filozofiezsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL120Filozofický problém osobylsZ 2 hod/týd4Šprunk,K.
KFIL123Kant a otázka Boha 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL127Lidská práva a důstojnost 2lsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL128God of PhilosopherslsZ 2 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL129Kantovy Základy metafyziky mravů 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL130Kantovy Základy metafyziky mravů 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.; Svoboda,D.
KFIL131Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 1zsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL132Kantův tzv. morální důkaz Boží existence v Kritice soudnosti 2lsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL134Filozofický seminář pro teologyzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL136Filosofie náboženství Karla Rahnera vyložená v jeho Základech křesťanské víryzsZ 2 hod/týd4Sousedík,S.
KFIL137Četba traktátu De Trinitate sv. Tomáše Akvinského 1zsZ 4 hod/týd4Svoboda,D.
KFIL138Četba traktátu De Trinitate sv. Tomáše Akvinského 2lsZ 4 hod/týd4Svoboda,D.
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KJAZ110Počátky řecké patristické literaturylsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ151Kapitoly z řecké patristické literatury 4.-6. stoletílsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ161Latinská patristická literaturazsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KSTE124Četba a výklad vybraného patristického textu 1zsZ 2 hod/týd4Ventura,V.KSTE012(K)
KSTE185Četba a výklad vybraného patristického textu 2lsZ 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE012(K)


skupina K#MT103, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE180Teologické dílo Hanse Urse von BalthasaralsZ 2 hod/týd4Brož,P.
KSTE181Jan Hus, svědek křesťanské vírylsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE186Aktuální problémy teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.


skupina K#MT112, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE101Teologie dvacátého stoletílsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE113Mariologie v dějinách a v současnostizsZ 2 hod/týd4Pospíšil,C.
KSTE136Seminář sakramentální teologielsZ 2 hod/týd4Mohelník,T.
KSTE148Vybrané otázky z fundamentální teologielsZ 2 hod/týd4Bouma,D.KSTE010(P)
KSTE154Seminář dějin teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.KSTE011(P)
KSTE186Aktuální problémy teologiezsZ 2 hod/týd4Novotný,V.


c) SZC: KSKT003 Morální teologie

skupina K#MT303, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE015Fundamentální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KFIL009(P)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE026(P)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KSTE026(P)
KSTE026Fundamentální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE015(K)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE019(K)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Mašek,V.KSTE017(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT113, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE108Etika válečného konfliktulsZ 2 hod/týd4Holub,T.
KSTE119Etika a filmlsZ 2 hod/týd4Ovečka,L.
KSTE155Spiritualita katolické reformy: četba vybraných autorůzsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE156Slovanská spiritualita: četba z díla Tomáše ŠpidlíkalsZ 2 hod/týd4Sládek,K.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.


skupina K#MT104, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE108Etika válečného konfliktulsZ 2 hod/týd4Holub,T.
KSTE177Problematika tzv. hlavních hříchůzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE178Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 1zsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.
KSTE182Morálně teologické problémy ezoterikyzsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE183Etické problémy pornografielsZ 2 hod/týd4Lorman,J.
KSTE184Manželské problémy z pohledu morální teologie a psychologie 2lsZ 2 hod/týd4Lorman,J.; Bartůšková,L.

d) SZE: KSKT004 Pastorální teologie -liturgika / Psychologie -pedagogika

skupina K#MT305, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLTG002Liturgika 1zsZ 4 hod/týd2Tichý,R.
KLTG003Liturgika 2lsZk 2 hod/týd2Kotas,J.KLTG002(K), KLTG002(P)
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Bravená,N.KPED002(Z)
KPED102Didaktika náboženské výchovylsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(K)
KPED103KatechetikazsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KLTG003(P)
KPED104Základy psychologiezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KPED117PsychopatologielsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED104(P)
KPED118Psychologie pro pomáhající profesezsZ 2 hod/sem2Bartůšková,L.KPED117(P)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.KSTE016(P)
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT107, minimální počet kreditů: 4

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ198Římský misál a revize jeho českého překladulsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KLTG105Vybrané otázky z liturgikylsZ 2 hod/týd4Kotas,J.
KLTG106Liturgická hudbazsZ 2 hod/týd4Pšenička,M.
KLTG109Ordo missae římského ritu řádné a mimořádné formylsZ 2 hod/týd4Tichý,R.


skupina K#MT114, minimální počet kreditů: 8

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPED105Didaktika náboženského vzdělávání s praxízsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(P), KPED104(K)
KPED106Didaktika katecheze s praxílsZ 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED102, KPED104(K), KPED103(P)
KPTE101HodegetikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KSTE007(P)
KPTE102Pastorace zvláštních skupinzsZ 2 hod/týd4Opatrný,A.
KPTE104Pastorace svátostí a svátostinlsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KPTE006(P)
KPTE105HomiletikazsZ 2 hod/týd4Dřímal,L.KBIB012(P)
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.


e) SZD: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#MT304, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KIUS002Konfesní právozsZk 2 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KIUS003Teorie a filozofie právazsZk 2 hod/týd2Hrdina,A.KJAZ106(P)
KIUS004Kanonické právo 1lsZ 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KIUS006Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd4Hrdina,A.KIUS004(K)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.KSTE016(P)
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KVAR007Propedeutický seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.; Vopřada,D.
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


skupina K#MT109, minimální počet kreditů: 5

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ004Zkouška z cizího živého jazykazs/ls0 hod/týd5KJAZ010, KJAZ011, KJAZ012, KJAZ013(Z)
KJAZ010Zkouška z anglického jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Buben,M.; Makovcová-Demartini,L.
KJAZ011Zkouška z německého jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Milcová,H.
KJAZ012Zkouška z francouzského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Senjuková,V.
KJAZ013Zkouška z italského jazykazs/lsZk 0 hod/týd5Brož,P.; Hřebík,J.


Doporučený studijní plán

1. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB003Úvod do Písma 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KFIL002Dějiny antické a středověké filozofie (pro teology)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL003Logika a metodologie vědyzsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.
KFIL007OntologiezsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.
KJAZ001Novozákonní řečtina 1zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ105Latinský jazyk 1 (morfologie)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KVAR007Propedeutický seminář metodologiezsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.; Vopřada,D.


1. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB012Úvod do Písma 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB003(K)
KFIL005Dějiny novověké filozofie (pro teology)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL002(K)
KFIL006EpistemologielsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003(K)
KFIL009Filozofická antropologielsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007(K)
KJAZ005Novozákonní řečtina 2lsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ001(K)
KJAZ106Latinský jazyk 2 (morfologie)lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ105(K)
KSTE007Spirituální teologiezs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE010Fundamentální teologie 1lsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KVAR007(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář z filozofie, patrologie, historie


2. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB004Pentateuch a dějepisné knihy 1zsZ 2 hod/týd2Větrovec,P.KBIB012(P)
KBIB005Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ005(K)
KFIL008TeodiceazsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.KFIL007, KFIL009(P)
KFIL011Dějiny současné filozofiezsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL005(K)
KHIS003Církevní dějiny světové 1zsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KJAZ002Novozákonní řečtina 3zsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ005(K)
KJAZ107Latinský jazyk 3 (syntax)zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ106(K)
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE011Fundamentální teologie 2zsZk 3 hod/týd3Bouma,D.KSTE010(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář z filozofie, patrologie, historie

2. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB013Pentateuch a dějepisné knihy 2lsZk 2 hod/týd3Větrovec,P.KBIB004(K)
KBIB014Synoptická evangelia a Skutky apoštolů 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB005(K)
KFIL004Filozofická etikalsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.KFIL003, KFIL006, KFIL007, KFIL008(P)
KHIS002Církevní dějiny světové 2lsZk 4 hod/týd5Petráček,T.
KJAZ006Novozákonní řečtina 4lsZk 2 hod/týd4Bartoň,J.KJAZ002(K)
KJAZ101Základy biblické hebrejštinylsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.KJAZ009(Z)
KJAZ108Latinský jazyk 4 (syntax)lsZk 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Matějec,T.; Šimandl,J.KJAZ107(K), KJAZ168(N), KJAZ168(Z)
KSTE009Křesťanské životní stavyzs+lsZ Zk 2+2 hod/týd0+4Sládek,K.
KSTE012PatrologielsZk 4 hod/týd4Ventura,V.
KSTE032Nekřesťanská náboženstvílsZ 2 hod/týd2Červenková,D.


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zbiblistiky / seminář zbiblistiky exegetický

základy biblické hebrejštiny

cizí jazyk

3. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB006Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 1zsZ 2 hod/týd2Hřebík,J.KBIB012(P)
KBIB007Novozákonní epištoly 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ006(K)
KHIS004Církevní dějiny českézsZk 4 hod/týd5Kubín,P.
KIUS003Teorie a filozofie právazsZk 2 hod/týd2Hrdina,A.KJAZ106(P)
KLTG002Liturgika 1zsZ 4 hod/týd2Tichý,R.
KPED101PedagogikazsZk 2 hod/týd2Bravená,N.KPED002(Z)
KSTE013Trinitární teologiezsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE015Fundamentální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KFIL009(P)
KSTE033Dějiny teologie 1zsZ 2 hod/týd2Ventura,V.KSTE012(P)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zbiblistiky / seminář zbiblistiky exegetický

seminář z dogmatické a fundamentální teologie / seminář z dogmatické teologie

3. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB015Prorocké, sapienciální a apokalyptické knihy 2lsZk 2 hod/týd3Hřebík,J.KBIB006(K)
KBIB016Novozákonní epištoly 2lsZk 2 hod/týd3Brož,J.KBIB007(K)
KIUS004Kanonické právo 1lsZ 3 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KLTG003Liturgika 2lsZk 2 hod/týd2Kotas,J.KLTG002(K), KLTG002(P)
KSTE014Christologie a soteriologielsZk 3 hod/týd4Pospíšil,C.KSTE011(P)
KSTE026Fundamentální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE015(K)
KSTE034Dějiny teologie 2lsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE033(K)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zdogmatické a fundamentální teologie / seminář z dogmatické teologie

seminář z liturgiky

4. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB008Janovské spisy 1zsZ 2 hod/týd2Scarano,A.KJAZ006(K)
KIUS006Kanonické právo 2zsZk 3 hod/týd4Hrdina,A.KIUS004(K)
KPED103KatechetikazsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KLTG003(P)
KPED104Základy psychologiezsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE026(P)
KSTE018Teologická antropologiezsZk 3 hod/týd4Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KSTE026(P)
KSTE020EkleziologiezsZk 3 hod/týd4Brož,P.KSTE014(P)
KSTE029Teologie svátostí 1zsZ 3 hod/týd3Mohelník,T.KSTE014(P)


Povinně volitelné a volitelné předměty: seminář zmorální teologie teoretický / seminář zmorální teologie praktický nebo spirituální teologie

seminář zpastorální teologie a pedagogiky

4. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB017Janovské spisy 2lsZk 2 hod/týd3Scarano,A.KBIB008(P)
KPED102Didaktika náboženské výchovylsZk 2 hod/týd2Zimmermannová,M.KPED101(K)
KPED117PsychopatologielsZ 2 hod/týd2Bartůšková,L.KPED104(P)
KSTE016Teologie svátostí 2lsZk 3 hod/týd4Mohelník,T.KSTE029(K)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE019(K)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Mašek,V.KSTE017(K)
KSTE035EschatologielsZk 2 hod/týd3Novotný,V.KSTE014(P)
KSTE036EkumenismuslsZk 2 hod/týd3Brož,P.KSTE020(K)
KVAR013Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem4KVAR008(Z)


Povinně volitelné a volitelné předměty:seminář zmorální teologie teoretický / seminář zmorální teologie praktický nebo spirituální teologie

seminář zpastorální teologie a pedagogiky

5. ročník –zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KIUS002Konfesní právozsZk 2 hod/týd3Hrdina,A.KIUS003(K)
KPED118Psychologie pro pomáhající profesezsZ 2 hod/sem2Bartůšková,L.KPED117(P)
KPTE006Pastorální teologie 1zsZ 2 hod/týd2Dřímal,L.KSTE016(P)
KSTE017Sociální etika 1zsZ 3 hod/týd3Mašek,V.KSTE026(P)
KSTE019Speciální morálka 1zsZ 3 hod/týd3Ovečka,L.KSTE026(P)


5. ročník –letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KPTE007Pastorální teologie 2lsZk 2 hod/týd2Dřímal,L.KPTE006(K)
KSTE027Speciální morálka 2lsZk 3 hod/týd4Ovečka,L.KSTE019(K)
KSTE028Sociální etika 2lsZk 3 hod/týd4Mašek,V.KSTE017(K)


doporučené volitelné předměty

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KBIB108Metodologie biblické exegezelsZ 1 hod/týd2Brož,J.
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KHIS142Antický a středověký ŘímlsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS143Seminář dějin evropské civilizace 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS144Seminář dějin evropské civilizace 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS151Středověká Praha a okolí 6zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS111(N)
KHIS152Středověká Praha a okolí 7lsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KIUS007Dějiny kanonického právalsZ 1 hod/týd2Szabo,M.
KJAZ003Latinská četba pro teology 1zsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Šimandl,J.KJAZ107(K)
KJAZ007Latinská četba pro teology 2lsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.; Šimandl,J.KJAZ108(K)
KJAZ103Četba hebrejských starozákonních textůzsZ 2 hod/týd4Mikulicová,M.
KJAZ104Staroslověnština - církevní slovanštinazsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ111Syrština křesťanského starověku 1zsZ 2 hod/týd2Brož,J.
KJAZ112Syrština křesťanského starověku 2lsZ 2 hod/týd2Brož,J.KJAZ111(P)
KJAZ126Řecká četba k Novému zákonu: teorie překladu a překladatelská praxezsZ 2 hod/týd4Bartoň,J.
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)
KJAZ139Cvičení k latinské morfologiizsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.KJAZ106(P)
KJAZ140Cvičení k latinské syntaxilsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.KJAZ108, KJAZ168(P)
KJAZ143Latinské hymny z breviáře: doba adventní a vánočnízsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ107(K)
KJAZ147Latinské hymny z breviáře: doba postní a velikonočnílsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ152Staroslověnská četba pokračovacílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Makovcová-Demartini,L.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Makovcová-Demartini,L.KJAZ156(K)
KJAZ162Interaktivní překládání z latinyzs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ163Jazyk, gramatika, styllsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ167Četba starších českých textůzsZ 2 hod/týd2Šimandl,J.
KJAZ169Český biblický překlad v průběhu staletílsZ 2 hod/týd2Bartoň,J.
KJAZ170Arabština pro teology 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ171Arabština pro teology 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ182Četba arabských teologických textů 1zsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ183Latinské texty k liturgicezs/lsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.K#MT501(P)
KJAZ184Četba arabských teologických textů 2lsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KJAZ186Výstavba textů v odborném stylulsZ 2 hod/týd4Šimandl,J.
KJAZ196Introduction to Syriac 1zsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ197Introduction to Syriac 2lsZ 2 hod/týd6Brož,J.
KJAZ198Římský misál a revize jeho českého překladulsZ 2 hod/týd4Koronthályová,M.KJAZ108(K)
KJAZ199Biblická hebrejština 1zsZ 2 hod/týd4Matějec,T.
KJAZ200Biblická hebrejština 2lsZ 2 hod/týd4Matějec,T.KJAZ199(K)
KLTG107Liturgický zpěvlsZ 2 hod/sem4Pšenička,M.
KLTG111Liturgie města ŘímazsZ 4 hod/týd4Tichý,R.
KLTG112Praktické otázky gregoriánského choráluzsZ 2 hod/týd2Hodina,J.
KPTE111EvangelizacelsZ 2 hod/týd3Opatrný,A.
KSTE134Theological EthicslsZk 42 hod/sem12Ovečka,L.
KSTE157Fundamentals of Theological Ethicszs+lsZ Zk 2+2 hod/týd6+6Ovečka,L.
KSTE158Kontexty teologie: cyklus přednášeklsZ 2 hod/týd2Mohelník,T.
KSTE165Víra jako zdroj poznánílsZ 2 hod/týd4Červenková,D.
KSTE173Masmediální komunikacelsZ 28 hod/sem4Sládek,K.
KSTE176Kněžství v patristicelsZ 2 hod/týd2Vopřada,D.
KSTE179Introduction to TheologyzsZ 2 hod/týd6Vopřada,D.
KVAR012Duchovní cvičení Izs/lsZ 0 hod/týd2Opatrný,A.; Vopřada,D.
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR112Přírodní vědy a teologielsZ 2 hod/týd2Bednář,J.
KVAR118Tělesná výchovazs/lsZ 2 hod/týd2Sívek,Z.
KVAR120Duchovní cvičení IIzs/lsZ 5 dny/sem2Opatrný,A.; Vopřada,D.KVAR012(P)
KVAR123Duchovní hudba ve sborové praxizs/lsZ 2 hod/týd2Minářová Výborná,T.
KVAR132Úvod do judaismulsZ 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KVAR133Bible a KoránzsZ 2 hod/týd2Mikulicová,M.
KVAR134Semitic Religious and Cultural HeritagelsZ 2 hod/týd6Mikulicová,M.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:31 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta

Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontakty