Dějiny evropské kultury (Bc.)


Dějiny evropské kultury (Bc.) - základní charakteristiky

Studijní program: Historické vědy

Typ stud. programu: bakalářský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 3 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.

Počet kreditů

za celý studijní program min. 180


z toho

za povinné předměty min. 90

za povinně volitelné předměty min. 56

za předměty podle volby studenta min: 34


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

třetího min. 90 kreditů

čtvrtého min. 140 kreditů

pátého min. 160 kreditů

šestého a vyššího min. 180 kreditů


Státní závěrečná zkouška

má dvě části:

1. obhajoba bakalářské práce

2. ústní zkouška z předmětu Historie a pomocné vědy historické + ústní zkouška z předmětu Dějiny umění nebo Dějiny literatury (podle volby studenta)


Historie a pomocné vědy historické: Předpokládá se znalost obecných politických, církevních a kulturních dějin Evropy počínaje starověkem a konče současností. U zkoušky je požadována znalost dějin antického Řecka a Říma, středověké Byzance, středověkých evropských dějin (zejména Francie, Anglie a Svaté říše římské), znalost klíčových momentů vývoje českého středověkého státu a jeho začlenění do středoevropské politické struktury. Dále se předpokládá znalost dějin zrození novověkých „národních“ států, demografické revoluce 18.–19. století, protoindustrializace, koloniální expanze 19. století a totalitních režimů 20. století.

Dějiny umění: Předpokládá se znalost dějin architektury, sochařství, malířství a uměleckého řemesla, a to od období antiky až po 20. století. U zkoušky je požadována znalost jak významných stylových fenoménů, význačných památek, tak i důležitých uměleckých osobností a jejich nejvýznamnějších a zásadních děl. Předmětem zkoušky je vymezení oboru dějin umění v rámci společenskovědních disciplin, jako je historie, estetika, pomocné vědy historické, psychologie, filozofie. Předpokládá se velmi dobrá orientace v základní literatuře.


Nebo:

Dějiny literatury: Předpokládá se znalost dějin literatury od antiky po současnost. U zkoušky je požadována znalost významných literárních děl s přihlédnutím k hlavním filozofickým a duchovním  myšlenkám dané doby a jejich autorů.

Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu. Student je povinen splnit danou část státní závěrečné zkoušky do dvou let od splnění předepsaných povinností pro tuto část státní zkoušky.


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty

skupina K#DB321

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Čechura,J.KDKU060(K)
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.KHIS023(K)
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědzsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS018Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Oulíková,P.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Oulíková,P.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Med,J.KVAR050(Z)
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU066"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.K#DB050(Z)
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Bouma,D.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.KSTE023(K)
KBIB018Úvod do Starého a Nového zákona 1zsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KBIB019Úvod do Starého a Nového zákona 2zsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(K), KBIB021(Z)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Med,J.


2. Povinně volitelné předměty

Každý student musí získat minimální počet kreditů ze skupiny 1, 2 a 5. Dále podle volby vlastní specializace (viz „Studijní povinnosti“) musí každý student získat minimální počet kreditů ze skupiny 3 nebo ze skupiny 4. Předměty z jednotlivých skupin, které nepotřebuje absolvovat k získání kreditů za povinně volitelné předměty, si může zapsat jako předměty volitelné.


a) Skupina 1: Historicko-umělecké, filozofické a teologické předměty

skupina K#DB121, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS134Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 1zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS135Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 2lsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS136Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 1zsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS137Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS138Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS139Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS145Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 1zsZk 2 hod/týd6Scholz,S.
KHIS146Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 2lsZk 2 hod/týd6Scholz,S.
KHIS147Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 1zsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS148Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KDKU073Umění antiky 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU074Umění antiky 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU081Historiografie a metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU016(Z)
KDKU083Historiografie a metodologie dějin umění 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU029(Z), KDKU081(K)
KFIL135Filozofický seminářzsZ 2 hod/týd3Sousedík,P.; Svoboda,D.
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Kotas,J.
KHIS150Dějiny řádů a jejich spiritualitalsZ 2 hod/týd2Buben,M.
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


b) Skupina 2: Historické semináře

skupina K#DB122, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS112Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1zsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS118Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2lsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS113Seminář – úvod do studia přemyslovského období 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS119Seminář – úvod do studia přemyslovského období 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS116Seminář – řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS122Seminář – řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KDKU109Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 1zsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU116Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 2lsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KHIS117Seminář – moderní české dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS123Seminář – moderní české dějiny 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.


c) Skupina 3: Umělecko-historické semináře

skupina K#DB123, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU002(K)
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Symbolism and Function of Artworks in their original placezs/lsZ 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


d) Skupina 4: Literární semináře

skupina K#DB124, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU112Seminář moderní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Med,J.
KDKU115Seminář moderní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Med,J.


e) Skupina 5: Jazyky

skupina K#DB125, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Makovcová Demartini,L.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Makovcová Demartini,L.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KSDB001 Historie a pomocné vědy historické, Dějiny umění/Dějiny literatury

skupina K#DB322, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Čechura,J.KDKU060(K)
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.KHIS023(K)
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědzsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KHIS018Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Oulíková,P.
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Oulíková,P.KDKU032(K)
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU066"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Med,J.KVAR050(Z)
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Med,J.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


skupina K#DB121, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS134Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 1zsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS135Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 2lsZk 2 hod/týd3Kovář,M.
KHIS136Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 1zsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS137Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 2lsZk 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS138Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS139Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.
KHIS145Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 1zsZk 2 hod/týd6Scholz,S.
KHIS146Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 2lsZk 2 hod/týd6Scholz,S.
KHIS147Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 1zsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KHIS148Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 2lsZk 2 hod/týd3Sládek,K.
KDKU073Umění antiky 1zsZ 2 hod/týd2Jarošová,M.
KDKU074Umění antiky 2lsZk 2 hod/týd3Jarošová,M.
KDKU065Kulturní managementlsZ 2 hod/týd3Vajčner,J.
KDKU081Historiografie a metodologie dějin umění 1zsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU016(Z)
KDKU083Historiografie a metodologie dějin umění 2lsZk 2 hod/týd3Šmied,M.KDKU029(Z), KDKU081(K)
KFIL135Filozofický seminářzsZ 2 hod/týd3Sousedík,P.; Svoboda,D.
KLTG005LiturgikalsZk 2 hod/týd3Kotas,J.
KHIS150Dějiny řádů a jejich spiritualitalsZ 2 hod/týd2Buben,M.
KDKU294Baroque art in the Lands of the Bohemian Crowvnzs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.
KDKU29516th century in the Czech lands: reception of Italian modelszs/lsZk 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


b) SZD: KBAK000 Bakalářská práce

skupina K#DB323, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Bouma,D.
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.KSTE023(K)
KBIB018Úvod do Starého a Nového zákona 1zsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)
KBIB019Úvod do Starého a Nového zákona 2zsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(K), KBIB021(Z)
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4


skupina K#DB122, min. 16 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS111Seminář – české a evropské církevní dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS104(N)
KHIS125Seminář – Život a doba Papeže Pia XII. (1876-1958): Vrchol a konec jedné epochy.lsZ 2 hod/týd4Petráček,T.
KHIS112Seminář – dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 1zsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS118Seminář - dějiny zemí Koruny české ve středověku a raném novověku 2lsZ 2 hod/týd4Doležalová,E.
KHIS113Seminář – úvod do studia přemyslovského období 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS119Seminář – úvod do studia přemyslovského období 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS116Seminář – řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS122Seminář – řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KDKU109Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 1zsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KDKU116Seminář - archeologie a stavebně-historického bádání 2lsZ 2 hod/týd4Scholz,S.
KHIS117Seminář – moderní české dějiny 1zsZ 2 hod/týd4Čechura,J.
KHIS123Seminář – moderní české dějiny 2lsZ 2 hod/týd4Čechura,J.


skupina K#DB123, min. 16 kr. (nebo K#DB124)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU002Proseminář dějin umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU010Proseminář dějin umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Pučalík,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU002(K)
KDKU024Seminář středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU025Seminář středověkého umění 2lsZ 2 hod/týd4Kuthan,J.; Royt,J.
KDKU026Seminář české a středoevropské renesance 1zsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU027Seminář české a středoevropské renesance 2lsZ 2 hod/týd4Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU062Seminář barokního umění 1zsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU063Seminář barokního umění 2lsZ 2 hod/týd4Oulíková,P.; Pučalík,M.
KDKU038Seminář umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU039Seminář umění 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU130Seminář psychologie umění a arteterapielsZ 2 hod/týd4Pech,M.
KDKU296Symbolism and Function of Artworks in their original placezs/lsZ 2 hod/týd6Zlatohlávek,M.


skupina K#DB124, min. 16 kr. (nebo K#DB123)

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU110Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU113Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU111Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU114Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Sládek,M.
KDKU112Seminář moderní literatury 1zsZ 2 hod/týd4Med,J.
KDKU115Seminář moderní literatury 2lsZ 2 hod/týd4Med,J.


skupina K#DB125, min. 8 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KJAZ156Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Makovcová Demartini,L.
KJAZ157Odborná angličtina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Buben,M.; Makovcová Demartini,L.KJAZ156(K)
KJAZ137Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 1zsZ 2 hod/týd4Milcová,H.
KJAZ138Odborná němčina (dějiny umění/teologie) 2lsZ 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ137(K)


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU060Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 1zsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KHIS023Dějiny Evropy 1zsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.
KHIS014České a středoevropské dějiny 1zsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS003(Z)
KDKU018Přehledné dějiny antického a středověkého umění 1zsZ 2 hod/týd2Kubík,V.
KDKU003Základy křesťanské ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU244Úvod do studia starší literaturyzsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KFIL018Dějiny antické a středověké filozofie (evropská kultura)zsZk 2 hod/týd3Sousedík,P.K#DB050(Z)
KSTE023Úvod do křesťanství 1zsZ 2 hod/týd2Bouma,D.


Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Umění antiky 1; Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 1; Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 1; Historiografie a metodologie dějin umění 1; Proseminář dějin umění 1; Filozofický seminář; Liturgika

Odborný jazyk 1


1. ročník – letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KDKU061Úvod do studia oboru Dějiny evropské kultury 2lsZ 2 hod/týd3Čechura,J.KDKU060(K)
KHIS024Dějiny Evropy 2lsZk 4 hod/týd5Beneš,Z.KHIS023(K)
KHIS015České a středoevropské dějiny 2lsZk 2 hod/týd3Beneš,Z.; Doležalová,E.KHIS002(Z), KHIS014(K)
KDKU011Základy křesťanské ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KSTE040Křesťanská spiritualita v literatuře středověkulsZk 2 hod/týd2Sládek,M.
KFIL014Dějiny novověké filozofie (evropská kultura)lsZk 2 hod/týd3Svoboda,D.; Sousedík,P.KFIL005(Z), KFIL018(K)
KSTE031Úvod do křesťanství 2lsZk 2 hod/týd3Bouma,D.KSTE023(K)
KDKU030Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Kubík,V.KDKU018(K)


Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Umění antiky 2; Politické, kulturní a náboženské dějiny Anglie, Skotska a Irska 2; Politické, kulturní a náboženské dějiny Francie 2; Historiografie a metodologie dějin umění 2; Proseminář dějin umění 2; Dějiny řádů a jejich spiritualita

Odborný jazyk 2


2. ročník – zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS110Současná informační a heuristická základna historických vědzsZ 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU020Přehledné dějiny renesančního umění 1zsZ 2 hod/týd2Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.
KDKU032Přehledné dějiny barokního umění 1zsZ 2 hod/týd2Pučalík,M.; Oulíková,P.
KDKU035Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd2Pech,M.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Med,J.KVAR050(Z)
KDKU064Celoevropský humanismus a barokní fenomén - jejich projekce v literatuřezsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KBIB018Úvod do Starého a Nového zákona 1zsZ 2 hod/týd2Ryšková,M.; Mikulicová,M.KBIB020(N), KBIB020(Z)


Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 1; Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 1; Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 1

Semináře ze skupiny 2 a 3


2. ročník – letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS018Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd2Beneš,Z.
KDKU031Přehledné dějiny renesančního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Zlatohlávek,M.; Jarošová,M.; Nespěšná Hamsíková,M.KDKU020(K)
KDKU034Přehledné dějiny barokního umění 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pučalík,M.; Oulíková,P.KDKU032(K)
KDKU037Přehledné dějiny umění 19. a 20. století 2zs/lsZk 2 hod/týd3Pech,M.KDKU035(K)
KDKU066"Mezi klasicismem a romantismem": kulturní a literární dějiny mezi lety 1750-1820lsZk 2 hod/týd3Sládek,M.
KBIB019Úvod do Starého a Nového zákona 2zsZk 2 hod/týd3Ryšková,M.KBIB018(K), KBIB021(Z)


Povinně volitelné předměty

Skupina 1: Politické, kulturní a náboženské dějiny Německa 2; Politische, kulturelle und kirchliche Geschichte der österreichischen Länder von der karolingischen plaga orientalis bis zur 2. Republik 2; Politické, kulturní a náboženské dějiny Ruska 2; Kulturní management

Semináře ze skupiny 2 a 3


3. ročník – zimní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR051Literatura a české národní obrozenízsZk 2 hod/týd4Charypar,M.
KVAR001Metodika bakalářské prácezs/lsZ 0 hod/sem4
KVAR108Duchovní proudy v moderní literatuře 1zsZ 2 hod/týd2Med,J.


Povinně volitelné předměty

Semináře ze skupiny 2 a 3 dle volby studenta


3. ročník – letní semestr

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR109Duchovní proudy v moderní literatuře 2lsZ 2 hod/týd2Med,J.


Povinně volitelné předměty

Semináře ze skupiny 2 a 3 dle volby studenta


Poslední změna: 19. květen 2022 12:28 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám