OPATŘENÍ DĚKANA č. 2/2016 Pravidla pro přiznání účelového stipendia

Opatření děkana č. 2/2016 Pravidla pro přiznání účelového stipendia

V Praze 22. 2. 2016

Č. j. 178/16


Opatření děkana č. 2/2016


Pravidla pro přiznání účelového stipendia


Na základě Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (VII. úplné znění ze dne 18. června 2013) stanovím pravidla pro přiznání účelového stipendia (dále jen „stipendium“) následujícím způsobem:


Čl. 1 Úvodní ustanovení

1. Stipendium je udělováno z dotace, příspěvku (např. projekty UNCE, IP, PRVOUK apod.), ze stipendijního fondu  nebo z jiných mimofakultních zdrojů (vědecké projekty), a to v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti (pomocná vědecká a pomocná pedagogická síla), podíl při rozvoji informačních technologií nebo na mezinárodní spolupráci a dalších (čl. 5, odst. 1 písm. d) Stipendijního řádu Univerzity Karlovy, dále jen „SŘ UK“).


2. Děkan je přiznává z vlastního podnětu (č. 11, odst. 2 řádu).  Návrh na udělení stipendia může podat proděkan, vedoucí katedry, tajemník nebo hlavní řešitel projektu.


3. Vedoucí katedry může podat návrh na udělení účelového stipendia do celkové roční částky ve výši max. 30 tisíc Kč.


4. Student na přiznání účelového stipendia dle tohoto předpisu nemá zákonný nárok.


5. Celkový limit částky stipendia, kterou lze studentovi vyplatit v daném akademickém roce, se řídí platným SŘ UK, event. podle pravidel daného projektu. Maximální hodinová sazba stipendia hrazeného z dotace/příspěvku a ze stipendijního fondu je stanovena pro studenty v bakalářském a magisterském studijním programu na maximální částku 80,- Kč/hodinu, pro studenty v doktorském studijním programu na maximální částku 110,- Kč/hodinu.Čl. 2 Překážky poskytnutí stipendia

Stipendium hrazené z dotace/příspěvku a ze stipendijního fondu nelze studentovi přiznat ani vyplácet (čl. 8 odst. 1 SŘ UK):


a) pokud skutečná doba studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu (čl. 5 odst. 9 Studijního řádu UK) přesáhne standardní dobu studia tohoto programu o více než jeden rok;


b) po dobu přerušení studia, do níž se zahrnují všechny kalendářní měsíce, ve kterých měl student přerušeno studium alespoň jeden den;


c) pokud studentovi běží lhůta k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia


Stipendium dále nelze poskytnout studentovi, který si neplní řádně své studijní povinnosti dle Studijního řádu UK.


Čl. 3 Vyplacení stipendia

Po ukončení kalendářního měsíce je vedoucí katedry/ústavu či vedoucí pracovník, který je zodpovědný za plnění prací, na které byl student angažován, povinen nejdéle do 3. dne následujícího měsíce  předat tajemnici fakulty žádost o vyplacení stipendia. Touto žádostí stvrzuje, že práce byla vykonána.Čl. 4 Závěrečná opatření

Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 6/2005.


Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám