OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2016 Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky

Č.j. 1340/16

V Praze dne 18. října 2016


OPATŘENÍ DĚKANA č. 4/2016

Řád užívání informační, komunikační a multimediální techniky


čl. 1. Technika KTF UK

Fakultní informační, komunikační a multimediální technika, ať už vlastní, pronajatá či svěřená (dále jen ICT) slouží k plnění úkolů vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti, jakož i doplňkové činnosti.


čl. 2. Bezpečnost ICT

Řešení zabezpečení jednotlivých částí ICT budou popsána v přílohách vydávaných tajemnicí fakulty nebo fakultní správou ICT (správce sítě). Pokyny v těchto přílohách jsou pro všechny uživatele závazné.

Ochrana majetku před krádeží a poškozením je zabezpečena kamerovým systémem průmyslové televize (CCTV), elektronickou zabezpečovací signalizací (EZS) a případně fyzickým dozorem.

Ochrana softwarového vybavení ICT a počítačové sítě je mimo jiné zabezpečena antivirovým programem, antispamovým filtrem, dále tzv. firewallem, diferencovanými uživatelskými právy a neanonymním přístupem (pro přístup k ICT je vyžadováno jméno/heslo).


čl. 3. Správa ICT

Správu ICT reprezentují osoby pověřené správou a údržbou ICT (dále jen správce sítě). Správa ICT sídlí v kanceláři správce sítě. Správu ICT je možné vyrozumět ústně (na místě, telefonicky) nebo písemně (dopis ve schránce u dveří kanceláře správce sítě, elektronickou poštou) viz kontakty uvedené u dveří kanceláře správce sítě.


čl. 4. Prostory vybavené ICT

Každá místnost nebo jiná prostora v budově fakulty, která je vybavená ICT, podléhá tomuto Řádu, nevyjímaje techniku svěřenou do osobního užívání zaměstnancům, brigádníkům, doktorandům, studentům nebo dalším osobám.


čl. 5. Užívání ICT

Každá část ICT vždy podléhá společným pravidlům popsaných v tomto Řádu a spolu s nimi také pravidlům či pokynům specifickým pro dané zařízení, technologii a/nebo místnost. Specifická pravidla jsou popsána v příslušných Opatřeních děkana, řádech, pokynech nebo v příslušných návodech k užívání.


čl. 6. Uživatelé ICT

Jako uživatel ICT (dále jen uživatel) je chápán každý, kdo přichází do styku s ICT podléhající čl. 1 a čl. 4 tohoto Řádu.


čl. 7. Povinnosti uživatelů

Uživatel je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto Řádu, dále je povinen se řídit všemi souvisejícími specifickými pravidly popsanými v patřičných dokumentech a v neposlední řadě je povinen dbát pokynů správce sítě a nadřízených osob.

Uživatel je povinen hlásit bez zbytečného odkladu veškeré zjištěné závady, případně nefunkčnost zařízení, správci sítě některým ze způsobů popsaných ve čl. 3 tohoto Řádu.

Uživatel je povinen dbát o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání. Zejména nesmí zasahovat za elektrického zapojení zařízení, manipulovat se zařízeními jinak, než je povoleno v návodu, zařízení rozebírat nebo přenášet s výjimkou případů, kdy je těmito úkony přímo pověřen a zároveň splňuje příslušná ustanovení (např. Vyhláška 50 Sb.)


čl. 8. Závěrečná ustanovení

Útvarem odpovědným za kontrolu dodržování tohoto opatření je Správa sítě KTF UK.

Za nedodržování Řádů a souvisejících dokumentů hrozí adekvátní postih odpovídající závažnosti přestupku.


Toto opatření děkana nahrazuje předchozí Opatření děkana č. 5/2012 a ruší platnost všech jeho příloh. Toto opatření děkana nabývá okamžité platnosti a účinnosti.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan


Dokument ke stažení ve formátu PDF zde.


Přílohy:

Příloha č. 1 – ICT_Výklad_pojmů

Příloha č. 2 – Systém pro řízení vstupu do učeben

Příloha č. 3 – Provozní řád pro zaměstnance

Příloha č. 4 – Provozní řád pro studenty

Příloha č. 5 – Pokyny pro studenty – dostupné služby


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám