Centrální evidence publikační činnosti:  OBD – RIV

Návody


Důležité:


Pravidla pro odevzdání záznamu o publikační činnosti pro RIV


Od ledna 2017 dochází, z rozhodnutí pana děkana, ke změně způsobu odevzdávání záznamů publikační činnosti.


Sběr dat je uskutečňován prostřednictvím Centrálního systému pro evidenci publikační činnosti UK (systém OBD).


Podle pravidel pro zadávání může být autor záznamu o výsledku do systému OBD – RIV zastoupen jiným pracovníkem téže základní součásti fakulty (viz zásady pro sběr dat níže) – fakultním správcem sběru dat.


Fakultním správcem sběru dat do systému OBD za KTF UK je Mgr. Jana Moskalová, Th.D., která zodpovídá za správnost záznamů na základě podkladů, které dodají autoři výstupů na předepsaném formuláři:


monografie / kniha / monograph (English version)

kapitola v knize / book chapter (English version)

stať ve sborníku / edited volume (English version)

článek / article (English version)

uspořádání konference / conference (English version)

uspořádání konference, výstavySběr dat se uskutečňuje vyplněním výše evedeného formuláře a zasláním na adresu:


Nadále je stále možná praxe, že si každý akademický pracovník může vyplnit údaje v OBD přímo sám. Jen však třeba, aby poslal dr. Moskalové informaci s číslem (ID záznamu) na kontaktní e-mail, aby mohla správnost údajů zkontrolovat, doplnit a celkově záznamy zkompletovat.


Zásady pro sběr dat k evidenci:

 • Pro doplnění systému OBD – RIV je možné zadávat zpětně, v současné době za období 2014 – 2018.

 • Povinnost nahlásit odborné výsledky k evidenci do OBD přísluší všech akademickým pracovníkům a studentům doktorských studijních programů KTF UK.

 • Zodpovědnost za ohlášení výsledku náleží autorovi tohoto výsledku. V případě autorských kolektivů náleží tato zodpovědnost prvnímu z autorů, kteří jsou pracovníky či studenty UK.

 • Řádně by měl být záznam v systému OBD zapsán do tří měsíců od data vydání, resp. zveřejnění výsledku. U monografií se tato lhůta počítá od data získání autorského výtisku; u vybraných zahraničních časopisů se tato lhůta odvíjí od zveřejnění článku v hodnotících databázích – WoS, Scopus, ERIH; u ostatních časopisů se lhůta počítá od data vydání nebo zveřejnění., Nejpozději však musí být záznam pořízen do vyhlášeného termínu ukončení sběru dat za daný rok.

 • Organizaci sběru dat na jednotlivých fakultách zajišťují pověření pracovníci na základě stanovené hierarchie:

  a. autor

  b. zpracovatel na základní součásti fakulty (katedry)

  c. fakultní správce

  d. univerzitní koordinátor


Sběr dat je upraven opatřením rektora č. 18/2015 Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti.Poslední změna: 19. červenec 2021 15:38 
Sdílet na: