Vedecký pracovník - senior do projektu UK - OP VVVč. 02_16_027

Č. j.: UKKTF/38162/2017

V Praze dne 29.11.2017


Děkan Katolické teologické fakulty vyhlašuje výběrové řízení na pozici výzkumný pracovník – senior v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MŠMT ČR).


Nabízíme:

- Účast na projektu Univerzity Karlovy v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MŠMT ČR)

- Pracoviště mobility: Slovensko, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky

- Úvazek 1,0

- Délka trvání projektu: 12 měsíců (6 měsíců mobilita – hostování na dané instituci, 6 měsíců návratová fáze na domovské instituci)

- Zaměření mobility: Etická výchova ve státních školách, profesní přípravy učitelů, osnovy, přínosy, didaktické materiály, problémy s tím související

- Výzkumný pracovník je povinen se účastnit v rámci projektu 1 konference / semináře / workshopu apod. organizované cizím subjektem nebo mezinárodní konference organizované hostující institucí

- Pro zaměstnance bude zajištěna projektová podpora rodiny

- Všechny případné výzkumné výstupy vzniklé během realizace mobility musí být publikované formou Open Access

- Začátek mobility: předpoklad 1.2.2018


Podmínky uchazeče:

- Akademický / výzkumný pracovník KTF UK, který je zaměstnán v organizaci alespoň na minimální pracovní úvazek 0,5/měsíc

- získaný titul Ph.D./Th.D. (či obdobný, ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety v oboru Teologie

- podíl na alespoň jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, přičemž se nesmí jednat o interní grant KTF UK

- publikační činnost – v posledních 5 letech minimálně 3 publikační výstupy


Uchazeč k výběrovému řízení dodá:

- profesní životopis (s výčtem grantů, do kterých byl zapojen)

- seznam publikační činnosti

- kopii diplomu nejvyššího dosaženého vzdělání

- obsah mobility: stručný popis zamýšleného výzkumu odpovídající zaměření mobility, přínos mobility pracovníka pro jeho rozvoj a pro rozvoj jím vyučovaných předmětů, cíle mobility, plánované účasti na konferencích, harmonogram výzkumu (2 – 3 NS)


S vybraným uchazečem bude uzavřena pracovní smlouva na projekt až po vydání právního aktu o poskytnutí podpory ze strany MŠMT. V případě neúspěšné žádosti Univerzity Karlovy v rámci výzvy OP VVV č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (MŠMT ČR) vybranému uchazeči nevzniká nárok na uzavření smlouvy o mobilitě výzkumného pracovníka do zahraničí s KTF UK.


Průběh mobility podléhá pravidlům pro žadatele a příjemce, specifická část, výzva Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků (OP VVV č. 02_16_027).


Termín pro podání přihlášek a souvisejících dokumentů do výběrového řízení:


29.12.2017 do 12.00, elektronicky na email: rozvoj@ktf.cuni.cz.


K pohovoru budou pozváni ti uchazeči, kteří na základě předložených materiálů splní požadované podmínky výběrového řízení.


ThLic. Prokop Brož, Th.D.

Děkan


English version


Výsledek výběrového řízení zde.


Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám