Nevidíme, co nevíme

Mezinárodní konference doktorských studijních programů

english version

Program


26. 4. 2018


Mezinárodní konference je určena všem českým i zahraničním studentům doktorských programů denního i dálkového studia teologie, dějin, dějin umění, literatury, hudby i dalších kulturně historických oborů. Konference si klade za cíl umožnit představení výsledků dosavadního bádání studentů, přinést aktuální a nové poznatky vzniklé na základě přípravy jejich disertačních prací, vzájemně konfrontovat metodické přístupy a tím podpořit jejich vědecké aktivity.


Název konference, je inspirován úvahou českého historika umění Jaromíra Neumanna: „skutečným znalcem a kritikem je ten, kdo je schopen na základě získané výbavy uvidět, co se předtím nevidělo a nevědělo“, která široce parafrázuje výrok J. W. Goetheho „Nevidíme, co nevíme“. Téma konference bylo záměrně zvoleno tak, aby zaujalo co nejširší okruh doktorandů z humanitních studijních programů a poskytlo dostatek prostoru pro volbu tématu a jeho zpracování. Jednotlivé konferenční příspěvky mohou pojednávat o příbuzných tématech v oblasti teologie, historie, výtvarného umění, kulturní-historie, literatury, hudby apod. Posuzována bude především správnost zvoleného metodického postupu zpracování daného tématu a odborná kvalita jeho řešení. Důraz bude kladen na zveřejnění zcela nových poznatků, oproti kompilativním pracím.


Závěrečnou přednášku přednese PhDr. Milan Pech, Ph.D. na téma Bitva mezi USA a SSSR o Československo na poli kulturní diplomacie v roce 1947. Přednáška začne v 16.00 v učebně P8.


Materiály ke stažení:


Sborníky z minulých konferencí:


Kontakt:English version:


The international conference for doctoral students „We cannot see chat we do not know“

26th April 2018


This international conference is intended for all Czech and international doctoral students on full-time or part-time study programmes in the fields of art history, theology, literature, music, and other cultural and historical disciplines. The aim of the conference is to enable students to present the results of their research so far, to introduce new and current insights based on their work on their dissertation, to compare their methodological approaches, and thus to support their research activities.


The title of the conference is inspired by the reflection of the Czech art historian Jaromír Neumann that “true experts and critics are those who are capable of seeing, using the tools they have acquired, what they previously did not see and did not know”, which broadly paraphrases Goethe’s statement “We cannot see what we do not know”. The theme of the conference was deliberately chosen so as to include the broadest possible circle of doctoral students from humanities study programmes and to provide sufficient scope for choosing a theme and elaborating it. Papers submitted for the conference can deal with related themes in the fields of theology, history, the visual arts, cultural history, literature, music, and so on. They will be assessed primarily on the correct choice of methodical approach in dealing with the individual theme and the specialist quality of their conception. The emphasis will be placed on publishing completely new findings rather than on compilation work.


At the end of the conference a lecture will be given by PhDr. Milana Pech, Ph.D. on the topic The Battle between the USA and the USSR over Czechoslovakia in the Field of Cultural Diplomacy in 1947 in Lecture room P8 at 16.00.Conference proceedings


Contact:


Poslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám