Průběh studia

Je mi víc než 26 let. Musím platit za studium?

Studium je zdarma pro všechny věkové kategorie. Poplatky za studium se týkají jen těch studentů, kteří studium prodlužují nebo mají některé studium ukončeno jinak než absolvováním (viz otázka níže). Pokud je Vám více než 26 let, musíte si sami hradit zdravotní pojištění.

Jak dlouho mohu studovat a jak je to s poplatky, když studium prodlužuji?

V případě, že nemáte žádné neúspěšně ukončené studium (zakončené jinak než absolvováním), můžete zadarmo studovat po standardní dobu studia navýšenou o rok. Jestliže své studium prodloužíte o více než rok, vztahuje se na Vás poplatková povinnost. Aktuální výši poplatků pro jednotlivé obory naleznete zde.


Vyměření poplatků se řídí následujícími zásadami (viz stránky UK)

  • započítává se doba předchozích neúspěšných studií  v bakalářských a magisterských studijních programech v částech, které se nepřekrývají se stávajícím studiem

  • nezapočítává se doba předchozího neúspěšného studia, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu absolvováním (rozlišují se 2 typy studijních programů: bakalářský a magisterský)

  • nezapočítává se doba, po kterou bylo studium přerušeno

  • nezapočítává se uznaná doba rodičovství


Maximální délka studia záleží na tom, jaký obor studujete:

  • bakalářské studijní obory Dějiny evropské kultury, Dějiny křesťanského umění, Teologické nauky a Filosofie a etika – 6 let

  • navazující magisterské studijní obory Dějiny evropské kultury, Dějiny křesťanského umění, Teologické nauky, Aplikovaná etika – 5 let

  • magisterský obor Katolická teologie – 10 let

Je možné se proti poplatkům za studium odvolat?

Rektor může rozhodnout o prominutí či snížení poplatku. Výčet podmínek, za kterých je možné podat odvolání, najdete v opatření rektora č. 25/2019 v příloze č. 1. Odvolání se podává rektorovi UK (viz adresa v poučení rozhodnutí o vyměření poplatku) společně se žádostí o prominutí/snížení poplatku. Důležité je dodržet 30 denní lhůtu.

Mám problémy se zaplacením poplatku za delší studium, lze to nějak řešit?

Máte možnost si podat žádost o splátkový kalendář. Je určitě lepší situaci řešit včas. Studenty, kteří poplatky neplatí, jsme nuceni hlásit rektorátu, který tyto pohledávky vymáhá.

Jak postupovat, když mi vypršela platnost hesla do SISu?

Nové heslo si můžete nastavit na této adrese. Budete k tomu potřebovat číslo studentského průkazu a číslo osoby. Obojí najdete na svém studentském průkazu.

Po provedení závazných zápisů zjistím, že mám u předmětu uveden předběžný zápis

Během probíhajícího zápisu předmětů se Vám v SISu bude u všech předmětů zobrazovat předběžný zápis. Poté, co bude zápis ukončen, dojde k překlopení předběžně zapsaných předmětů do řádného rozvrhu. V případě, že systém zaznamená, že nemáte oprávnění si nějaký předmět zapsat, předmět Vám nepropíše a Vy nemáte nárok získat atestaci. Může se stát, že chyba není na Vaší straně, proto prosím vždy co nejdřívě zajděte na studijní oddělení, kde referentky zjistí, zda je možné předmět do rozvrhu doplnit.

Na jaká stipendia mám nárok?

Univerzita Karlova svým studentům poskytuje stipendia na podporu ubytování a sociální stipendia. Podmínky pro jejich přiznání naleznete zde: ubytovací, sociální

Fakulta studentům vždy jednou ročně (okolo Vánoc) uděluje stipendium za vynikající studijní výsledky. O prospěchové stipendium se nežádá, je přidělováno automaticky a to vždy 10 % nejlepších studentů v jednotlivých oborech (týká se i kombinovaného studia).

Za jakých podmínek mohu přerušit studium?

Studium můžete přerušit, pokud máte splněné studijní povinnosti v daném akademickém roce, tzn. máte dostatek kreditů pro postup do dalšího ročníku a nemáte nesplněný podruhé zapsaný povinný předmět. Studium se automaticky přerušuje do maximální doby studia s tím, že až se rozhodnete do studia vrátit, podáte si žádost o „ukončení přerušení studia“. Nezapomeňte, že na vyřízení žádosti je lhůta 30 dnů. Důvody, které Vás vedou k přerušení, uvádět nemusíte.

Pokud však přerušujete ze závažných zdravotních důvodů či mateřství, důvod do žádosti napište a doložte příslušnými dokumenty (lékařská zpráva, těhotenská průkazka apod.). Díky tomu se Vám posune maximální doba studia o dobu, po kterou jste měli přerušeno.

V prvním ročníku studium přerušit nelze. Výjimku tvoří: těhotenství/rodičovství, závažné zdravotní důvody a reprezentace ČR ve sportu.

Mám nesplněný předmět, co s tím?

Vždy záleží na tom, do jaké skupiny předmět patří.


  • Povinné předměty si můžete během studia zapsat celkem dvakrát. Pokud předmět nesplníte ani napodruhé, nebudete moci nadále pokračovat ve studiu, proto splnění opětovně zapsaného předmětu věnujte nejvyšší pozornost. Třetí zápis předmětu je vyloučený.

  • Povinně volitelné předměty si také můžete zapsat ještě jednou, jejich nesplnění však neznamená automaticky konec studia. Můžete si vybrat jiný předmět ze skupiny.

  • Volitelné předměty si obvykle znovu zapsat nemůžete (pokud u nich není povolena opakovatelnost), jejich nesplnění Vám však v dalším studiu bránit nebude.


V případě, že jste předmět nestihli splnit v zimním semestru a vyučující vypisuje termíny zkoušek i v letním semestru, předmět si znovu nezapisujte, zbytečně byste se tak připravili o další zápis. Máte právo si studijní povinnosti plnit až do konce akademického roku. Platí to zejména pro předměty: studijní exkurze, metodika bakalářské/diplomové práce a příprava bakalářské/diplomové práce.

Chci si nechat některý předmět uznat, jak postupovat?

Předměty lze uznávat pouze v rámci stejného stupně studia či z vyššího do nižšího, tzn. že není možné nechat si uznat předměty z bakalářského studia do magisterského. Uznává se vždy maximálně 50 % z celkového počtu kreditů, které musíte získat za celé studium. Není možné uznat zkoušky s výsledkem "dobře" a předměty, od jejichž splnění uplynulo více než 7 let. Na žádosti o uznání zkoušky/zápočtu musí být uveden souhlas garanta oboru. Podrobnější informace k uznávání předmětů se dočtete v opatření děkana č. 9/2021.

Jak se mám zapsat do dalšího ročníku?

Zapsat se do dalšího ročníku můžete, pokud máte splněný miminální počet požadovaných kreditů (naleznete v Karolínce) pro postup do dalšího ročníku a zároveň nemáte nesplněný podruhé zapsaný povinný předmět.

Poslední změna: 25. říjen 2023 18:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám