Dějiny křesťanského umění (Bc.)


 • Studijní program: Dějiny křesťanského umění

 • Typ studijního programu: bakalářský

 • Forma studia: prezenční

 • Standardní doba studia: 3 roky


Zaměření studia

Bakalářský studijní program Dějiny křesťanského umění je zaměřen na poznání evropského a domácího výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství, grafika, fotografie, užité umění) od středověku až po současnost. Pozornost je věnována také společenským, ideovým a duchovním zdrojům umělecké tvorby. Odtud důraz na sakrální umění a jeho interpretaci. Studijní plán předkládá předměty, jež seznamují s díly jednotlivých period i se zásadami jejich interpretace, a profesně orientované předměty věnované památkové péči, muzeologii, teorii restaurování, stavebně historickému průzkumu a znalectví. Specializované semináře si studenti volí podle svého zaměření (středověk, renesance, baroko, 19.–21. století). Významnou součástí studia jsou exkurze do galerií, muzeí a památkových objektů, jež poskytují přímý kontakt s uměleckými díly a umožňují vyzkoušet si práci v terénu. Studenti se rovněž mohou zapojit do odborné činnosti akademických pracovníků. Volitelné předměty si vybírají z nabídky celé univerzity. Studium se řádně ukončuje státní zkouškou. Absolvent získává titul bakalář.


Uplatnění absolventa

Studium bakalářského studijního programu Dějiny křesťanského umění připravuje na navazující magisterské studium téhož oboru a na profesní působení ve státních, obecních a církevních institucích zabývajících se výzkumem, ochranou, obnovou a restaurováním kulturních památek a sbírkových fondů. Je určen zejména pro budoucí zaměstnance muzeí, galerií a paměťových institucí, například na pozicích pomocných dokumentátorů a kurátorů. V komerčním sektoru lze znalosti uplatnit při přípravě kulturních nabídek cestovních kanceláří, obchodu s uměním a starožitnostmi nebo ve firmách zabývajících se obnovou a restaurováním památek. Absolventi jsou žádáni i v médiích jako kulturní publicisté a v nakladatelstvích zabývajících se vydáváním uměleckohistorických knih a časopisů. Část absolventů tvoří aktivní umělci, grafici a ilustrátoři, kterým studium dějin umění poskytuje solidní teoretický základ pro vlastní tvorbu.


Přijímací zkouška

Kontakt: Bc. Eva Roškotová, tel.: +420220181383, e-mail:


Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení: Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.


Obsah přijímací zkoušky:

Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k bakalářskému studiu, orientace v oboru a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče:


  a. 

znalost základní odborné literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam odborné literatury se předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

 • publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

 • prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

  b. 

znalost památek regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

  c. 

orientační znalost vývoje evropského a světového umění (max. 10 bodů)

  d. 

aktivní zájem o obor (max. 10 bodů)

 • znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy (muzea, galerie a instituce památkové péče) (0-4 body)

 • znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0-4 body)

 • práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0-2 body)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40

Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25


Doporučená literatura

 • BALEKA, J.: Výtvarné umění: výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika), Praha 1997

 • BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J.: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991

 • Dějiny českého výtvarného umění I, II, III, IV (vždy 1,2), Praha: Academia 1984 sq.

 • HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Mladá fronta 1991

 • HEROUT, J.: Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972

 • HEROUT, J.: Slabikář návštěvníků památek, [Praha]: Tvorba 1994

 • GOMBRICH, E.: Příběh umění, Praha 1995

 • MATĚJČEK, A.: Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951

 • Nová encyklopedie českého výtvarného umění I, II, Praha: Academia 1995

 • PIJOAN, J.: Dějiny umění 1-10, Praha: Odeon 1977nn

 • RYNEŠ, V.: Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969

 • STUDENÝ, J.: Křesťanské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992

 • SYROVÝ, B.: Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL 1961


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.


Poslední změna: 17. březen 2023 11:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám