Dějiny křesťanského umění (NMgr.)


 • Studijní program: Dějiny křesťanského umění

 • Typ studijního programu: navazující magisterský

 • Forma studia: prezenční

 • Standardní doba studia: 2 roky


Zaměření studia

Navazující magisterský studijní program Dějiny křesťanského umění je zaměřen na poznání evropského a domácího výtvarného umění (architektura, sochařství, malířství, grafika, fotografie, užité umění) v přesahu do vizuální kultury. Pozornost je věnována současným metodologickým přístupům studia dějin umění a společenským, ideovým i duchovním zdrojům umělecké tvorby. Studijní plán klade důraz na profesní přípravu studentů. Odtud předměty věnované galerijní a muzejní teorii i praxi, kurátorství, ochraně hmotného kulturního dědictví, znalectví a obchodu s uměleckými díly, přípravě edukačních programů, dějinám restaurátorských přístupů a historickým technologiím a materiálům. Součástí studia jsou exkurze i stáže v renomovaných galerijních a muzejních institucích, památkových ústavech, církevních institucích apod.). Studenti se rovněž mohou zapojit do odborné činnosti akademických pracovníků. Specializované semináře si volí podle svého zaměření (středověk, renesance, baroko, 19.–21. století). Volitelné předměty si vybírají z nabídky celé univerzity. Studium se řádně ukončuje státní zkouškou. Absolvent získává titul magistr.


Uplatnění absolventa

Studium magisterského studijního programu Dějiny křesťanského umění připravuje na doktorské studium téhož oboru a na samostatné profesní působení ve státních, obecních a církevních institucích zabývajících se výzkumem, ochranou, obnovou a restaurováním kulturních památek a sbírkových fondů. Je určen zejména pro budoucí zaměstnance muzeí, galerií a paměťových institucí, například na pozicích dokumentátorů a kurátorů. V komerčním sektoru lze znalosti uplatnit při přípravě kulturních nabídek cestovních kanceláří, obchodu s uměním a starožitnostmi nebo ve firmách zabývajících se obnovou a restaurováním památek. Absolventi jsou žádáni i v médiích jako kulturní publicisté a v nakladatelstvích zabývajících se vydáváním uměleckohistorických knih a časopisů. Část absolventů tvoří aktivní umělci, grafici a ilustrátoři, kterým studium dějin umění poskytuje solidní teoretický základ pro vlastní tvorbu.


Přijímací zkouška


Kontakt: Ing. Michaela Kristová, tel.: +420220181383, e-mail:


Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.


Obsah přijímací zkoušky

Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče:


  a. 

znalost odborné literatury, kterou uchazeč přečetl – seznam literatury se předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

- publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

- prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

  b. 

orientace v oboru z hlediska metodologického (max. 10 bodů)

  c. 

znalost vývoje evropského a světového umění a odborné literatury (max. 10 bodů)

  d. 

představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40

Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25

Doporučená literatura

 • BALEKA, J.: Výtvarné umění: výkladový slovník: (malířství, sochařství, grafika), Praha 1997

 • BECKWITH, J.: Early Medieval Art, New York 1992

 • BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK, J.: Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991

 • Dějiny českého výtvarného umění I/1,2, II/1,2, III/1,2, IV/1,2 (kol. autorů), Praha: Academia, 1984 sq.

 • HALL, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Academia 1984 (1989)

 • HEROUT, J.: Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972

 • HONNEF, RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ: Umění 20. století. Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie, Praha: Slovart 2005

 • HOŘEJŠÍ, J., KRČÁLOVÁ, J., NEUMANN, J. POCHE, E., VACKOVÁ, J.: Kunst der Renaissance in Böhmen, Praha 1979

 • CHADRABA, R. (ed.): Kapitoly z českého dějepisu umění 1,2, Praha 1986–1987

 • KROUPA, J.: Školy dějin umění – metodologie dějin umění, Brno 2000

 • LAHODA, V. (ed.): Dějiny českého výtvarného umění 1890–1938, Praha 1998

 • LAMAČ, M.: Osma a Skupina výtvarných umělců 1907–1917, Praha 1988

 • LYNTON, N.: Umění 19. a 20. století, Praha: Artia 1981

 • MARTINDALE, A.: Gothic art, New York 1994

 • MATĚJČEK, A.: Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951

 • DE MICHELI, M.: Umělecké avantgardy 20. století, Praha: SNKLU, 1964

 • POCHE, E. a kol.: Praha na úsvitu nových dějin, Praha 1988

 • ROLF, T. (ed.): Umění italské renesance, architektura, sochařství, malířství, kresba, Praha 1996

 • ROLF, T. (ed.): Baroko – architektura, sochařství, malířství, Praha 2007

 • STUDENÝ, J.: Křesťanské symboly, Olomouc: (s.n.), 1992

 • SYROVÝ, B.: Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL, 1961

 • WITTLICH, P.: Literatura k dějinám umění – vývojový přehled. Praha 1992

 • WITTLICH, P.: Umění a život. Doba secese, Praha 1987


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijního oboru Dějiny křesťanského umění, může být povoleno upuštění od přijímací zkoušky při splnění základních podmínek pro přijetí a všech následujících podmínek:


1) Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nejpozději do:


 1. 15. srpna 2024 – týká se uchazečů, kteří své předchozí studium absolvovali do uvedeného data 2. 30. září 2024 – platí pro uchazeče, kteří budou poslední část státních závěrečných zkoušek skládat v červnových a zářijových termínech akademického roku 2023/2024na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti). Žádost musí být podána na samostatném listu papíru, v listinné formě, musí být zdůvodněná, řádně doložená a vlastnoručně podepsaná.

V případě 1) a. i 1) b. musí být zároveň podána přihláška ke studiu do 15. srpna 2024


2) Uchazeč musí být absolventem studijního programu Dějiny křesťanského umění v bakalářském studijním programu na KTF UK nebo obdobného programu na jiné vysoké škole tak, že v žádné části státní závěrečné zkoušky nebyl hodnocen stupněm „dobře", tj. byl ve všech částech státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „výborně“ nebo „velmi dobře“ a s výsledným prospěchem do 1,50 včetně (bez započítání neúspěšných pokusů).

Tyto výsledky musí uchazeč, pokud není absolventem KTF UK, doložit úředně ověřenou kopií VŠ diplomu vč. dodatku k diplomu.


3) Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 40 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku. Konečné pořadí uchazečů se provede podle průměrného prospěchu u státní závěrečné zkoušky.

Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat: úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.

Splňuje-li uchazeč podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, musí podávat žádost o přijetí bez přijímací zkoušky.
Poslední změna: 3. duben 2024 10:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám