Přijímací řízení 2007/2008

Přijímací řízení ke studiu na KTF UK v Praze v akad. roce 2007/2008


Č.j.: 2757/07                                                                                       V Praze dne  29. 11. 2007
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ KE STUDIU NA KTF UK V PRAZE V AKAD. ROCE 2007/2008


1. Popis přijímací zkoušky
Přijímací řízení ke studiu v akademickém roce 2007/2008 na Univerzitě Karlově v Praze – Katolické teologické fakultě proběhlo ve dvou etapách: konalo se řádné a další přijímací řízení.
Řádné přijímací řízení se týkalo těchto studijních programů:


*  magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia - pět let)


*  bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia - čtyři roky)


* navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia - dva roky)


*  bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia - tři roky)


*  navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia  - dva roky)
Podmínky a termíny přijímacího řízení byly zveřejněny na adrese: www.ktf.cuni.cz
Další přijímací řízení se týkalo těchto studijních programů:


* magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie (prezenční forma studia, standardní doba studia - pět let)


* navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia - dva roky)


* bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky (kombinovaná forma studia, standardní doba studia - čtyři roky)


* navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění (prezenční forma studia, standardní doba studia  - dva roky)
U shodných studijních oborů byly podmínky přijímacího řízení v řádném i dalším přijímacím řízení identické.


2. Zveřejněné podmínky přijímacího řízenía) bakalářský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského umění
Přijímací zkouška byla dvoukolová. První kolo se skládalo ze tří částí, druhé kolo se skládalo ze dvou částí.
a) První kolo


Vědomostním a talentovým testem byly zjištěny základní předpoklady uchazeče ke studiu. Test měl tři části:


 1. Znalostní (max. 15 bodů) - otázky z církevních a obecných dějin, včetně základů hagiografie; propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly atd.); v této části si uchazeč zvolí jednu ze tří variant odpovědí (jedna vždy správná).


 2. Prověření schopnosti prostorového vidění (max. 10 bodů) - nákresy architektonických článků (např. typy oken, portálů, střech atd.) a základních půdorysů (např. ideální plán kláštera, raně křesťanské baziliky, románské baziliky atd.).


 3. Prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 15 bodů) formou promítání diapozitivů deseti děl křesťanského umění (určení autora, námětu díla, stylového zařazení

a datace), počínaje raně křesťanským uměním až po současnost.
Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole byl 40 bodů.
b) Druhé kolo


Uchazeč absolvoval ústní pohovor (max. 60 bodů), v němž byla prověřována 1. znalost základní uměleckohistorické literatury, kterou uchazeč přečetl (dle seznamu četby který si přinesl), 2. znalost křesťanských památek regionu, v němž žije, 3. orientační znalost vývoje evropského a světového umění, 4. aktivní zájem o obor
Doporučená literatura:


BALEKA, J., Výkladový slovník dějin umění, Praha


BLAŽÍČEK, O. J. - KROPÁČEK, J., Slovník pojmů z dějin umění, Praha 1991


Dějiny českého výtvarného umění I, II (vždy 1,2),  Praha: Academia 1984 (1989)


HALL, J., Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění, Praha: Mladá fronta 1991


HEROUT, J., Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů, Praha: Orbis 1972


HEROUT, J. Slabikář návštěvníků památek, [Praha]: Tvorba 1994


MATĚJČEK, A., Dějiny umění v obrysech, Praha: Melantrich 1951


MERELL, J., Malý bohovědný slovník, Praha: Ústřední církevní nakladatelství 1963


Nová encyklopedie českého výtvarného umění, I,II, Praha: Academia 1995


PIJOAN, J., Dějiny umění 1-10, Praha: Odeon 1977nn


RYNEŠ, V., Atributy světců, Roztoky: Oblastní muzeum 1969


STUDENÝ, J., Křesťanské symboly, Olomouc: [s.n.], 1992


SYROVÝ, B., Architektura. Naučný slovník, Praha: SNTL 1961


b) navazující magisterský studijní program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor Dějiny křesťanského uměnía) Písemný test se skládal ze dvou částí.


1. Ze základů latinského jazyka (morfologie, syntax) na úrovni znalosti dosažené

v rámci bakalářského studijního oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK (max. 20 bodů)


2. Ze znalostí dějin českého, evropského a světového umění, křesťanské ikonografie a církevních dějin na úrovni bakalářského studijního oboru dějin křesťanského umění KTF UK.
Testem všeobecných znalostí byly zjištěny základní předpoklady uchazeče

k magisterskému studiu. Test obsahoval 3 části:


  • znalostní (max. 10 bodů) – otázky z církevních a obecných dějin včetně hagiografie; z propedeutiky dějin umění (výtvarné techniky, umělecké instituce a osobnosti, styly apod.); z metodologie a historiografie dějin umění volba odpovědi ze tří variant, z nichž pouze jedna byla vždy správná.

  • prověření schopnosti vizuálního vnímání (max. 10 bodů): orientační nákres konkrétních kompozičních a ikonografických schémat základních děl (např. kompoziční a ikonografické schéma známého konkrétního obrazu či půdorysu významné stavby).

  • prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 10 bodů) formou určování 10 uměleckých děl (určení autora, námětu díla, stylového zařazení

    a datace) od raně křesťanské doby po současnost.I. U studentů bakalářského studijního oboru Dějiny křesťanského umění KTF UK se od testu odborných znalostí upustilo, pokud splňovali podmínky bonifikace.


II. Test z latinského jazyka nemuseli absolvovat studenti bakalářského studijního oboru Dějiny křesťanského umění na KTF UK, pokud absolvovali úspěšně studium latiny (morfologie, syntax) v rámci bakalářského studia. Stejně to platilo pro studenty z jiných fakult, pokud doložili požadovanou úroveň znalosti latiny (viz bonifikace).
b) Ústní zkouška (max. 50 bodů)


            V ústním pohovoru byla prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska metodologického, dějin křesťanského umění

a znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. Uchazeč předložil svou bakalářskou práci. Pohovor se zaměřil též na uchazečovu představu o specializaci v rámci magisterského studia, event. o tématu magisterské práce.
Bonifikace


  • Absolvent bakalářského studijního oboru dějin křesťanského umění ÚDKU KTF, který složil během bakalářského studia zápočty z latinského jazyka, nemusel psát příslušný test a byl mu uznán plný počet bodů.

  • Absolvent bakalářského studijního oboru dějin umění ÚDKU KTF, který kontinuálně pokračoval do magisterského studia dějin umění a

1. obhájil úspěšně bakalářskou práci 


2. úspěšně složil bakalářské zkoušky, mohl být přijat přijímací zkoušky.
Doporučená literatura:


BALEKA, J. Výkladový slovník dějin umění. Praha


BECKWITH, J. Early Medieval Art., New York, 1992.


BLAŽÍČEK, O. J. – KROPÁČEK, J. Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991

Dějiny českého výtvarného umění II/1,2 (kol. autorů). Praha : Academia,1989

HALL, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha : Academia, 1984 (1989)


HEROUT, J. Prahou deseti staletí. Přehled stavebních slohů. Praha : Orbis, 1972


HONNEF, RUHRBERG, SCHNECKENBURGER, FRICKEOVÁ, Umění 20. století. Malířství. Skulptury a objekty. Nová média. Fotografie. Praha : Slovart, 2005

HOŘEJŠÍ, J., KRČÁLOVÁ, J., NEUMANN , J. POCHE, E., VACKOVÁ, J. Kunst der Renaissance in Böhmen, Praha,1979

CHADRABA, R. (ed.). Kapitoly z českého dějepisu umění, 1,2. Praha, 1986-87


KROUPA, J. Školy dějin umění – metodologie dějin umění. Brno, 2000


LAHODA, Vojtěch (ed.). Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938. Praha, 1998


LAMAČ, Miroslav. Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917. Praha 1988


LYNTON, N. Umění 19. a 20. století. Praha : Artia, 1981


MARTINGALE, A. Gothic art. New York, 1994


MATĚJČEK, A. Dějiny umění v obrysech, Praha : Melantrich, 1951


MERELL, J. Malý bohovědný slovník. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1963


DE MICHELI, M. Umělecké avantgardy 20. století, Praha : SNKLU, 1964


PETRASOVÁ, Taťána, LORENZOVÁ, Helena (eds.). Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890. Praha, 2001


PIJOAN, J. Dějiny umění, 1-10. Praha . Odeon 1977nn

POCHE, E. a kol. Praha na úsvitu nových dějin. Praha, 1988ROLF, T. Die Kunst des Barocks. Köln, 1997

RYNEŠ, V. Atributy světců. Roztoky : Oblastní muzeum, 1969


STUDENÝ, J. Křesťanské symboly. Olomouc : (s.n.), 1992


SYROVÝ, B. Architektura. Naučný slovník. Praha : SNTL, 1961


WITTLICH, P. Literatura k dějinám umění – vývojový přehled. Praha, 1992


WITTLICH, Petr. Umění a život. Doba secese. Praha, 1987

SWOBODA, K. M., BACHMANN, E., HUBALA, E., FILITZH, H., NEUMANN, E. Barock in Böhmen. München 1964


c) bakalářský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky
Přijímací zkouška byla dvoukolová: první kolo byl písemný test, druhé kolo ústní pohovor.

Za písemný test bylo možno získat max. 50 bodů. Do druhého kola postupoval každý, kdo v prvním získal alespoň 25 bodů. Druhé kolo byl pohovor o předpokladech ke studiu a obsahu přečtené literatury, za který bylo možno získat max. 30 bodů.
a) Písemný test (max. 50 bodů):


Po přečtení obsáhlejšího textu deklaroval uchazeč odpověďmi na otázky porozumění textu, schopnost práce s odborným textem a znalost povinné literatury. Po české části testu následoval text ve vybraném cizím jazyce, který byl pokračováním předchozího českého textu. Přeložením některých slov a odpovědí na otázky deklaroval uchazeč porozumění cizímu jazyku i významu textu. Uchazeč si mohl přinést slovník.
Povinná literatura:


Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999


Vyznání víry, katechismus Německé biskupské konference – 1. díl, Teologická fakulta Jihočeské univerzity : České Budějovice, 2. vyd. 2006


Život z víry, katechismus Německé biskupské konference – 2. díl, Teologická fakulta Jihočeské univerzity : České Budějovice, 2. vyd. 2006


Místo uvedených dvou dílů katechismu Německé biskupské konference je možné zvolit jiný katechismus nebo jinou literaturu uvádějící do víry a života katolické církve.
b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):


Komise prověřila kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předložil dva seznamy přečtené literatury z teologie a příbuzných oborů:


I. literatura odborná (teologie, filozofie, církevní dějiny apod.),


II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).


Komise posoudila předložený seznam literatury, pohovořila s uchazečem alespoň o dvou titulech a o jeho motivaci a předpokladech ke studiu.
Bonifikace:


Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, byl přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.


Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., děkan na základě žádosti povolil vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.


Uchazeč, který vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky je do 2,0, byl na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.
d) navazující magisterský studijní program Teologie, studijní obor Teologické nauky
Pokud byl uchazeč absolventem KTF UK, nemusel k přihlášce přikládat: ověřenou kopii maturitního vysvědčení, doklad o absolvování studia na VOŠ nebo VŠ, osvědčení o mravní bezúhonnosti. Pokud chtěl uplatnit bonifikaci, podal písemnou žádost (srov. níže bonifikace).
Přijímací zkouška byla jednokolová, ústní; rozsah požadovaných znalostí odpovídal bakalářské státní závěrečné zkoušce oboru Teologické nauky na KTF UK. Komise vyzkoušela uchazeče v oblasti:


a) systematické teologie (max. 30 bodů): fundamentální teologie, dogmatická teologie, spirituální teologie, morální teologie, vždy s podkladem ve znalosti Písma svatého


b) teologie a teorie církevní praxe (max. 30 bodů): pastorální teologie, liturgika, pedagogika, základy psychologie


c) bakalářské práce (uchazeč předložil kopii své bakalářské práce), motivace, jazykových znalostí (max. 40 bodů).
Bonifikace:


Absolvent bakalářského studijního programu teologie, studijní obor Teologické nauky (KTF UK), který státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“, byl na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.


Absolvent bakalářského studijního programu, který je podobný programu Teologie, studijní obor Teologické nauky na KTF UK, byl na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek, pokud státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“.
e) magisterský studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie
Přijímací zkouška byla dvoukolová: první kolo byl písemný test, druhé kolo ústní pohovor. Za písemný test bylo možno získat max. 50 bodů. Do druhého kola postupoval každý, kdo v prvním získal alespoň 30 bodů. Druhé kolo byl pohovor o předpokladech ke studiu a obsahu přečtené literatury, za který bylo možno získat max. 30 bodů.


Vznik nároku na bonifikaci (srov. níže bonifikace) sledovalo studijní oddělení fakulty a jména uchazečů, kterých se bonifikace týká, byla zveřejněna na úřední desce fakulty.
a) Písemný test (max. 50 bodů):


Po přečtení obsáhlejšího textu deklaroval uchazeč odpověďmi na otázky porozumění textu, schopnost práce s odborným textem a znalost povinné literatury. Po české části testu následoval text ve vybraném cizím jazyce, který byl pokračováním předchozího českého textu. Přeložením některých slov a odpovědí na otázky deklaroval uchazeč porozumění cizímu jazyku i významu textu. Uchazeč si mohl přinést slovník.
Doporučená literatura:


Waldenfels, H., Fenomén křesťanství, Praha: Vyšehrad 1999


Vyznání víry, katechismus Německé biskupské konference – 1. díl, Teologická fakulta Jihočeské univerzity : České Budějovice, 2. vyd. 2006


Život z víry, katechismus Německé biskupské konference – 2. díl, Teologická fakulta Jihočeské univerzity : České Budějovice, 2. vyd. 2006


Místo uvedených dvou dílů katechismu Německé biskupské konference je možné zvolit jiný katechismus nebo jinou literaturu uvádějící do víry a života katolické církve.b) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů):


Komise prověřila kulturní rozhled uchazeče související se studiem teologie. Při přijímacím řízení každý uchazeč předložil dva seznamy přečtené literatury z teologie a příbuzných oborů:


I. literatura odborná (teologie, filozofie, církevní dějiny apod.),


II. literatura populárně naučná (nezařazovat literaturu typu kancionál, modlitební knížky, katechismy pro děti a mládež).


Komise posoudila předložený seznam literatury, pohovořila s uchazečem alespoň o dvou titulech a o jeho motivaci a předpokladech ke studiu.
Bonifikace:


Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, byl přijat ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.


Ve výjimečných a zvláště odůvodněných případech, zejména zdravotních – držitelé průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P podle vyhlášky 182/1991 Sb., děkan na základě žádosti povolil vykonání přijímací zkoušky jiným způsobem.


Uchazeč, který vykonal po 1. 1. 2000 maturitní zkoušku z náboženství (nebo z předmětu obdobného obsahu) a celkový prospěch maturitní zkoušky je do 2,0, byl na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.
3. Termínya) Studijní obor Katolická teologie (Mgr.)


- písemný test a ústní zkouška (1. a 2.kolo): 7. června 2007


náhradní termín: 29. června 2007


další přijímací řízení


- písemný test a ústní zkouška (1. a 2.kolo): 3. září 2007


náhradní termín (1. a 2.kolo): 10. září 2007
b) Studijní obor Teologické nauky (NMgr.)


- ústní zkouška 22. června 2007


náhradní termín: 29. června 2007


další přijímací řízení


ústní zkouška: 3. září 2007


náhradní termín: 10. září 2007
c) Studijní obor Teologické nauky (Bc.)


- písemný test a  ústní zkouška (1. a 2. kolo): 8. a  9. června 2007


náhradní termín (1. a 2.kolo): 29. června 2007


další přijímací řízení


-   písemný test a ústní zkouška (1. a 2.kolo): 3. září 2007


- náhradní termín (1. a 2.kolo): 10. září 2007
d) Studijní obor Dějiny křesťanského umění (Bc.)


- vědomostní a talentový test ( 1. kolo): 4. června 2007, 


- ústní zkouška (2. kolo): 5. a 6. června 2007


náhradní termín: (1. a 2.kolo): 14. června 2007
e) Studijní obor Dějiny křesťanského umění (NMgr.)


-   písemný test a ústní zkouška (1. a 2.kolo): 13. června 2007


- náhradní termín (1. a 2.kolo): 20. června 2007


další přijímací řízení


- písemný test a ústní zkouška (1. a 2.kolo): 7. září 2007


- náhradní termín (1. a 2.kolo): 14. září 2007


4. Kritéria pro stanovení výsledku přijímací zkouškya) Studijní obor Katolická teologie (Mgr.)
1) Písemný test (max. 50 bodů) – 1. kolo


2) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů) – 2. kolo


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 30 bodů.


Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 51 bodů. 


Bonifikace: Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, byl přijat

ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.
b) Studijní obor Teologické nauky (NMgr.)
1. Systematická teologie (max. 30 bodů)


2. Teologie a teorie církevní praxe (max. 30 bodů)


3. Bakalářská práce, motivace, jazykové znalosti (max. 40 bodů)


Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 60 bodů.


Bonifikace: Absolvent bakalářského studijního programu Teologie, studijní obor Teologické nauky (KTF UK), který státní závěrečné zkoušky absolvoval s prospěchem „výborně“ nebo „velmi dobře“, byl na základě své žádosti přijat bez přijímacích zkoušek.
c) Studijní obor Teologické nauky (Bc.)
1) Písemný test (max. 50 bodů) – 1. kolo


2) Pohovor o předpokladech ke studiu (max. 30 bodů) – 2. kolo


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 50. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 25 bodů.


Maximální počet dosažitelných bodů: 80. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 51 bodů. 


Bonifikace: Uchazeč, který získal v 1. kole přijímací zkoušky 40 a více bodů, byl přijat

ke studiu bez účasti na 2. kole přijímací zkoušky.
d) Studijní obor Dějiny křesťanského umění (Bc.)
1. V prvním kole byly vědomostním a talentovým testem zjištěny základní předpoklady studenta ke studiu. Test měl tři části:


a) Znalostní (max. 15 bodů)


b) Prověření schopnosti prostorového vidění (max. 10 bodů)


c) Prověření znalosti uměleckohistorického materiálu (max. 15 bodů)


Maximální počet dosažitelných bodů v prvním kole: 40. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. K postupu do druhého kola bylo třeba dosáhnout alespoň 20 bodů.


2. Ve druhém kole absolvoval uchazeč ústní pohovor (max. 60 bodů)


Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí.


Maximální počet dosažitelných bodů celkem byl 100. Nutný, nikoliv však postačující, bodový zisk pro možnost přijetí byl 60 bodů, přijímalo se 70 uchazečů a dále všichni, kteří dosáhli stejného počtu bodů, jako uchazeč na 70. místě.
e) Studijní obor Dějiny křesťanského umění (NMgr.)
První kolo - písemný test se skládal ze dvou částí:


1. Ze základů latinského jazyka (morfologie, syntax) na úrovni znalosti dosažené v rámci bakalářského studijního oboru dějiny křesťanského umění na KTF UK (max. 20 bodů)


2. Ze znalostí dějin českého, evropského a světového umění, křesťanské ikonografie

a církevních dějin na úrovni bakalářského studijního oboru dějin křesťanského umění KTF UK ( max. 30 bodů).
Ve druhém kole absolvoval uchazeč ústní pohovor (max. 50 bodů), v němž byla prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu.


            Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Celkový počet bodů byl stanoven prostým součtem hodnocení jednotlivých částí. Ke studiu byl přijat uchazeč, který splnil podmínky přijímacího řízení a dosáhl alespoň 70 bodů.
Bonifikace: Absolvent bakalářského studijního oboru dějin křesťanského umění KTF UK, který složil během bakalářského studia zápočty z latinského jazyka, nemusel psát příslušný test a byl mu uznán plný počet bodů. Absolvent bakalářského studijního oboru dějin umění KTF UK, který kontinuálně pokračoval do magisterského studia dějin umění a obhájil úspěšně bakalářskou práci  a úspěšně složil bakalářské zkoušky, byl na základě své žádosti přijat bez přijímací zkoušky.
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.


          proděkan pro studium
Poslední změna: 19. červen 2018 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám