Řešené výzkumné projekty

Projekty od externích poskytovatelů

typ

kód

název

řešitel

řešení

MSCA Fellowship CZ


CZ.02.01.01/00

/22_010/00081

15


Philosophy as a Way of Life and the Critical Study of Secularism


William Wood


2023-2025


TAČR


TQ01000361


Druhá podstata technického systému


Jakub Jinek


2023–2025Univerzitní projekty

typ

kód

název

řešitel

řešení

GAUK

249823

Unionismus v životě a díle arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana

Juraj Begany

2023-2024

GAUK

98123


Reprezentace pražského biskupa a biskupství ve středověké proměně

David Trojan

2023-2024

GAUK

90523

Quem quaeritis v umění a performance

Indrė Kuliešiūtė

2023-2025

GAUK

413122 


Raně nizozemská malba a kartuziánská spiritualita (s přihlédnutím k českému prostředí)

Zuzana Bolerazká


2022-2024

UNCE

24/SSH/019

Teologická antropologie v mezikulturní perspektivě II

Ivana Noble, prof.

2023-2024


Uzavřené/splněné projekty

typ

kód

název

řešitel

řešení

GAČR

GA20-09368S

Technika, funkce, styl a kontext italské kresby vrcholné renesance a manýrismu

Martin Zlatohlávek

2020-2022

GAČR

GA21-11977S

Recepce principů alexandrijské exegeze mezi Východem a Západem

David Vopřada

2021-2023

Visegrad fund

č. 22030069

Kulturní dědictví spojené s královskými ženami vrcholného středověku ve střední Evropě (o projektu)

Kornélia Kolářová Takácsová

2021-2022

GAUK

355222 

Mistr Chudenického oltáře - konstruování provozu pozdně středověké malířské dílny

Ondřej Šindlář

2022-2023

GAUK

126222

Apoštol Filip jako symbol smíření mezi palestinskou a helénistickou kulturou

Jaroslav Mrňa

2022-2023

GAUK

478122

Ambrožův spis De paenitentia

Karolína Štauberová

2022-2023

Primus

HUM/021

Trinitární ontologie lidské osoby (o projektu)

Pavel Frývaldský

2021-2023

START

HUM/057

Surrounded by Ancestors. Depiction of Luxembourg and Plantagenet Genealogies in the 14th and 15th Centuries.

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělání (CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016935)

Barbora Uchytilová (spoluřešitel Mgr. Jakub Jauernig, FF UK)

2021-2023

GAUK

400221

"Mystika vtělení Božího Slova" Jana od Kříže

Marie Hlaváčová

2021-2022

GAUK

806120

„Homo deformis“. Fascinace deformovanou podobou lidského těla v českých zemích pod vlivem Habsburků mezi léty 1526–1620

Elena Schotazi Babich

2020-2021

GAUK

426220

Noetická modlitba v prostředí Řeckokatolické církve na příkladu svatého Josafáta Kunceviče

Ondřej Rác

2020-2022

Progres

Q01

Teologie jako způsob interpretace historie, tradic a současné společnosti (o projektu)

2017–2021

Primus

HUM/14

Sběratelství v Čechách od 16. do 17. století: od kunstkomory k obrazové galerii, o projektu

Alice Fornasiero

2018–2020,

prodlouženo do 5/2021

UNCE

204008/2012

Transcendence a její interpretace v teologii a umění (o projektu)

Mireia Ryšková

2012–2017

Primus

HUM/14

Sběratelství v Čechách od 16. do 17. století: od kunstkomory k obrazové galerii, o projektu

Alice Fornasiero

2018–2021


GAUK

 


1040419

Raně novověké urbáře v kultuře a každodenním životě soudobé společnosti

Jaroslav Šulc


2019-2021

GAUK


1688119

Vojtěch Lanna a Wilhelm von Bode

Michaela Jenisová

2019-2021

GAUK

178218

Barokní humanista-kazatel Emanuel Arnošt z Valdštejna při Metropolitní kapitule sv. Víta v Praze

Tomáš Bárta Pražák

2018-2021

hodnoceno: mimořádně dobrý

GAUK


1688119

Vojtěch Lanna a Wilhelm von Bode

Michaela Watrelot

2019-2021


GAUK

1848218

Olomoucké kresby Paola Paganiho v kontextu jeho tvorby

Veronika Lorencová

2018-2021

GAUK

536218

Překlad a analýza itineráře De locis sanctis Adomnána z Iony

Falátková Michaela

2018-2020
Rozvojové projekty


O projektových programech

Progres

Program Progres, který od 1. 1. 2017 nahradil předchozí program PRVOUK (Program rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově), je primárním, nesoutěžním nástrojem institucionální podpory vědy na UK. Na programy je alokována většina finančních prostředků, které univerzita získává ze státního rozpočtu ve formě institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Další informací je možné získat webových stránkách UK zde.


UNCE

Univerzita Karlova v Praze v souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž Univerzitních výzkumných Center (UNCE) jako účelovou podporu mladých a perspektivních akademických pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu.Věcný záměr této soutěže byl jednomyslně schválen jak děkany fakult na rozšířeném kolegiu rektora dne 20.6.2011, tak i na zasedání Vědecké rady UK dne 30.6.2011. Více informací o programech UNCE naleznete webových stránkách UK zde.


Primus

Primus je novou soutěží Univerzity Karlovy, jejímž cílem je přilákat a podpořit mladé vědecké pracovníky se zahraničními zkušenostmi při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří. Vybraní mladí vědci budou moci po dobu 3 – 5 let pracovat na vlastním nezávislém projektu. Zajímavou příležitost pro tvůrčí a vědeckou práci dostanou i studenti doktorských a magisterských studijních programů, které bude možné do řešitelských týmů zapojit. Jedním z dlouhodobých cílů soutěže je zvýšit úspěšnost univerzity při získávání mezinárodních grantů (např. grantů Evropské výzkumné rady – ERC) zde.


GAUK

Systém vnitřního grantového financování na Univerzitě Karlově je tvořen mimo jiné Grantovou agenturou UK. Zahájení řízení na udělení grantů pro každé nové kolo grantové soutěže se vyhlašuje nejpozději začátkem akademického roku opatřením rektora. Přihlášky nových projektů se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, od října do poloviny listopadu. Konkrétní lhůty pro podání přihlášek projektů stanovuje každoročně opatření rektora. Opatření rektora je vystaveno na webových stránkách Univerzity Karlovy a zveřejněno na stránkách GA UK. V termínech zveřejněných v tomto opatření se podávají žádosti na rektorát souhrnně za fakultu. Pro podaní přihlášky na fakultu jsou pro navrhovatele závazné fakultní termíny, které bývají zpravidla o několik dní dříve (informace o nich podá fakulta navrhovatele projektu - lhůtu pro podání přihlášek stanovuje děkan fakulty). Podrobnější informace o soutěži naleznete zde.


GAČR

GA ČRje samostatnou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v České republice prostřednictvím peněžitých grantů v trvání 1 až 5 let. V rámci programů poskytuje GA ČR finanční podporu vědeckým a výzkumným projektům vybraným na základě každoročně vyhlašované veřejné soutěže. Dále GA ČR financuje projekty řešené v rámci projektů bilaterálních a projektů v evropských mezinárodních programech.


Visegrad Fund

Cílem programu je podpora projektů, které jsou zaměřeny na spolupráci mezi členskými zeměmi (ČR, Maďarsko, Polsko a Slovensko), a to v oblastech kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání a přeshraniční spolupráce.
Poslední změna: 11. březen 2024 09:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám