Visegrad Fund

Kulturní dědictví spojené s královskými ženami vrcholného středověku ve střední Evropě


Cílem projektu je prohloubit dosavadní znalosti o střední Evropě ve středověku a posílit obecné povědomí o historických kořenech tohoto společně sdíleného prostoru. Existuje celá řada dokladů o živých vzájemných kontaktech a interakcích v oblasti vizuální kultury mezi středověkými královstvími v oblasti dnešního visegrádského regionu (Země Koruny české, Uhry, Polsko). Projekt se zaměřuje na vizuální kulturu spojenou s ženami ze středoevropských královských rodů, tedy s královnami, princeznami a vdovami, v období od počátku 14. století (po vymření Arpádovců a Přemyslovců) do přibližně třicátých let 15. století (do vymření Lucemburků v roce 1437). Budeme se zabývat jejich politickými, fundátorskými a objednavatelskými rolemi a s otázkami souvisejícími s funkcemi jejich zobrazení napříč všemi výtvarnými médii. Důraz je kladen na uměleckou tvorbu, která se k nim váže v širším středoevropském kontextu.


K volbě tématu nás přivedla úzká mezinárodní a mezioborová spolupráce zaměřená na ženy ve 13. století ve stejném regionu. Na našem Ústavu dějin křesťanského umění se realizoval projekt podpořený VF s názvem Velké ženy ve Visegradském regionu: kult a umění s nimi spojené.


Tento projekt je podpořen mezinárodním Visegrádským Fondem.

Odkaz na stránky: https://www.visegradfund.org/Cultural Heritage associated with the Royal Women of the High Middle Ages in Central Europe

The aim of the project is to deepen the knowledge about Central Europe in the Middle Ages and to strengthen the general awareness of the historical roots of this shared space. Between the medieval kingdoms in the area of today's Visegrad region, there were lively contacts and interactions in the field of visual culture. We will focus on the visual culture associated with women from Central European royal families (queens, princesses and widows) from the beginning of the 14th century (after the extinction of the Arpads and Přemyslids) to the thirties of the 15th century (until the extinction of Luxembourg in 1437). We will address their political, founding, and ordering roles, as well as issues related to the functions of their depiction across all art media. We will be interested in works of art that relate to them in a broader Central European context


We were led to choose this topic by close international and interdisciplinary cooperation focused on women in the 13th century in the same region. At our Institute of the History of Christian Art, a project supported by VF entitled Great Women in the Visegrad Region: Cult and Art Associated with Them was implemented.


This project is supported by Visegrad Fund. Website: https://www.visegradfund.org/


University of Eötvös Lórand, Faculty of Humanities, Department of Art History.

Múzeum kr. 6-8.,

Budapest, 1088,

Hungary

Contact person: Dr. Imre Takács, University profesor

Website: https://arthistory.elte.hu/content/ugyintezes.t.4017?m=545


Slovak Academy of Science, Art Research Centre of SAS, Institute of Art History

Dúbravská cesta 9, Bratislava, 841 04, Slovakia

Contact person: prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD.

Website: http://dejum.sav.sk/?section=home&language=sk


University of Wrocław, Art History Department,

ul. Szewska 36, Wrocław, 50-139, Poland

Contact person: Dr.hab. Romuald Kaczmarek

Website: http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl


Poslední změna: 11. červen 2021 07:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám