OP VVV Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy

Název projektu dle MS2014+:1

Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy


Registrační číslo projektu dle MS2014+:

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495


Prioritní osa:

PO 2 – Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj


Investiční priorita:

IP 1 - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání


Příjemce:

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5, 110 00 PrahaPoslední změna: 19. červen 2018 12:30 
Sdílet na: