Dějiny evropské kultury (NMgr.)


Základní charakteristiky

Studijní program: Dějiny evropské kultury

Typ stud. programu: navazující magisterský

Forma studia: prezenční

Standardní doba studia: 2 roky


Studijní povinnosti

Studijní program probíhá v prezenční formě. Přednášky a semináře se konají od pondělí do pátku podle rozvrhu hodin (viz SIS). Zkoušky jsou pořádány ve zkouškovém období podle stanoveného harmonogramu.


Studium má dvě specializace, přičemž studenti se zapisují jen do jedné z nich. Jedná se o specializaci na církevní a obecné dějiny a specializaci na dějiny literatury. Obě mají stejný historický a teologický studijní základ, liší se však v dalším zaměření. Tomu také odpovídá volba tématu diplomových prací.


Počet kreditů

za celý studijní program min. 120


z toho

 • za povinné předměty min. 77 - tzn. musí být splněny všechny povinné předměty

 • za povinně volitelné předměty min. 31

 • za předměty podle volby studenta min. 12


Student může postoupit do dalšího úseku studia (= ročníku) jen tehdy, získal-li stanovený minimální počet kreditů podle tohoto výměru:

pro postup do

 • druhého úseku (ročníku) min. 40 kreditů

 • třetího min. 80 kreditů

 • čtvrtého min. 120 kreditů

 • pátého min. 120 kreditů


Státní závěrečná zkouška

Specializace Církevní a obecné dějiny má dvě části:


 1. obhajova diplomové práce

 2. ústní zkouška:

  • Dějiny evropské kultury

   Student je prověřován z obecné znalosti dějin evropské kultury, zvláště z dějin křesťanství a jeho kořenů ve Starém a Novém zákoně a ve starokřesťanské literatuře. Druhý důraz je kladen na středoevropské a české dějiny.

  • Církevní a obecné dějiny

   U zkoušky je požadována důkladná znalost církevních a obecných dějin českého státu od raného středověk po konec 20. století.

   Prověřuje se také praktická znalost pomocných věd historických.


Specializace Dějiny literatury má dvě části:

 1. obhajova diplomové práce

 2. ústní zkouška:

  • Dějiny evropské kultury

   Student je prověřován z obecné znalosti dějin evropské kultury, zvláště z dějin křesťanství a jeho kořenů ve Starém a Novém zákoně a ve starokřesťanské literatuře. Druhý důraz je kladen na

   středoevropské a české dějiny.

  • Dějiny literatury

   U zkoušky je požadována důkladná znalost dějin literatury od antiky po současnost, a to na pozadí církevních a obecných dějin. Důraz je kladen na českou a středoevropskou problematiku, přehled v otázkách versologických i literárně-teoretických. U zkoušky je požadována znalost významných literárních děl evropské i české literatury s přihlédnutím k duchovním a myšlenkovým proudům a specifikům dané doby. Student u zkoušky předkládá obsáhlý seznam vlastní četby.


Jednotlivé SZZ se mohou skládat v různých termínech, jejich pořadí není předepsáno. Pro skládání některé z částí SZZ je nutné splnit povinné předměty a skupiny povinně volitelných předmětů podle jednotného studijního plánu. Před poslední částí SZZ je třeba dosáhnout minimálního počtu kreditů požadovaného pro absolvování celého studijního programu (tj. 120 kreditů).


Jednotný studijní plán


1. Povinné předměty- společná část

skupina K#DM303

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS170Středoevropské dějiny středověkuzsZk 2 hod/týd4Doležalová,E.KHIS014(N), KHIS042(Z)
KHIS171Středoevropské dějiny novověkulsZk 2 hod/týd4Šmíd,M.KHIS015(N), KHIS039(Z), KHIS170(K)
KHIS172České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS029(N)
KHIS173České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd4Šmíd,M.KHIS030(N), KHIS172(K)
KBIB030Úvod do Starého zákonazsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KBIB018(N), KHIS044(Z)
KBIB031Úvod do Nového zákonalsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KBIB019(N), KHIS049(Z)
KHIS174Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd4Falátková,M.KHIS018(N), KHIS036(Z)
KSTE094Patrologie 1 (řecká)zsZk 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE041(N)
KSTE095Patrologie 2 (latinská)lsZk 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE042(N), KSTE094(K)
KLIT015Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1zsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU281(N)
KLIT016Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2lsZk 2 hod/týd4Sládek,M.KDKU282(N)
KHIS175Hagiografie a kult svatých 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS176Hagiografie a kult svatých 2lsZk 2 hod/týd4Kubín,P.
KFIL024Dějiny antické a středověké filosofiezsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL009(Z), KFIL018(N)
KFIL025Dějiny novověké filosofielsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL004(Z), KFIL014(N)
KJAZ052Odborná němčina pro historiky 1zsZ 2 hod/týd3Milcová,H.; Maroszová,J.
KJAZ053Odborná němčina pro historiky 2lsZk 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ052(K)
KJAZ054Odborná angličtina pro historiky 1zsZ 2 hod/týd3Makovcová Demartini,L.
KJAZ055Odborná angličtina pro historiky 2lsZk 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.KJAZ054(K)
KVAR011Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem5Šmíd,M.


2. Povinně volitelné předměty

Každý student musí získat minimální počet kreditů ze skupiny 1 a 2. Předměty z jednotlivých skupin, které nepotřebuje absolvovat k získání kreditů za povinně volitelné předměty, si může zapsat jako předměty volitelné.


a) Povinně volitelné předměty – skupina 1

specializace církevní a obecné dějiny

skupina K#DM111, min. 27 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS186Seminář z dějin českého středověku 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS197Seminář z dějin českého středověku 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS187Seminář z dějin českého raného novověku 1zsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS198Seminář z dějin českého raného novověku 2lsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS188Seminář z dějin českého 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS199Seminář z dějin českého 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS189Teorie a metodologie historické vědyzsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS190Církevní a světská titulaturazsZ 2 hod/týd3Buben,M.KDKU057(N)
KHIS191Heraldika a genealogielsZ 2 hod/týd3Buben,M.KDKU058(N)
KHIS192Sfragistika a epigrafikazsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.
KHIS193Numismatika, metrologie a historická statistikalsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.
KHIS194Mimovědecké interpretace historické skutečnostizsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.
KLTG008Liturgický seminářzsZ 2 hod/týd3Tichý,R.
KHIS195Papežská politika ve 20. stoletízsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS196Modernismus a antimodernismus v katolické církvilsZ 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS053Přednášky z patristické a středověké literaturylsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT029Přednášky z antické a středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT030Přednášky z antické a středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT031Úvod do tvorby digitálních ediczsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS221Vatikán a Československo ve 20. stoletízsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS222Katolická církev po Druhém vatikánském koncilulsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.

specializace dějiny literatury

skupina K#DM108, min. 27 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLIT017Pohled na starší českou literaturu (do konce 19. st.)zsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU279(N)
KLIT018Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.KDKU110(N)
KLIT019Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.KDKU113(N)
KLIT020Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU111(N)
KLIT021Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU114(N)
KLIT022Seminář literatury 19. století 1zsZ 2 hod/týd3Charypar,M.
KLIT023Seminář literatury 19. století 2lsZ 2 hod/týd3Charypar,M.
KLIT024Světová literatura 19. stoletízsZ 2 hod/týd3Charypar,M.; Kudlová,K.KDKU283(N)
KLIT025Světová literatura 20. - 21. stoletílsZk 2 hod/týd3Kudlová,K.KDKU284(N)
KLIT026Úvod do versologielsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KLIT005(N)
KJAZ169Biblický překlad v průběhu staletílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KLIT028Problémy české literární historiografielsZ 2 hod/týd3Charypar,M.
KLIT029Přednášky z antické a středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT030Přednášky z antické a středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT031Úvod do tvorby digitálních ediczsZ 2 hod/týd3Falátková,M.

b) Povinně volitelné předměty – skupina 2 – společná část

skupina K#DM109, min. 4 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KLTG009LiturgikalsZk 3 hod/týd3Tichý,R.
KVAR132Úvod do judaismuzsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KSTE171Úvod do islámuzsZ 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KHIS153Medieval Latin PaleographyzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS154Modern Latin PaleographylsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS179Latin Patristic LiteraturelsZ 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS180Duchovní kultura středověkuzsZ 2 hod/týd3Kolářová Takácsová,K.
KHIS181Duchovní kultura raného novověkulsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS149Dějiny manželství 1zsZ 2 hod/týd3Blažek,P.
KHIS163Dějiny manželství 2lsZ 2 hod/týd3Blažek,P.


3. Povinnosti ke státním závěrečným zkouškám

a) SZA: KDIP000 Diplomová práce

skupina K#DM304, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KVAR011Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem5Šmíd,M.


b) SZB: dle specializace

skupina K#DM305, povinné

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS170Středoevropské dějiny středověkuzsZk 2 hod/týd4Doležalová,E.KHIS014(N), KHIS042(Z)
KHIS171Středoevropské dějiny novověkulsZk 2 hod/týd4Šmíd,M.KHIS015(N), KHIS039(Z), KHIS170(K)
KHIS172České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS029(N)
KHIS173České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd4Šmíd,M.KHIS030(N), KHIS172(K)
KBIB030Úvod do Starého zákonazsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KBIB018(N), KHIS044(Z)
KBIB031Úvod do Nového zákonalsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KBIB019(N), KHIS049(Z)
KHIS174Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd4Falátková,M.KHIS018(N), KHIS036(Z)
KSTE094Patrologie 1 (řecká)zsZk 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE041(N)
KSTE095Patrologie 2 (latinská)lsZk 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE042(N), KSTE094(K)
KLIT015Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1zsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU281(N)
KLIT016Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2lsZk 2 hod/týd4Sládek,M.KDKU282(N)
KHIS175Hagiografie a kult svatých 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KHIS176Hagiografie a kult svatých 2lsZk 2 hod/týd4Kubín,P.
KFIL024Dějiny antické a středověké filosofiezsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL009(Z), KFIL018(N)
KFIL025Dějiny novověké filosofielsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL004(Z), KFIL014(N)
KJAZ052Odborná němčina pro historiky 1zsZ 2 hod/týd3Milcová,H.; Maroszová,J.
KJAZ053Odborná němčina pro historiky 2lsZk 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ052(K)
KJAZ054Odborná angličtina pro historiky 1zsZ 2 hod/týd3Makovcová Demartini,L.
KJAZ055Odborná angličtina pro historiky 2lsZk 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.KJAZ054(K)
KVAR011Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem5Šmíd,M.


skupina K#DM109, povinně volitelné předměty – společná část, min. 4 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE008Úvod do teologiezsZk 2 hod/týd2Vopřada,D.
KLTG009LiturgikalsZk 3 hod/týd3Tichý,R.
KVAR132Úvod do judaismuzsZk 2 hod/týd3Ondrejičková,S.
KSTE171Úvod do islámuzsZ 2 hod/týd3Mikulicová,M.
KDKU128Profánní ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Oulíková,P.
KDKU129Profánní ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Oulíková,P.
KDKU003Křesťanská ikonografie 1zsZ 2 hod/týd2Royt,J.
KDKU011Křesťanská ikonografie 2lsZk 2 hod/týd3Royt,J.KDKU003(K), KDKU105(N)
KHIS153Medieval Latin PaleographyzsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS154Modern Latin PaleographylsZ 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS179Latin Patristic LiteraturelsZ 2 hod/týd3Vopřada,D.
KHIS180Duchovní kultura středověkuzsZ 2 hod/týd3Kolářová Takácsová,K.
KHIS181Duchovní kultura raného novověkulsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS149Dějiny manželství 1zsZ 2 hod/týd3Blažek,P.
KHIS163Dějiny manželství 2lsZ 2 hod/týd3Blažek,P.


specializace církevní a obecné dějiny: KSDM003 Církevní a obecné dějiny

skupina K#DM111, povinně volitelné předměty – církevní a obecné dějiny, min. 27 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS186Seminář z dějin českého středověku 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS197Seminář z dějin českého středověku 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS187Seminář z dějin českého raného novověku 1zsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS198Seminář z dějin českého raného novověku 2lsZ 2 hod/týd3Vlnas,V.
KHIS188Seminář z dějin českého 19. a 20. století 1zsZ 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS199Seminář z dějin českého 19. a 20. století 2lsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS189Teorie a metodologie historické vědyzsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS190Církevní a světská titulaturazsZ 2 hod/týd3Buben,M.KDKU057(N)
KHIS191Heraldika a genealogielsZ 2 hod/týd3Buben,M.KDKU058(N)
KHIS192Sfragistika a epigrafikazsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.
KHIS193Numismatika, metrologie a historická statistikalsZ 2 hod/týd3Doležalová,E.
KHIS194Mimovědecké interpretace historické skutečnostizsZ 2 hod/týd3Beneš,Z.
KLTG008Liturgický seminářzsZ 2 hod/týd3Tichý,R.
KHIS195Papežská politika ve 20. stoletízsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS196Modernismus a antimodernismus v katolické církvilsZ 2 hod/týd3Petráček,T.
KHIS053Přednášky z patristické a středověké literaturylsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT029Přednášky z antické a středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT030Přednášky z antické a středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT031Úvod do tvorby digitálních ediczsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KHIS221Vatikán a Československo ve 20. stoletízsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.
KHIS222Katolická církev po Druhém vatikánském koncilulsZ 2 hod/týd3Šmíd,M.


specializace dějiny literatury: KSDM002 Dějiny literatury

skupina K#DM108, povinně volitelné předměty – dějiny literatury, min. 27 kr.

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KLIT017Pohled na starší českou literaturu (do konce 19. st.)zsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU279(N)
KLIT018Seminář středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.KDKU110(N)
KLIT019Seminář středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.KDKU113(N)
KLIT020Seminář humanistické a barokní literatury 1zsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU111(N)
KLIT021Seminář humanistické a barokní literatury 2lsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU114(N)
KLIT022Seminář literatury 19. století 1zsZ 2 hod/týd3Charypar,M.
KLIT023Seminář literatury 19. století 2lsZ 2 hod/týd3Charypar,M.
KLIT024Světová literatura 19. stoletízsZ 2 hod/týd3Charypar,M.; Kudlová,K.KDKU283(N)
KLIT025Světová literatura 20. - 21. stoletílsZk 2 hod/týd3Kudlová,K.KDKU284(N)
KLIT026Úvod do versologielsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KLIT005(N)
KJAZ169Biblický překlad v průběhu staletílsZ 2 hod/týd3Bartoň,J.
KLIT028Problémy české literární historiografielsZ 2 hod/týd3Charypar,M.
KLIT029Přednášky z antické a středověké literatury 1zsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT030Přednášky z antické a středověké literatury 2lsZ 2 hod/týd3Falátková,M.
KLIT031Úvod do tvorby digitálních ediczsZ 2 hod/týd3Falátková,M.


Doporučený studijní plán

1. ročník – zimní semestr

Skupina K#DM013

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS170Středoevropské dějiny středověkuzsZk 2 hod/týd4Doležalová,E.KHIS014(N), KHIS042(Z)
KHIS172České církevní dějiny 1zsZk 2 hod/týd4Kubín,P.KHIS029(N)
KBIB030Úvod do Starého zákonazsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KBIB018(N), KHIS044(Z)
KLIT015Dějiny evropské literatury 13.-18. století 1zsZ 2 hod/týd3Sládek,M.KDKU281(N)
KHIS175Hagiografie a kult svatých 1zsZ 2 hod/týd3Kubín,P.
KFIL024Dějiny antické a středověké filosofiezsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL009(Z), KFIL018(N)
KJAZ052Odborná němčina pro historiky 1zsZ 2 hod/týd3Milcová,H.; Maroszová,J.
KJAZ054Odborná angličtina pro historiky 1zsZ 2 hod/týd3Makovcová Demartini,L.


Povinně volitelné předměty

Skupiny 1–2


1. ročník – letní semestr

Skupina K#DM014

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS171Středoevropské dějiny novověkulsZk 2 hod/týd4Šmíd,M.KHIS015(N), KHIS039(Z), KHIS170(K)
KHIS173České církevní dějiny 2lsZk 2 hod/týd4Šmíd,M.KHIS030(N), KHIS172(K)
KBIB031Úvod do Nového zákonalsZk 2 hod/týd4Matějec,T.KBIB019(N), KHIS049(Z)
KLIT016Dějiny evropské literatury 13.-18. století 2lsZk 2 hod/týd4Sládek,M.KDKU282(N)
KHIS176Hagiografie a kult svatých 2lsZk 2 hod/týd4Kubín,P.
KFIL025Dějiny novověké filosofielsZk 2 hod/týd4Sousedík,P.KFIL004(Z), KFIL014(N)
KJAZ053Odborná němčina pro historiky 2lsZk 2 hod/týd4Milcová,H.KJAZ052(K)
KJAZ055Odborná angličtina pro historiky 2lsZk 2 hod/týd4Makovcová Demartini,L.KJAZ054(K)


Povinně volitelné předměty

Skupiny 1–2


2. ročník – zimní semestr

Skupina K#DM023

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS174Dějiny dějepisectvílsZk 2 hod/týd4Falátková,M.KHIS018(N), KHIS036(Z)
KSTE094Patrologie 1 (řecká)zsZk 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE041(N)
KVAR011Metodika diplomové prácezs/lsZ 0 hod/sem5Šmíd,M.


Povinně volitelné předměty

Skupiny 1–2


2. ročník – letní semestr

Skupina K#DM024

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KSTE095Patrologie 2 (latinská)lsZk 2 hod/týd4Vopřada,D.KSTE042(N), KSTE094(K)


Povinně volitelné předměty

Skupiny 1–2


doporučené volitelné kurzy

specializace Dějiny literatury

Skupina K#DM110

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS182Spiritualita a dějiny řeholních řádů 1zsZ 2 hod/týd3Buben,M.KHIS150(N)
KHIS183Spiritualita a dějiny řeholních řádů 2lsZ 2 hod/týd3Buben,M.
KHIS116Řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS122Řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KDKU079Myšlení o literatuřezsZ 2 hod/týd2Šmíd,M.KVAR050(Z)
KVAR07Letní škola církevních dějinlsZ 5 dny/sem3Šmíd,M.
KLIT032Literatura a teologiezsZ 2 hod/týd3Kudlová,K.


specializace Církevní a obecné dějiny

Skupina K#DM112

kódnázevsemestrzakončenírozsahkredityvyučujícírekvizity
KHIS182Spiritualita a dějiny řeholních řádů 1zsZ 2 hod/týd3Buben,M.KHIS150(N)
KHIS183Spiritualita a dějiny řeholních řádů 2lsZ 2 hod/týd3Buben,M.
KHIS184Hospodářské a sociální dějiny středověkuzsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KHIS185Hospodářské a sociální dějiny novověkulsZ 2 hod/týd3Čechura,J.
KHIS116Řeholní řády a kongregace 1zsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS122Řeholní řády a kongregace 2lsZ 2 hod/týd4Foltýn,D.
KHIS157Diplomní seminář z církevních dějinzs/lsZ 1 hod/týd6Kubín,P.; Falátková,M.
KVAR07Letní škola církevních dějinlsZ 5 dny/sem3Šmíd,M.
KHIS164Walk through medieval Praguezs/lsZk 2 hod/týd4Kubín,P.
KHIS165Středověká Praha a okolízs/lsZ 2 hod/týd3Kubín,P.


Tip: Využijte pro tisk Karolínky ikonku tiskárny níže.


Poslední změna: 22. červen 2023 14:04 
print
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám