Teologické nauky (Bc.)

Bakalářský program

 • Studijní program: Teologické nauky

 • Typ studijního programu: bakalářský

 • Forma studia: distanční

 • Standardní doba studia: 4 roky


Zaměření studia

Bakalářský studijní program Teologické nauky poskytuje poznání trojjediného Boha a vztahu, který ho pojí s člověkem v dějinách spásy a ve společenství církve Ježíše Krista. Studijní plán předkládá předměty, jež umožňují znalost biblických věd a systematické – tj. fundamentální, dogmatické, morální, spirituální a liturgické – teologie, a spolu s tím i pomocných filosofických a historických disciplín. Forma studia vychází vstříc těm, kdo potřebují sladit vzdělávání s péči o rodinu, se zaměstnáním či s jiným studiem: kontaktní výuka se koná jednou za čtrnáct dní v sobotu, jinak si student práci rozvrhuje sám. Zájemcům se jako volitelné předměty nabízejí latina, řečtina, hebrejština, duchovní cvičení a podobně, stejně jako nabídka celé univerzity. Studium se řádně ukončuje státní zkouškou. Absolvent získává titul bakalář.


Uplatnění absolventa

Studium bakalářského studijního programu Teologické nauky umožňuje intelektuální prohloubení víry a připravuje na navazující magisterské studium téhož oboru. Absolvent získal intelektuální předpoklady pro pomocné pastorační působení v institucích katolické církve (jáhen, pastorační asistent, lektor, akolyta, katechista, katecheta, kostelník, animátor atd.) a pro takovou odbornou práci v církevních, státních, veřejnoprávních, občanských a soukromých institucích (zejména sociálního, charitativního, vzdělávacího, výchovného, mediálního a administrativního charakteru), při které je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy.


Přijímací zkouška

Kontakt: Bc. Eva Roškotová, tel.: +420220181383, e-mail:


Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou, úspěšně vykonat přijímací zkoušku a předložit písemné svědectví o praxi náboženského života, v němž je popsán způsob, jímž uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání. V návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (čl. 15 odst. 3 Statutu KTF UK). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řádový představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan (kaplan@ktf.cuni.cz), případně jiný kněz vyučující na fakultě.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá formou písemného testu.

Zkouškou jsou prověřovány:


 1. znalost Katechismu katolické církve (max. 30 bodů)

 2. kulturně-společenský přehled a přehled o životě katolické církve (max. 30 bodů)

Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 60


Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 41


Doporučená literatura

 • Bible. Písmo svaté Starého a Nového zákona (včetně deuterokanonických knih). Český ekumenický překlad, Praha: Česká biblická společnost, 2001

 • Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001

 • FRANZEN, A.: Malé dějiny církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006

 • CUNNINGHAM, L. S.: Úvod do katolictví, Praha: Volvox Globator 2013

 • RATZINGER, J.: Úvod do křesťanství, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství 2007

 • ŠPIDLÍK, T.: Prameny světla: Příručka křesťanské dokonalosti, Velehrad: Refugium, 2000


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.


Poslední změna: 17. březen 2023 11:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám