Teologické nauky (NMgr.)

Navazující magisterský program

 • Studijní program: Teologické nauky

 • Typ studijního programu: navazující magisterský

 • Forma studia: distanční

 • Standardní doba studia: 2 roky


Zaměření studia

Navazující magisterský studijní program Teologické nauky je zaměřen na studium témat, jež souvisejí s postavením a působením církve ve společnosti. Studijní plán předkládá předměty, jež umožňují prohloubit znalost biblických věd, systematické teologie a aplikované etiky. Představeny jsou konstituce 2. vatikánského koncilu, světová náboženství a náboženská hnutí, etika mezináboženského dialogu, sociální a environmentální etika, pastorální teologie, kanonické právo, pedagogika, psychologie a katechetika. Tím student nabývá kompetence potřebné pro hlásání evangelia, péči o věřící, výuku náboženství a pro hodnotově i eticky fundovanou službu současné společnosti. Forma studia vychází vstříc těm, kdo potřebují sladit vzdělávání s péči o rodinu, se zaměstnáním či s jiným studiem: kontaktní výuka se koná jednou za čtrnáct dní v sobotu, jinak si student práci rozvrhuje sám. Zájemcům se jako volitelné předměty nabízejí latina, řečtina, hebrejština, duchovní cvičení a podobně, stejně jako nabídka celé univerzity. Studium se řádně ukončuje státní zkouškou. Absolvent získává titul magistr.


Uplatnění absolventa

Studium magisterského studijního programu Teologické nauky umožňuje intelektuální prohloubení víry a připravuje na doktorské studium téhož oboru. Absolvent získal intelektuální předpoklady pro pastorační působení v institucích katolické církve (kněz, jáhen, pastorační asistent, lektor, akolyta, katechista, katecheta, kostelník, animátor atd.) a pro takovou odbornou práci v církevních, státních, veřejnoprávních, občanských a soukromých institucích (zejména sociálního, charitativního, vzdělávacího, výchovného, mediálního a administrativního charakteru), při které je zapotřebí uplatňovat náboženské a obecně humanitní znalosti a přístupy. V souladu se zákonem o pedagogických pracovnících dosáhl magistr teologie odbornou kvalifikaci „učitel náboženství“ a „vychovatel“.


Přijímací zkouška

Kontakt: Ing. Michaela Kristová, tel.: +420220181383, e-mail:


Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu, úspěšně vykonat přijímací zkoušku a předložit písemné svědectví o praxi náboženského života, v němž je popsán způsob, jímž uplatňuje svou svobodu náboženského vyznání. V návaznosti na toto písemné svědectví pak přijímací zkouška prověřuje mimo jiné i to, zda uchazeč způsobem uplatňování své svobody náboženského vyznání získal v přiměřené a nezbytné míře znalosti a schopnosti nezbytné pro studium teologie (čl. 15 odst. 3 Statutu KTF UK). Stručné písemné svědectví (max. 1 A4) sepisuje uchazeč sám a svým podpisem ho stvrzuje oficiální představitel církve: ordinář či vyšší řádový představený u kandidátů kněžství a zasvěcených osob, v ostatních případech kněz, který uchazeče osobně zná, nebo fakultní kaplan ( ), případně jiný kněz vyučující na fakultě.


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá formou písemného testu.


Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou jsou prověřovány:


 • znalosti z biblistiky (max. 20 bodů)

 • znalost dogmatické a morální teologie (max. 20 bodů)

 • znalost cizího jazyka na úrovni porozumění psanému textu z oblasti teologie – uchazeč si vybere z jazyků: angličtina, němčina, italština (max. 20 bodů).


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 60


Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 41


Doporučená literatura

 • Dokumenty 2. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 1995

 • Katechismus katolické církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2001

 • FRANZEN, A.: Malé dějiny církve, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006

 • MÜLLER, Gerhard Ludwig: Dogmatika pro studium i pastoraci, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2010

 • PINCKAERS, S.: Prameny křesťanské morálky: její metoda, obsah, dějiny, Praha: Krystal OP, 2018


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Pro upuštění od přijímací zkoušky je nutné splnit podmínky uvedené v bodě 1) i v bodě 2)


1) Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky nejpozději do:

a) 31. května 2024 – týká se uchazečů, kteří své předchozí studium absolvovali do uvedeného data

b) 30. září 2024 – platí pro uchazeče, kteří budou poslední část státních závěrečných zkoušek skládat v červnových a zářijových termínech akademického roku 2023/2024


Žádost se podává osobně na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti). Žádost musí být podána na samostatném listu papíru, v listinné formě, musí být zdůvodněná, řádně doložená a vlastnoručně podepsaná. V případě 1) a. i 1) b. musí být zároveň podána přihláška ke studiu do 31. 5. 2024.


2) Uchazeč musí být absolventem studijního programu Teologické nauky v bakalářském studijním programu na KTF UK nebo obdobného programu na jiné vysoké škole tak, že v žádné části státní závěrečné zkoušky nebyl hodnocen stupněm „dobře", tj. byl ve všech částech státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „výborně“ nebo „velmi dobře“ a s výsledným prospěchem do 1,50 včetně (bez započítání neúspěšných pokusů). Tyto výsledky musí uchazeč, pokud není absolventem KTF UK, doložit úředně ověřenou kopií VŠ diplomu vč. dodatku k diplomu. Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.


3) Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 40 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku. Konečné pořadí uchazečů se provede podle průměrného prospěchu u státní závěrečné zkoušky.


Splňuje-li uchazeč podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, musí podávat žádost o přijetí bez přijímací zkoušky.Poslední změna: 27. únor 2024 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám