Dějiny evropské kultury (NMgr.)

 • Studijní program: Dějiny evropské kultury

 • Typ studijního programu: navazující magisterský

 • Forma studia: prezenční

 • Standardní doba studia: 2 roky


Magisterský studijní program Dějiny evropské kultury, který navazuje na bakalářské studium, poskytuje široký rozhled díky interdisciplinárním znalostem politických, sociálních, duchovních a kulturních dějin Evropy a evropeizovaného prostoru. Zvláštní důraz je kladen na poměry v českých zemích a ve střední Evropě. Studenti si volí ze dvou specializací a orientují se buďto na dějiny literatury nebo na obecné a církevní dějiny. Studijní plán obsahuje povinné a volitelné semináře a přednášky, které prohloubují dovednosti v různých obastech moderní historické a literárně-historické práce. Řada předmětů zahrnuje exkurze a stáže, které studentům umožní přímý kontakt s kulturními a paměťovými institucemi a dávají tak možnost získat terénní zkušenosti. Právě tak je možné se zapojit do odborné činnosti akademických pracovníků. Volitelné předměty si lze vybírat z nabídky celé univerzity. Studium se zakončuje státní zkouškou a obhajobou diplomové práce, po úspěšném absolvování získáš titul magistr.


STUDIJNÍ PLÁN


Uplatnění absolventa

Absolventi magisterského studijního programu Dějiny evropské kultury mají celou škálu možných uplatnění. Samozřejmě je možné pokračovat dále ve studiu a jít na doktorský program ve stejném oboru, nebo se rozhodnout pracovat samostatně v různých profesích. Absolventni se výborně uplaťnují ve státních, kulturních, paměťových a církevních institucích, které se zabývají výzkumem a ochranou historických a kulturních památek a sbírkových fondů. Obor je tak vhodný pro všechny, kdo se chtějí stát historiky, archiváři, pracovníky muzeí nebo památkové péče, literárními historiky nebo kritiky. Možnosti však zdaleka nekončí jen ve veřejném sektoru. Získané znalosti a dovednosti lze skvěle využít také v komerční sféře, například při tvorbě kulturních webů, při přípravě festivalů nebo kulturních nabídek pro cestovní kanceláře. Absolventi se často uplatňují také jako kulturní publicisté nebo redaktoři v nakladatelstvích. Část absolventů tvoří aktivní umělci, kterým studium dějin evropské kultury poskytne solidní teoretický základ pro vlastní tvorbu.


Přijímací zkouška

Kontakt: Ing. Michaela Kristová, tel.: +420220181383, e-mail:


Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.


Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska historických a kulturních souvislostí, znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. Každý uchazeč předkládá dva seznamy přečtené literatury: u specializace dějiny literatury seznam krásné literatury a seznam odborných publikací ke zvolenému studijnímu zaměření, u specializace církevní a obecné dějiny tematicky širší seznam odborné literatury a tematicky užší seznam publikací ke zvolenému studijnímu zaměření.


Specializace dějiny literatury:

Hodnotí se:

  a. 

znalost krásné literatury na základě seznamu, který uchazeč předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

 • seznam odborných publikací (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

 • prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

  b. 

celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

  c. 

dobrá orientace historii literatury (max. 10 bodů)

  d. 

předpoklady ke studiu – představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40


Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25


Specializace církevní a obecné dějiny

Hodnotí se:

 1. znalost odborné literatury na základě seznamu, který uchazeč předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

  • seznam odborných publikací (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

  • prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

 2. celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

 3. dobrá orientace v církevní a obecné historii (max. 10 bodů)

 4. předpoklady ke studiu – představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40


Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25


Doporučená literatura

1. historie

 • DÜLMEN, R.: Kultura a každodenní život v raném novověku I-III, Praha 1999–2007

 • GRAUS, F.: Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2017

 • LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991

 • ŠMÍD, M.: Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Praha 2015

2. dějiny literatury

 • AUERBACH, E.: Mimesis. Praha 1998

 • ČERNÝ, V.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti, I.-IV. Praha 1996–2009

 • PECHAR, J.: Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha 1999

 • ŠALDA, F. X.: Boje o zítřek. Praha 2000


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního programu Dějiny evropské kultury může být povoleno upuštění od přijímací zkoušky při splnění základních podmínek pro přijetí a všech následujících podmínek:


 1. Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky spolu s přihláškou ke studiu nejpozději do 28. února 2023 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti). Žádost musí být podána na samostatném listu papíru, v listinné formě, musí být zdůvodněná, řádně doložená a vlastnoručně podepsaná.

 2. Uchazeč musí být absolventem bakalářského studijního programu Dějiny evropské kultury na KTF UK nebo na jiné vysoké škole, a to tak, že v žádné části státní závěrečné zkoušky nebyl hodnocen stupněm „dobře“, tj. byl ve všech částech státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „výborně“ nebo „velmi dobře“ s výsledným prospěchem do 1,50 včetně (bez započítání neúspěšných pokusů).

  Tyto výsledky musí uchazeč, pokud není absolventem KTF UK, doložit úředně ověřenou kopií VŠ diplomu vč. dodatku k diplomu.

 3. Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 40 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku. Konečné pořadí uchazečů se provede podle průměrného prospěchu u státní závěrečné zkoušky.

  Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat: úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.


Splňuje-li uchazeč podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, musí podávat žádost o přijetí bez přijímací zkoušky.


Poslední změna: 30. červen 2023 12:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám