Dějiny evropské kultury (NMgr.)

 • Studijní program: Dějiny evropské kultury

 • Typ studijního programu: navazující magisterský

 • Forma studia: prezenční

 • Standardní doba studia: 2 roky


Navazující magisterský studijní program Dějiny evropské kultury je zaměřen na interdisciplinární poznání politických, hospodářských, sociálních, církevních, duchovních a kulturních dějin Evropy a evropeizovaného prostoru se zvláštním zřetelem k poměrům v českých zemích a ve střední Evropě. Studijní plán předpokládá, že student absolvuje společný základ a k němu si přibere jednu ze dvou specializací: církevní a obecné dějiny nebo dějiny literatury. Tomu pak odpovídá nabídka povinně volitelných seminářů a přednášek, jež prohlubují jeho vědomosti a jeho dovednosti v oblasti metod soudobé historické a literárně-historické práce. Některé z těchto předmětů mají ráz zážitkových exkurzí a stáží, jež poskytují přímý kontakt s paměťovými a kulturními institucemi, památkovými objekty a kulturními díly a umožňují vyzkoušet si práci v terénu. Studenti se rovněž mohou zapojit do odborné činnosti akademických pracovníků. Volitelné předměty si vybírají z nabídky celé univerzity. Studium se řádně ukončuje státní zkouškou. Absolvent získává titul magistr.


Uplatnění absolventa

Studium magisterského studijního programu Dějiny evropské kultury připravuje na doktorské studium téhož oboru a na samostatné profesní působení ve státních, obecních a církevních institucích zabývajících se výzkumem a ochranou historických a kulturních památek či sbírkových fondů. Je určen zejména pro budoucí historiky, archiváře, pracovníky muzeí i ústavů památkové péče, literární historiky a kritiky. V komerčním sektoru lze znalosti uplatnit například při přípravě kulturních nabídek cestovních kanceláří. Absolventi jsou žádáni i v médiích jako kulturní publicisté a jako redaktoři v nakladatelstvích. Část absolventů tvoří aktivní umělci, kterým studium dějin evropské kultury poskytuje solidní teoretický základ pro vlastní tvorbu.


Přijímací zkouška

Kontakt: Ing. Michaela Kristová, tel.: +420220181383, e-mail:


Uchazeč musí prokázat ukončení vysokoškolského vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.


Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována schopnost uchazeče k magisterskému studiu, orientace v oboru především z hlediska historických a kulturních souvislostí, znalosti literatury na základě vlastního studia uchazeče. Každý uchazeč předkládá dva seznamy přečtené literatury: u specializace dějiny literatury seznam krásné literatury a seznam odborných publikací ke zvolenému studijnímu zaměření, u specializace církevní a obecné dějiny tematicky širší seznam odborné literatury a tematicky užší seznam publikací ke zvolenému studijnímu zaměření.


Specializace dějiny literatury:

Hodnotí se:

  a. 

znalost krásné literatury na základě seznamu, který uchazeč předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

 • seznam odborných publikací (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

 • prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

  b. 

celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

  c. 

dobrá orientace historii literatury (max. 10 bodů)

  d. 

předpoklady ke studiu – představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40


Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25


Specializace církevní a obecné dějiny

Hodnotí se:

 1. znalost odborné literatury na základě seznamu, který uchazeč předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

  • seznam odborných publikací (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

  • prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

 2. celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

 3. dobrá orientace v církevní a obecné historii (max. 10 bodů)

 4. předpoklady ke studiu – představa uchazeče o specializaci v rámci magisterského studia, eventuálně o tématu diplomové práce (max. 10 bodů)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40


Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25


Doporučená literatura

1. historie

 • DÜLMEN, R.: Kultura a každodenní život v raném novověku I-III, Praha 1999–2007

 • GRAUS, F.: Živá minulost. Středověké tradice a představy o středověku, Praha 2017

 • LE GOFF, J.: Kultura středověké Evropy, Praha 1991

 • ŠMÍD, M.: Apoštolský nuncius v Praze. Významný faktor v československo-vatikánských vztazích v letech 1920-1950, Praha 2015

2. dějiny literatury

 • AUERBACH, E.: Mimesis. Praha 1998

 • ČERNÝ, V.: Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti, I.-IV. Praha 1996–2009

 • PECHAR, J.: Dvacáté století v zrcadle literatury. Praha 1999

 • ŠALDA, F. X.: Boje o zítřek. Praha 2000


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Uchazeči o studium navazujícího magisterského studijního programu Dějiny evropské kultury může být povoleno upuštění od přijímací zkoušky při splnění základních podmínek pro přijetí a všech následujících podmínek:


 1. Podání písemné žádosti o upuštění od přijímací zkoušky spolu s přihláškou ke studiu nejpozději do 28. února 2023 na studijní oddělení fakulty nebo prostřednictvím provozovatele poštovní přepravy (rozhodující je datum odeslání žádosti). Žádost musí být podána na samostatném listu papíru, v listinné formě, musí být zdůvodněná, řádně doložená a vlastnoručně podepsaná.

 2. Uchazeč musí být absolventem bakalářského studijního programu Dějiny evropské kultury na KTF UK nebo na jiné vysoké škole, a to tak, že v žádné části státní závěrečné zkoušky nebyl hodnocen stupněm „dobře“, tj. byl ve všech částech státní závěrečné zkoušky hodnocen stupněm „výborně“ nebo „velmi dobře“ s výsledným prospěchem do 1,50 včetně (bez započítání neúspěšných pokusů).

  Tyto výsledky musí uchazeč, pokud není absolventem KTF UK, doložit úředně ověřenou kopií VŠ diplomu vč. dodatku k diplomu.

 3. Od přijímací zkoušky bude upuštěno u 40 nejlépe hodnocených uchazečů v pořadí podle shora uvedených kritérií, přičemž všem uchazečům, kteří dosáhli stejného výsledku, bude vydáno rozhodnutí se stejným obsahem výroku. Konečné pořadí uchazečů se provede podle průměrného prospěchu u státní závěrečné zkoušky.

  Pokud je uchazeč absolventem KTF UK, nemusí k přihlášce přikládat: úředně ověřenou kopii VŠ diplomu.


Splňuje-li uchazeč podmínky pro přijetí bez přijímací zkoušky, musí podávat žádost o přijetí bez přijímací zkoušky.


Poslední změna: 17. březen 2023 11:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám