Dějiny evropské kultury (Bc.)

 • Studijní program: Dějiny evropské kultury

 • Typ studijního programu: bakalářský

 • Forma studia: prezenční

 • Standardní doba studia: 3 roky


Bakalářský program Dějiny evropské kultury se zaměřuje na historická, literární a kulturní témata evropských dějin a dějin českých zemí. Studenti se v jeho průběhu dozvídají vše podstatné o politice, ekonomice, společnosti, kultuře a spiritualitě Evropy. Důležitými oblastmi studia jsou obecné a církevní dějiny a dějiny literatury. Studenti získávají také vhled do oblasti výtvarného umění a dějin hudby. Na jedné straně nabízí obor předměty, které se zabývají významnými událostmi, osobnostmi a klíčovými díly jednotlivých historických období; na druhé straně nabízí předměty, díky nimž se studenti naučí využívat moderní historické a literárně-historické metody a zlepší své jazykové dovednosti. Vedle povinných předmětů si vybírají specializované semináře dle svých zájmů, například z dějin středověku, humanismu a baroka, raného novověku nebo období 19.–21. století. Volitelné předměty si studenti mohou vybírat z celé univerzitní nabídky. Nezbytnou součástí studia jsou terénní exkurze, které umožňují dobře poznat významné i méně známé památky a kulturní instituce a současně získat praktické zkušenosti. Talentovaní studenti mají řadu příležitostí k tomu, aby spolupracovali s akademickými pracovníky v odborné činnosti. Studium je zakončeno státní zkouškou a obhajobou bakalářské práce a absolvent následně obdrží titul bakalář.


STUDIJNÍ PLÁN


Uplatnění absolventa

Bakalářské studium programu Dějiny evropské kultury je výborným základem pro další magisterského studium oboru, ale též pro práci v institucích, které se zabývají výzkumem a ochranou historických a kulturních památek a sbírek. Je tedy skvělou volbou zejména pro budoucí historiky, archiváře, pracovníky muzeí a památkové péče, literární historiky a kritiky. Také v komerčním sektoru lze získané znalosti výborně uplatnit při tvorbě kulturních webu, přípravě festivalů nebo kulturních nabídek cestovních kanceláří. Absolventi jsou žádáni v médiích jako kulturní publicisté nebo jako redaktoři v nakladatelstvích. Řada absolventů se věnuje také umělecké tvorbě a studium dějin evropské kultury jim poskytuje pevný teoretický základ pro hledání cest jejich vlastní kreativity.


Přijímací zkouška


Kontakt: Bc. Eva Roškotová, tel.: +420220181383, e-mail:


Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.


Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována


  a. 

znalost základní literatury týkající se historie, dějin literatury a dějin umění, kterou uchazeč přečetl – seznamy odborné a krásné literatury se předkládají u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

 • publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

 • prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

  b. 

celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

  c. 

dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského a světového umění (max. 10 bodů)

  d. 

aktivní zájem o obor (max. 10 bodů)

 • znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy (muzea, galerie a instituce památkové péče) (0-3 body)

 • znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0-3 body)

 • dosavadní publikační činnost (články v časopisech, středoškolské studentské práce atp.) (0-2 body)

 • práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0-2 body)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40


Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25


Doporučená literatura

1. Historie

 • BLOCH, M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 2011

 • MARKSCHIES, Ch.: Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, Praha 2005

 • PETRÁČEK, T.: Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Praha 2011.

 • SCHATZ, K.: Dějiny papežského primátu, Brno 2002

 • SCHATZ, K.: Všeobecné koncily. Ohniska církevních dějin, Brno 2014


2. Dějiny literatury

 • LEHÁR, J., STICH, A., HOLÝ J., JANÁČKOVÁ J.: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 2008

 • MED, J.: Spisovatelé ve stínu, Praha 1995

 • VAŠICA, J.: České literární baroko, Brno 1995

 • VILIKOVSKÝ, J.: Písemnictví českého středověku, Praha 1948


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.


Poslední změna: 30. červen 2023 12:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám