Dějiny evropské kultury (Bc.)

 • Studijní program: Dějiny evropské kultury

 • Typ studijního programu: bakalářský

 • Forma studia: prezenční

 • Standardní doba studia: 3 roky

Bakalářský studijní program Dějiny evropské kultury je zaměřen na interdisciplinární poznání politických, hospodářských, sociálních, církevních, duchovních a kulturních dějin Evropy a evropeizovaného prostoru se zvláštním zřetelem k poměrům v českých zemích a ve střední Evropě. Odtud dva hlavní oborové pilíře studia: obecné a církevní dějiny, dějiny literatury. Odtud také doplňující vhledy do dějin výtvarného umění, dějin hudby a dějin křesťanské spirituality. Studijní plán předkládá předměty, jež seznamují s protagonisty, událostmi a díly jednotlivých period, a profesně orientované předměty, jimiž si studenti osvojují metody soudobé historické a literárně-historické práce i nezbytnou jazykovou připravenost. Specializované semináře si každý volí podle svého zaměření (středověk, humanismus a baroko, raný novověk, 19.–21. století atd.). Významnou součástí studia jsou exkurze, jež poskytují přímý kontakt s paměťovými a kulturními institucemi, památkovými objekty a kulturními díly a umožňují vyzkoušet si práci v terénu. Studenti se rovněž mohou zapojit do odborné činnosti akademických pracovníků. Volitelné předměty si vybírají z nabídky celé univerzity. Studium se řádně ukončuje státní zkouškou. Absolvent získává titul bakalář.


Uplatnění absolventa

Studium bakalářského studijního programu Dějiny evropské kultury připravuje na navazující magisterské studium téhož oboru a na profesní působení ve státních, obecních a církevních institucích zabývajících se výzkumem a ochranou historických a kulturních památek či sbírkových fondů. Je určen zejména pro budoucí historiky, archiváře, pracovníky muzeí i ústavů památkové péče, literární historiky a kritiky. V komerčním sektoru lze znalosti uplatnit například při přípravě kulturních nabídek cestovních kanceláří. Absolventi jsou žádáni i v médiích jako kulturní publicisté a jako redaktoři v nakladatelstvích. Část absolventů tvoří aktivní umělci, kterým studium dějin evropské kultury poskytuje solidní teoretický základ pro vlastní tvorbu.


Přijímací zkouška


Kontakt: Bc. Eva Roškotová, tel.: +420220181383, e-mail:


Uchazeč musí prokázat ukončení středoškolského vzdělání s maturitou a úspěšně vykonat přijímací zkoušku.


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:


Přijímací zkouška je jednokolová, probíhá ústní formou.


Obsah přijímací zkoušky: Zkouškou je prověřována


  a. 

znalost základní literatury týkající se historie, dějin literatury a dějin umění, kterou uchazeč přečetl – seznamy odborné a krásné literatury se předkládají u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

 • publikace (nejméně 10 položek) ke zvolenému studijnímu zaměření (0-5 bodů)

 • prokázání orientace ve zvolených publikacích (0-5 bodů)

  b. 

celkový kulturní přehled, znalost památek a významných historických osobností regionu, v němž uchazeč žije (max. 10 bodů)

  c. 

dobrá orientace v obecné historii, historii literatury a znalost vývoje evropského a světového umění (max. 10 bodů)

  d. 

aktivní zájem o obor (max. 10 bodů)

 • znalost uměleckohistorických institucí, jejich poslání a sbírkové fondy (muzea, galerie a instituce památkové péče) (0-3 body)

 • znalost památek (hrady, zámky atp.) v ČR (0-3 body)

 • dosavadní publikační činnost (články v časopisech, středoškolské studentské práce atp.) (0-2 body)

 • práce či stáže v uměleckohistorických institucích či objektech (v galeriích, archivech, knihovnách, zámcích, v muzeích) (0-2 body)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40


Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25


Doporučená literatura

1. Historie

 • BLOCH, M. Obrana historie aneb historik a jeho řemeslo, Praha 2011

 • MARKSCHIES, Ch.: Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství, Praha 2005

 • PETRÁČEK, T.: Bible a moderní kritika. Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Praha 2011.

 • SCHATZ, K.: Dějiny papežského primátu, Brno 2002

 • SCHATZ, K.: Všeobecné koncily. Ohniska církevních dějin, Brno 2014


2. Dějiny literatury

 • LEHÁR, J., STICH, A., HOLÝ J., JANÁČKOVÁ J.: Česká literatura od počátků k dnešku, Praha 2008

 • MED, J.: Spisovatelé ve stínu, Praha 1995

 • VAŠICA, J.: České literární baroko, Brno 1995

 • VILIKOVSKÝ, J.: Písemnictví českého středověku, Praha 1948


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky

Přijetí bez přijímací zkoušky není možné.


Poslední změna: 17. březen 2023 11:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám