Filosofie a etika (Bc.)


 • Studijní program: Filosofie a etika

 • Typ studijního programu: bakalářský

 • Forma studia: prezenční

 • Standardní doba studia: 3 roky


Zaměření studia

Prvním pilířem bakalářského studia jsou přednášky uvádějící do základních problémů filosofie v jejich historickém kontextu a na ně navazující semináře četby klíčových textů západní filosofické tradice. Ve Studijním plánu je kladen důraz na dostatečnou hodinovou dotaci, jež studentům umožní osvojit si schopnost spolehlivé hermeneutické práce se starými texty. Součástí studia je proto rovněž průprava v klasických jazycích, a to v rozsahu, kterou jiné srovnatelné obory u nás nenabízejí. Dějinný pohled je v druhém pilíři studia doplněn systematickými úvody do filosofické a křesťanské etiky, aplikované etiky, politické filosofie a sociální etiky. Akcentovány budou rovněž akademické dovednosti, metodologie, schopnost vědeckého psaní a nácvik filosofické argumentace a rétoriky. Absolvent je kromě získání uvedených znalostí a dovedností schopen se samostatně a kriticky zorientovat ve složitých problémech současného světa, analyzovat etická dilemata a problémy, přesně formulovat a argumentovat.


Uplatnění absolventa

Absolvent se vzhledem k získaným vědomostem a dovednostem snadno uplatní v široké škále profesí kladoucích důraz na schopnost tvořivého myšlení a kritické reflexe. Může najít místo jak v neziskových organizacích zaměřených na kulturu, vzdělávání, vědu, politiku či sociální oblast, tak ve státní správě, a to na regionální, státní, i na evropské úrovni. Další možností uplatnění jsou média, ale i ekonomické a manažerské profese.


Přijímací zkouška

Kontakt: Bc. Eva Roškotová, tel.: +420220181383, e-mail:


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou motivačního pohovoru.


Rámcový obsah pohovoru:

a) rozmluva o odborné literatuře, kterou uchazeč přečetl – její seznam se předkládá u přijímací zkoušky (max. 10 bodů)

b) celkový kulturní přehled, základní znalosti v humanitních disciplínách (max. 8 bodů)

c) aktivní zájem o obor (max. 22 bodů) – povědomí o kulturním, společenském a duchovním významu filosofie a etiky (max. 10 bodů)

– motivace studovat staré texty včetně starých jazyků (max. 8 bodů)

– dosavadní tvůrčí a veřejná činnost (články v časopisech, studentské práce, veřejná angažmá) v ČR (max. 4 bodů)


Maximální počet bodů za přijímací zkoušku: 40

Minimální počet bodů nutný pro přijetí: 25Doporučená literatura


 • PLATÓN: Faidón

 • ARISTOTELÉS: Etika Nikomachova, knihy I–III

 • AUGUSTIN: Vyznání, knihy X–XI

 • TOMÁŠ AKVINSKÝ: O jsoucnu a bytnosti, in: S. Sousedík, Jsoucno a bytí, Praha 1992, str.69–103

 • HOBBES, T.: Leviathan, kapitoly XIII–XIX

 • KANT, I.: Základy metafyziky mravů

 • MILL, J. S.: O svobodě

 • SCHELER, M.: Řád lásky, Praha 1971, str. 5–34

 • RAWLS, J.: Teorie spravedlnosti, část I, Praha 1995

 • MACINTYRE, A.: Ztráta ctnosti, Praha 2004

 • SPAEMANN, R.: Základní mravní pojmy a postoje, Praha 1992


Podmínky pro upuštění od přijímací zkoušky:


Prominutí přijímací zkoušky je možné na základě účasti v celostátním kole SOČ v oboru Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory.
Poslední změna: 8. listopad 2023 10:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám