Aplikovaná etika (NMgr.) / prezenční forma studia


  • Studijní program: Aplikovaná etika

  • Typ studijního programu: navazující magisterský

  • Forma studia: PREZENČNÍ

  • Standardní doba studia: 2 roky


Zaměření studia

Navazující magisterský studijní program Aplikovaná etika poskytuje vědomosti a kompetence, jež umožňují vnímat a řešit současná hodnotová i morální dilemata. Studijní plán obsahuje předměty, jež předkládají filosofická, antropologická a sociální východiska etické reflexe, a předměty, jež uvádějí do jejích základních předmětných oblastí: bioetika, lékařská etika, etika hospodářství, politická etika, etika životního prostředí a etika v mezikulturním a mezináboženském dialogu. Výběrem povinně volitelných předmětů studenti uplatňují svůj osobní zájem o četbu textů velkých myslitelů i odalší oblasti etiky (např. etické otázky umělé inteligence, etika migrace a migrační politiky, dějiny sociálního učení církve apod.). Volitelné předměty si vybírají z nabídky celé univerzity. Studium se řádně ukončuje státní zkouškou. Absolvent získává titul magistr.


Uplatnění absolventa

Studiu navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná etika se většinou věnují osoby, které již nalezly své profesní uplatnění a chtějí ho ještě spojit se schopností samostatné kritické reflexe etických problémů. Mimo to absolvent může působit zejména v těchto oblastech: utváření a uskutečňování etických kodexů ve státním, veřejném i soukromém sektoru (činnost tzv. etických pověřenců a práce etických komisí); formulace koncepty společenské odpovědnosti firem; nestátní a neziskové organizace plnící ve veřejném prostoru kontrolní roli (tzv. „watch-dog“, „public policy“, „think tank“ a „advocacy“ organizace); výuka aplikované etiky na gymnáziích, středních a vyšších odborných školách.


Přijímací zkouška

Kontakt: Ing. Michaela Kristová, tel.: +420220181383, e-mail:


Podmínkou přijetí ke studiu je ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň v bakalářském studijním programu.

Přijímací zkoušky se pro akademický rok 2024/2025 nekonají.


Doporučená literatura

Uchazeč přečte k přijímací zkoušce jednu knihu z oboru filosofické a sociální etiky, například jednu z níže uvedených publikací:

  • ANZENBACHER, A: Úvod do etiky, Praha: Zvon 1994

  • ANZENBACHER, A. Křesťanská sociální etika. 2. vyd. Brno: CDK, 2015

  • HUBER Wolfgang: Etika: základní otázky života, Praha: Vyšehrad 2016

  • SOKOL, J., Etika a život, Praha: Vyšehrad, 2010Poslední změna: 13. únor 2024 13:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

číslo účtu: 32034061/0100

Identifikátor datové schránky: piyj9b4


Další kontaktyJak k nám