Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 30. 4. 2014

Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 30. 4. 2014


Č. j: 675/14
Usnesení z hlasování per-rollam Vědecké rady KTF UK dne 30. 4. 2014
  1. VR projednala a schválila umožnění specializací Dějiny umění a Dějiny kultury v rámci studijního oboru Dějiny evropské kultury. Z celkového počtu (17) se hlasování účastnilo 13 členů. Hlasování: 13 pro, 0 proti,      0 se zdrželo hlasování.

 V Praze dne 30. 4. 2014

ThLic. Prokop Brož, Th.D.

děkan
Poslední změna: 19. červen 2018 12:33 
Sdílet na: